I kontrollen skal godkjenningsmyndigheten vurdere om institusjonen:

a) drives i samsvar med barnevernloven og forskrifter som er gitt med hjemmel i loven, herunder forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner,

b) tilfredsstiller vilkår stilt i eller med hjemmel i annen lovgivning og

c) ellers drives på forsvarlig måte, jf. vilkårene for godkjenning i godkjenningsforskriftens § 5.

Sentrale forskrifter i denne sammenheng er kvalitet og internkontrollforskriften, godkjenningsforskriften og rettighetsforskriften. Når det gjelder vurderingen av om den enkelte institusjon har økonomisk forsvarlig drift vises det til egne retningslinjer og sjekklister utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Godkjenningsmyndigheten bør være oppmerksomme på eventuelle endringer i forhold til følgende temaer:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kan i det årlige disponeringsbrevet eller på annen måte gi føringer om særlige fokusområder for det enkelte års kontroll. I tillegg kan den enkelte region gi slike føringer for sin regions vedkommende.