Opplysninger kan også gis til politiet når det er nødvendig «for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse», jf. barnevernloven § 6-7 tredje ledd andre alternativ. Faren for at noen skal tape livet eller utsettes for en alvorlig helseskade, er i loven overordnet barneverntjenestens plikt til å verne om personfølsomme opplysninger.

Dette alternativet kommer til anvendelse uavhengig av hvem det er som står i fare for tap av liv eller alvorlig helseskade. Alternativet er et spesielt nødrettslig alternativ. Bruken av det er derfor begrenset til spesielle situasjoner som innebærer en akutt og konkret trussel mot andre menneskers liv eller helse.

Etter arbeidsmiljøloven § 5-2 har arbeidsgiver en plikt til å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet dersom arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet ved en arbeidsulykke. Arbeidstilsynet har utarbeidet en liste over hva som karakteriserer alvorlig skade etter arbeidsmiljøloven. Det foreligger ingen definisjon av hva som er å anse som alvorlig skade på noens helse etter barnevernloven og vurderingen vil bero på en totalvurdering.

Alternative tiltak
Beboers situasjon
Gjentakelsesfare
Handlingen
Om informasjon/ anmeldelse til politiet er nødvendig for å forebygge fare for liv eller alvorlig skade
Ved straffbart forhold mot annen beboer