Koordinatorrollen

Koordinator er en tjenesteyter som skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte, sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Ansvar for å melde om behov for individuell plan og koordinator
Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen
Koordinator i kommunen
Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten
Koordinator i spesialisthelsetjenesten
Sentrale oppgaver for koordinator i spesialisthelsetjenesten