Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Helseansvarleg i barnevernsinstitusjon og omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar – retningslinjer

Retningslinjene gjeld for statlege barnevernsinstitusjonar og omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar. Retningslinjene gjeld òg for private barnevernsinstitusjonar og omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar der det følgjer av kontrakt. For kommunale barnevernsinstitusjonar er retningslinjene rettleiande.

Barnevernsinstitusjon og omsorgssenter for einsleg mindreårige asylsøkjarar blir omtalt i det følgjande som institusjon/institusjonen.

Retningslinjene omhandlar etablering av helseansvarleg i institusjon, ansvars- og oppgåvefordeling mellom helseansvarleg og ansvarleg for institusjonen, og dessutan oppgåvene til helseansvarlege. Formålet med helseansvarleg i institusjon er å bidra til at barna får nødvendig helsehjelp frå den kommunale helse- og omsorgstenesta og spesialisthelsetenesta. Retten til helsehjelp er regulert i pasient- og brukarrettslova.

Institusjonar omfatta av barnevernlova kapittel 5 og 5A skal gi bebuarane forsvarleg omsorg og behandling (Forskrift om rettar og bruk av tvang under opphald i barneverninstitusjonar § 1)

Ansvaret til institusjonen for å gi forsvarleg omsorg inneber mellom anna å bidra til at barns rett til nødvendig helsehjelp blir vareteken. Det følgjer av forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjonar § 7 at institusjonen har plikt til å sørgje for at retten barna har til medisinsk tilsyn og behandling blir vareteken. Barneverninstitusjonen skal ha rutinar som sikrar dette, og rutinane skal vere tilpassa målgruppa til institusjonen. Etter forskrift om rettar og bruk av tvang under opphald i barneverninstitusjon § 8 plikter institusjonen å ha skriftlege rutinar som varetek retten bebuarane har til nødvendig medisinsk tilsyn og behandling. I same forskrift er det i tillegg presisert at barn og unge som er akuttplassert skal tilsjåast av lege før inntak, snarast mogleg etter inntak eller seinast i løpet av inntaksdøgnet.

Sist faglig oppdatert 02. desember 2021

For å bidra til å sikre at barna får nødvendig helsehjelp, skal kvar institusjon ha ein helseansvarleg. Det skal peikast ut ein avløysar for den helseansvarlege for å sikre kontinuitet i arbeidet slik at barn i institusjon får nødvendig helsehjelp.

Dersom institusjonen består av fleire institusjonsavdelingar/einingar, skal kvar institusjonsavdeling/eining ha ein helseansvarleg.

I små institusjonar, einingar og avdelingar kan den som er ansvarleg for institusjonen, eininga eller avdelinga vere helseansvarleg. Leiaren i institusjonen har ansvar for å peike ut ein helseansvarleg og avløysar for denne.

Den som er ansvarleg for institusjonen har ansvar for å overhalde plikta til å sørgje for at barn i institusjonen får vareteke retten til nødvendig helsehjelp. Oppgåver som er knytt til å bidra til at plikta blir vareteken kan delegerast til helseansvarleg.

Leiars ansvar:

  • bidra til at helseansvarleg og avløysar har tilstrekkeleg kompetanse og ferdigheiter til å vareta oppgåvene som blir lagd til helseansvarleg
  • beskrive oppgåvene som ligg til helseansvarleg, følgje med på om oppgåvene blir løyste etter formålet og ev. justere ved behov

Helseansvarleg og avløysar skal ha barnevernfaglig- og /eller sosialfagleg kompetanse slik det til kvar tid kjem fram av gjeldande presiseringar gitt av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.

Helseansvarlege må ha kunnskap om helselovgivinga og kunnskap om og oversikt over primær- og spesialisthelsetenesta.

Den helseansvarlege skal inngå i andelen tilsette med faglært utdanning. Grunngivinga for dette er mellom anna at rolla krev god system- og forvaltningsforståing, oversikt over aktuelle samarbeidsaktørar og kunnskap om og ferdigheiter knytt til tverrfagleg samarbeid.

Ansvaret for å yte helsehjelp ligg til helse- og omsorgstenesta. Helseansvarleg skal, saman med leiar og andre tilsette, bidra til at barna får nødvendig helsehjelp.

Oppgåvene til helseansvarlege vil særleg vere å:

  • hjelpe leiar i arbeidet med å utarbeide, implementere, evaluere og justere interne rutinar og prosedyrar som bidreg til at barna får nødvendig helsehjelp
  • kartleggje, planleggje, gjennomføre og evaluere opplæringstiltak for tilsette som bidreg til at barna får nødvendig helsehjelp
  • etablere og halde oppe godt samarbeid med primær- og spesialisthelsetenesta, til dømes ved å hjelpe til i arbeidet med å inngå og følgje opp samarbeidsavtalar
  • koordinere institusjonens/arbeidet til institusjonsavdelinga slik at behovet til barna for helsehjelp blir vareteke
  • vere pådrivar for at tilsette nyttar og oppdaterer helsekortet i BIRK
  • gi råd og rettleiing til tilsette ved spørsmål knytt til barns rett til helsehjelp og ved behov hjelpe tilsette i kontakt med helsetenesta, under dette bidra til å avklare kven som kven som kan samtykkje til helsehjelp
Sist faglig oppdatert 01. desember 2021