Slike saker skal prioriteres og behandles så raskt som mulig. Hensynet til rask reaksjon og til at alle relevante forhold er vurdert, må ivaretas i saksbehandlingen. Taushetsplikt etter barnevernloven §6-7 (3)

Tjenestemannens ansvar og oppgaver
Hovedvernombudet ansvar og oppgaver
Jurist
Leder/ leders stedfortreders ansvar og oppgaver
Leders endelige beslutning
Leders ansvar ved institusjonen hvor beboer har blitt anmeldt
Fritak fra taushetsplikt ved ansattes forklaring for politiet eller for domstol