Fastsatt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet den 24. januar 2008 og revidert den 1. april 2010.

Retningslinjene gjelder for etterfølgende kontroll, jf. godkjenningsforskriftens § 7 av alle godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner.

Formål

Kontrollen skal sikre at private og kommunale institusjoner som skal ivareta ansvaret for barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven, har forutsetninger for utøvelse av dette ansvaret slik at barn og unge som plasseres i institusjonen får forsvarlig omsorg og behandling, jf. godkjenningsforskriftens § 1.

Kontrollen skal også bidra til å sikre at barn og unge blir gitt et tilbud som er i samsvar med et kunnskapsbasert barnevern. I kontrollen skal godkjenningsmyndigheten kontrollere om vilkårene for godkjenning fortsatt er til stede, jf. godkjenningsforskriftens § 7.

Om årlig kontroll av barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre
Maler og skjema