Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Faglige råd for Bufetats vurdering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging

Faglige råd for Bufetats vurdering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging skal støtte Bufetats skjønn i prioriteringen av barn som kan få tverrfaglig helsekartlegging. Rådene står i prioritert rekkefølge.

Målgruppen for rådene er ansatte i Bufetat som gjør den skjønnsmessige vurderingen av hvem som skal få tverrfaglig helsekartlegging, inkludert prioritering av disse. Rådene vil også kunne bidra til forutsigbarhet rundt Bufetats vurderinger for ansatte i kommunal barneverntjeneste. De faglige rådene vil også kunne være av interesse for kommune- og spesialisthelsetjenesten fordi det kan bidra til felles språk og forståelse rundt prioriteringer, samt barn og unge som kan motta tverrfaglig helsekartlegging og deres foreldre eller annen omsorgsperson som berøres av kartleggingen.

Ifølge barnevernsloven kan Bufetat tilby kommunal barneverntjeneste tverrfaglig helsekartlegging av barn som flyttes ut av hjemmet (§ 16-3 fjerde ledd, bokstav d). Ved henvisning fra barnverntjenesten er det Bufetat som avgjør om tverrfaglig helsekartlegging skal tilbys i hvert enkelt tilfelle. Basert på en skjønnsmessig vurdering vil Bufetat gjøre en prioritering innenfor målgruppen slik at tilbudet iverksettes overfor de barna med størst behov for en slik kartlegging. Formålet med disse faglige rådene er å bidra til mest mulig forutsigbar praksis gjennom å støtte Bufetats skjønn.

Faglige råd for Bufetats vurdering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging er utarbeidet i samarbeid mellom Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

Sist faglig oppdatert 04. september 2023

Når Bufetat skal prioritere hvilke barn som bør få tilbud om tverrfaglig helsekartlegging, bør først og fremst barn som skal flyttes ut av hjemmet prioriteres, inkludert de barna som er akuttplassert i påvente av varig plassering.

Barn som allerede er flyttet ut av hjemmet og over tid har vært plassert i mer varig plasseringstiltak, inngår dermed ikke i den første gruppen barn som bør prioriteres.

Begrunnelse
Sist faglig oppdatert 04. september 2023

Når Bufetat skal prioritere hvilke barn som skal få tilbud om tverrfaglig helsekartlegging, bør Bufetat vurdere i hvilken grad det allerede er gjennomført tilstrekkelig kartlegging/utredning av barnet, eller om det allerede foreligger tilstrekkelig helseopplysninger om barnet. Som en del av denne vurderingen må Bufetat vurdere om hver av opplysningenes innhold, omfang og i hvilken grad de er oppdaterte (tidspunkt).

Hvis Bufetats vurdering er at barnet ikke er tilstrekkelig kartlagt/utredet eller at det ikke finnes tilstrekkelige helseopplysninger, bør Bufetat prioritere å tilby tverrfaglig helsekartlegging.

Barn hvor det enten foreligger tilstrekkelige helseopplysninger, eller som vurderes å være tilstrekkelig kartlagt/utredet, bør ikke prioriteres i denne sammenheng. Barn som allerede mottar tilbud fra andre (helse)tjenester, bør heller ikke prioriteres.

Råd om prioritering bygger på følgende kunnskapsgrunnlag:

Prop. 222L (2020 – 2021) Endringer i barnevernloven mv. (tverrfaglig helsekartlegging)

I Prop. 222L fremgår det at ved vurdering av behov for tverrfaglig helsekartlegging må barneverntjenesten vurdere om barnet er tilstrekkelig kartlagt fra før, både når det gjelder omfang og hvor lang tid det er gått siden sist kartlegging. Dersom det er foretatt tilstrekkelig spesialisert helsekartlegging de siste årene, vil det som regel ikke være behov for ny kartlegging. Departementet er opptatt av at barnet ikke bør utsettes for unødig belastning ved gjentatt kartlegging.

Ved Bufetats vurdering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging vurderes det som viktig både av hensyn til å ikke utsette barnet for unødig belastninger, samt av ressursmessige hensyn, å ikke prioritere barn som etter en individuell vurdering ansees å være tilstrekkelig kartlagt/utredet eller allerede mottar tilbud fra andre (helse)tjenester.

Sluttrapport for prosjekt etablering og utprøving av tverrfaglig helsekartlegging

I vurdering av om foreslått prioriteringsområde vil være hensiktsmessig og funksjonelt for Bufetats vurderinger, er det sett hen til sluttrapport for prosjektet etablering og utprøving av tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet (Bufdir 2022) der det gjøres rede for erfaringer fra utprøvingsprosjektet knyttet til hvilke saker som blir kartlagt av teamene. I arbeidet med sluttrapporten er det samlet innsikt og erfaringer gjennom datainnsamling fra til sammen 70 kartlegginger gjennomført av kartleggingsteamene, intervjuer med 6 barn og unge, 6 saksbehandlere i barnevernstjenesten, ledere i Bufetat og helseforetakene, spørreundersøkelse til saksbehandlere i barnevernstjenesten (276 respondenter) og innsiktsworkshop med kartleggingsteamene.

Av rapporten fremkommer det at av de 70 kartleggingene som er gjennomført utgjør barn som allerede er kartlagt/utredet en forholdsvis stor andel av gruppen som har blitt kartlagt: 29 prosent av barna har blitt utredet tidligere, og 17 prosent har tidligere blitt diagnostisert i primær- eller spesialisthelsetjenesten. Blant ungdommene som bor på institusjon er 67 prosent tidligere utredet og 83 prosent har et tidligere behandlingsforløp. Når det gjelder sistnevnte må det tas forbehold om at det er basert på et lite utvalg. Barn som er akuttplassert i påvente av varig plassering er derimot i mindre grad utredet tidligere, færre har blitt diagnostisert i primær- eller spesialisthelsetjenesten samt at de i mindre grad har tidligere eller pågående behandlingsforløp sammenlignet med utvalget som helhet.

Innspill fra tjenesteytere og brukere

Tjenesteytere og brukere påpeker viktigheten av å prioritere de barna en har minst informasjon om, dvs ikke prioritere de som tidligere har vært kartlagt eller som allerede mottar tilbud fra andre hjelpetjenester, understreket. Ved en slik prioritering vil en ifølge flere deltakere i ekstern arbeidsgruppe, gi tilbud om kartlegging til de barna som har «størst behov for en slik kartlegging». Samtidig ble viktigheten av å gjøre en vurdering av om tidligere kartlegging er aktuell og dekkende understreket. At et barn er tidligere kartlagt trenger ikke bety at den er tilfredsstillende og i tråd med barets helse – og hjelpebehov.

Referanser

Prop. 222 L (2020–2021) - Endringer i barnevernloven mv. (tverrfaglig helsekartlegging). (2021). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-222-l-20202021/id2862099/

Bufdir (2022). Sluttrapport for prosjektet etablering og utprøving av tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet, https://www2.bufdir.no/globalassets/global/nbbf/barnevern/sluttrapport_for_prosjektet_etablering_og_utproving_av_tverrfaglig_helsekartlegging_av_barn_i_barnevernet.pdf

Sist faglig oppdatert 04. september 2023

Bufetats videre prioritering av hvilke barn som bør få tilbud om tverrfaglig helsekartlegging, bør gjøres basert på en samlet vurdering av

  • barnets alder
  • fungering
  • plasseringshistorikk, inkludert antall flyttinger

Forskning tyder på at barnets alder ved plasseringstidspunktet og barnets fungering, særlig eksternaliserende atferd, øker sannsynligheten for brudd i plasseringer. Plasseringshistorikk kan også ha betydning (jf. avsnittet om forskning under Råd 1).

Hvordan bør rådet følges i praksis?

Faktorer som barnets alder, fungering og plasseringshistorikk ved antall flyttinger, predikerer ikke sannsynligheten for brudd i plasseringer alene, men kan sammen påvirke plasseringsstabiliteten (se for eksempel Australian Government, 2021 eller Konjin m.fl. 2019). I prioriteringssammenheng er det med andre ord ikke hensiktsmessig å velge ut en bestemt faktor og gi en anbefaling basert på det. Altså bør man for eksempel ikke kun se på alder, og anbefale yngre eller eldre barn.

De aktuelle faktorene kan henge sammen og delvis overlappe hverandre, og prioriteringen bør derfor baseres på en samlet vurdering av barnet innenfor de tre faktorene.

I hvilken grad faktorer som barnets alder, fungering og plasseringshistorikk (antall flyttinger) øker risikoen for brudd i plassering og reduserer varigheten på plasseringen, vil variere avhengig av i hvilken grad faktorene er relevante for det enkelte barnet. En samlet vurdering av de aktuelle faktorene gir et bredere grunnlag for prioritering der flere barn vil kunne få tilbud om tverrfaglig helsekartlegging, sammenliknet med prioriteringer basert på en enkeltfaktor. Det skaper et større rom for å kunne gjøre den skjønnsmessige vurderingen, men bidrar samtidig til et likere utgangspunkt for prioritering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging, enn hva som ligger til grunn for dagens praksis.

I tillegg påvirkes stabilitet av barnets opplevelser både før og under plasseringen. Barn som plasseres utenfor hjemmet har ofte med seg ulik grad av opplevd stress og traume avhengig av bakgrunn og tidligere opplevelser, som vil kunne påvirke resultatet av plasseringen. Det kan derfor være relevant å i tillegg se på mulige risikofaktorer knyttet til barnet og vurdere mulig økt sannsynlighet for brudd i plassering.

Begrunnelse
Sist faglig oppdatert 04. september 2023