Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Hørselshemmede: Varslingsutstyr for hørselshemmede i det offentlige rom

Varsling i det offentlige rom kan grovt deles inn i 3 hovedkategorier:

  • Brannvarsling
  • Talevarsling (som også kan være en del av brannvarsling)
  • Nasjonal varsling (varsling ved naturkatastrofer, store ulykker eller terrorhandlinger)

 

Begrepsavklaring
Tilrettelegge for hørselshemmede
Hva kjennetegner et godt lyttemiljø?
Byggteknisk forskrift (TEK10) om brannalarmanlegg
Hva kjennetegner driftssikre systemer
Sist faglig oppdatert 20. april 2021

Det finnes flere produsenter på markedet som tilbyr brannvarslingsutstyr for hørselshemmede. Totalløsninger som installeres i små og store rom består gjerne av en kombinasjon av ulike produkter og løsninger. En viktig betingelse når det kommer til brannvarsling er å skille på varsling til folk som er våkne og folk som sover. Våkne personer kan nyttiggjøre seg gode hjelpemiddel som høreapparat, teleslynger, talevarsling, visuell varsling på app/mobil, informasjonstavler ol. En sovende person som har tatt ut høreapparat er derimot helt avhengig av varsling i form av kraftig vibrasjon eventuelt i kombinasjon med lys-varsling for å vekkes.

Løsninger for brannvarsling
Detektorer og sendere
Mottakere med taktil varsling
Mottakere med visuell varsling
Mottakere med varsling og informasjon via app og mobil
Sist faglig oppdatert 20. april 2021

Personer med nedsatt hørsel er spesielt sårbare overfor dårlige lydforhold. Derfor er det viktig å skape gode lyttemiljø i både konferanselokaler, kontorbygg, eldrehjem, skoler og barnehager.

Dette er også sentralt med tanke på talevarsling og talealarmer på hoteller, flyplasser, sentralstasjoner og i forbindelse med informasjon om bord på kollektivtransport. Et godt system for talevarsling bidrar til at all informasjon som går ut til allmennheten er lett å oppfatte. Dette kommer alle i samfunnet til gode, ikke bare hørselshemmede. Varsling kan være kritiske beskjeder i forbindelse med brann eller evakuering, men også generell informasjon i det daglige.

Det er hovedsakelig høyttalersystemer og teleslyngeanlegg som benyttes for talevarsling og taleformidling. Se for øvrig kapittelet om krav til talevarsling og høyttaleranlegg slik det er beskrevet i byggteknisk forskrift (TEK10) og Norsk Standard.

Talevarsling over høyttalersystem
Talevarsling over teleslyngeanlegg
Tilstandsvarsling for teleslyngeanlegg
Sist faglig oppdatert 20. april 2021

Varsling handler om å informere befolkningen ved krisesituasjoner som har oppstått eller som kan oppstå, både i fredstid og i krig.

Varslingen kan ha ulik karakter, tilpasset den enkelte situasjon og hendelse. Informasjonen vil i de fleste situasjoner inneholde en anbefaling om hvordan befolkningen skal forholde seg til krisen som har oppstått, eller kan oppstå. Aktuelle eksempler er oppfordring om evakuering ved dambrudd og oppfordring om å holde seg innendørs og lukke vinduer ved en gassulykke. Varsling kan skje gjennom flere ulike kanaler, for eksempel tyfonalarm, radio, telefon og SMS.

Utredningen Nasjonalt risikobilde 201212 fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap deler det nasjonale risikobildet inn i tre hovedkategorier:

  • Naturhendelser (ekstremvær, flom, fjellskred, influensapandemi, skogbrann, solstorm og vulkanutbrudd).
  • Store ulykker (farlige stoffer, skipsulykker, atomulykker og offshoreulykker.
  • Tilsiktede handlinger (terrorangrep, sikkerhetspolitiske kriser og cyberangrep).

Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 201011 retter oppmerksomheten mot kommunikasjonen mellom myndigheter og befolkning. Rapporten understreker at god kommunikasjon med befolkningen er en forutsetning for å lykkes i krisehåndtering.

Sivilforsvarets alarm
Varsling til Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)
Manglende varslingsløsninger for døve og hørselshemmede

 

Sist faglig oppdatert 20. april 2021