Det er adgang til å gi opplysninger om straffbart forhold eller anmeldelse til politiet dersom det er nødvendig for å fremme institusjonens eller omsorgssenterets oppgaver, jf. barnevernloven § 6-7 tredje ledd første alternativ. Hvorvidt alternativet kommer til anvendelse beror på en konkret og individuell vurdering av beboers situasjon.

Alternative tiltak
Forhold ved beboeren
Gjentakelsesfare
Handlingen
Om informasjon/anmeldelse til politiet vil være til nødvendig for å fremme institusjonens oppgave
Ved straffbart forhold mot annen beboer