Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet

Grunnmodell for hjelpetiltak er et utviklingsarbeid som har pågått siden 2020 med mål om å utvikle en grunnmodell for «vanlig» hjelpetiltaksarbeid i kommunalt barnevern. I januar 2023 fikk Bufdir første leveranse fra utviklingsarbeidet, en grunnmodell for hjelpetiltak tilpasset familier med barn 4-12 år og en grunnmodell for hjelpetiltak til ungdom med rett til ettervern. I 2023 og 2024 vil utviklingsarbeidet fortsette med tilpasning av grunnmodellen til familier med barn 0-3 år og barn/ungdommer 13-17 år. Målet er at vi ved utgangen av 2024 vil ha én helhetlig grunnmodell for hjelpetiltak egnet for å gi hjelp til med familier med barn i alle aldre.

Modellen erstatter ikke spesialiserte hjelpetiltak eller andre relevante kunnskapsbaserte hjelpetiltak egnet for barn/ungdommenes/familienes utfordringer. Grunnmodellen tilbyr allikevel verktøy til kontaktpersonene slik at barneverntjenesten sammen med barna og familiene kan gjøre gode kartlegginger for å finne frem til de hjelpetiltakene som kan komme familien mest til nytte. Grunnmodell for hjelpetiltak handler om systematikk og prosess, og vektlegger i stor grad samarbeid med de som har samtykket til hjelpetiltak fra barneverntjenesten.

Sist faglig oppdatert 01. desember 2023

For å sikre at modellen bygger på beste tilgjengelige kunnskap, møter behovet i barnevernstjenestene og kan tas i bruk av alle kommuner, utvikles modellen i samarbeid mellom representanter for mangfoldet i norsk barnevern. Den tar utgangspunkt i omforent teoretisk kunnskap, erfaringskunnskap fra barneverntjenestene, samt brukermedvirkning og brukerkunnskap.

Tre kunnskaps- og kompetansemiljøer innenfor barnevernsområdet deltar; NUBU, RBUP Øst og Sør og RKBU Vest. Disse bruker samskapingsmetodikk for å utvikle og prøve ut modellen sammen med 10 barnevernstjenester. Barneverntjenestene er mangfoldige både når det gjelder størrelse, organiseringsform (kommunale og interkommunale tjenester, generalist- og spesialistorganisert), geografiske og demografiske forhold og grad av erfaring med fag- og modellutviklingsarbeid fra tidligere, noen av tjenestene deltar også som et læringsnettverk. Barnevernstjenestene som deltar er:

  • Aurskog-Høland
  • Haugesund-Utsira
  • Harstad
  • Lørenskog
  • Narvik
  • Nome og Midt-Telemark
  • Nordstrand
  • Notodden-Hjartdal
  • Tinn

For å ta høyde for at alle barn, ungdom og familier er unike, er det viktig at grunnmodellen kan tilpasses den enkelte og deres kontekst. Det er derfor viktig at ulike erfaringer og kunnskap om hvordan barnevernets arbeid med hjelpetiltak oppleves av de som mottar hjelpen er en del av utviklingsprosessen. Bufdir og de tre kompetansesentrene er svært glade for å ha en rekke kloke representanter for brukerperspektiver og ulike mangfoldskompetanser med i samskapingen av grunnmodell for hjelpetiltak.

Ved en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell og kunnskapsmodellen Barnets behov i sentrum legger grunnmodell for hjelpetiltak til rette for skreddersøm og individuell tilpasning. Grunnmodellen tar utgangspunkt i kjente arbeidsmåter og hjelpetiltaksarbeid av god kvalitet, som videre er systematisert og visualisert slik at det er lett å forstå for både saksbehandlere, og for familier, barn og ungdom som tar imot hjelp fra barneverntjenesten. Målet er at barn, ungdom og familier i kontakt med barneverntjenesten skal få tilpasset, egnet og riktig hjelp til rett tid.

Som en del av utviklingsarbeidet jobbes det med en familieveiledningsmodul for familier med barn fra 0-17 år. Familieveiledningsmodulen utvikles for å imøtekomme de «vanligste» utfordringene barn og familier i kontakt med barneverntjenesten har.

Barneverntjenestene som er med å prøve ut grunnmodell for hjelpetiltak løftet frem at konflikter mellom foreldre var en utfordring tjenestene ofte møtte i sin tjenestehverdag. Det ble derfor, som en del av den første utviklingen av grunnmodell for hjelpetiltak, utarbeidet et eget veiledningsforløp for bruk i møte med familier der det er konflikter mellom foreldre og mellom foreldre og barn. Andre eksempler på veiledningsforløp er veiledning i daglige rutiner, hvordan forstå og bekrefte barnets følelser og hvordan gi gode beskjeder. Saksbehandlerne som prøver ut grunnmodell for hjelpetiltak har rapportert at veiledningsforløpene gir nyttige verktøy og tilnærminger, og øker kvaliteten på hjelpen de kan tilby til familiene.

Utover dette er det egne verktøy og anbefalinger som kan brukes i møte med ungdom som har rett på og behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten etter at de fyller 18 år. Det er blant annet utviklet en egen «tolkningsnøkkel» av kunnskapsmodellen Barnets behov i sentrum (BBiS) som er kalt Ungdommens behov i sentrum (UBiS).

Grunnmodellen for hjelpetiltak i kommunalt barnevern vil være under stadig utvikling i perioden til og med 2024. Bufdir vil etter dette måtte gjennomgå modellen og vurdere hvordan den på best måte kan gjøres tilgjengelig for nye barnevernstjenester som vil ønske å ta den i bruk.

Å ta i bruk nye verktøy og arbeidsmåter krever gjerne noe ekstra – særlig i oppstarten. De ti barnevernstjenestene som deltar i samskaping og utprøving av grunnmodellen for hjelpetiltak, får opplæring, støtte til gjennomføring og veiledning underveis i prosessen fra de tre kompetansesentrene.

Innhold som vil kreve grundig innføring for å brukes rett, vil ikke kunne deles helt åpent av hensyn til faglig forsvarlighet. Derimot vil vi tilstrebe å dele så mye som vi kan fra prosessen, både av erfaringer og innhold, slik at alle barnevernstjenester kan forberede seg til å ta modellen i bruk og få inspirasjon til å utvikle sitt arbeid med hjelpetiltak.

Kunnskapsbank om hjelpetiltak