Grunnlovens § 92 pålegger myndighetene å sikre menneskerettighetene. Denne plikten gjelder både for kommunale og statlige myndigheter. Kommunene har et hovedansvar for å gi gode tjenester til innbyggerne sine, og de har en sentral rolle som utøver av nasjonal og lokal politikk.

Likeverdige tjenester

Det er et nasjonalt mål at tjenestene skal være likeverdige. Kommunenes arbeid og virksomhet står derfor helt sentralt i gjennomføringen av Norges samlede forpliktelser etter CRPD. Hvordan kommunene planlegger, tilrettelegger og tilbyr tjenestene sine, avgjør om mennesker med funksjonsnedsettelser har mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre. Det er i den enkelte kommune innbyggerne får rettigheter i praksis. 

Lover og regler innenfor helse og omsorg, sosiale tjenester, opplæring og plan og bygg gir som regel kommunene et handlingsrom for hvordan reglene skal utøves i praksis. Siden regelverket skal sikre at menneskerettighetene blir fulgt i norsk forvaltning, bør kommunene se til konvensjonen når de skal vurdere ulike handlingsalternativer. I mange tilfeller vil det være best i overenstemmelse med forpliktelsene etter konvensjonen at en velger det handlingsalternativet som i størst grad oppfyller målsettingene i CRPD.

Opplæring av ansatte i kommunen
Kommunale og fylkeskommunale råd
Kilder