Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Opplæring og kompetanse

Kompetanseheving av ansatte

For å sikre at kommunen har gode foreldrestøttende tiltak å tilby foreldre, er det viktig at ansatte i ulike tjenester får tilbud om opplæring og kompetansehevende tiltak. At kommunen har sertifiserte veiledere eller kursholdere i en metode er en forutsetning for at de kan tilby kunnskapsbaserte foreldrestøttende tilbud.

Få oversikt over eksisterende kunnskap og kompetanse

Når kommunen arbeider systematisk med sammensetning og innhold i  kommunens tiltaksvifte, er det viktig å få oversikt over hva som allerede finnes av kunnskap og kompetanse samlet sett i kommunen. En slik oversikt legger grunnlaget for utviklingen av et helhetlig og bredt foreldrestøttende tilbud i kommunen.

Oversikten viser hvilket behov kommunen har for foreldrestøttende tiltak, hva kommunen allerede har av kompetanse og tilbud til foreldre, og hvilke deler av tilbudet som må styrkes. En viktig forutsetning for å drive et helhetlig og strategisk utviklingsarbeid er at ansatte har tilfredsstillende kompetanse. Først da kan foreldre få tilbud på alle forebyggingsnivå, både på universelt, selektivt og indikativt nivå.

er det viktig å få oversikt over hva som allerede finnes av kunnskap og kompetanse samlet sett i kommunen. En slik oversikt legger grunnlaget for utviklingen av et helhetlig og bredt foreldrestøttende tilbud i kommunen.

Oversikten viser hvilket behov kommunen har for foreldrestøttende tiltak, hva kommunen allerede har av kompetanse og tilbud til foreldre, og hvilke deler av tilbudet som må styrkes. En viktig forutsetning for å drive et helhetlig og strategisk utviklingsarbeid er at ansatte har tilfredsstillende kompetanse. Først da kan foreldre få tilbud på alle forebyggingsnivå, både på universelt, selektivt og indikativt nivå.

Vurderinger før ansatte får tilbud om opplæring

Hva ansatte har behov for opplæring i avhenger av hvilke kunnskapsbaserte metoder, programmer og tilbud som kommunen velger å benytte. Kommunen kan vurdere ulike momenter før ansatte får tilbud om opplæring i ulike foreldrestøttende tiltak og ulike foreldreveiledningsmetoder.

Hvor mange har fått opplæring?

Har kommunen oversikt over hvor mange ansatte i tjenestene som allerede har fått opplæring i de kunnskapsbaserte metodene?

Har vi oversikt over sertifiserte veiledere (i ulike metoder)?

Hvor mange ansatte i kommunen er sertifiserte veiledere (i en type foreldreveiledningsprogram/ foreldrestøttende tilbud?)

 • hvor mange gjennomfører opplæring nå
 • i hvilke kunnskapsbaserte metoder
 • hvilken tjeneste arbeider de i?

Hva mangler for å få en bredde i tilbudet?

Kommunen kan vurdere hva som mangler for å ha en tilstrekkelig stor bredde i tilbudene til foreldre med ulike utfordringer.

A) Mange er sertifiserte

Dersom kommunen har mange ansatte som allerede er sertifisert i kunnskapsbaserte foreldrestøttende metoder, kan det være hensiktsmessig å legge til rette for at de ansatte kan benytte kompetansen sin som en integrert del i tjenesten.

B) Få eller ingen er sertifiserte

Dersom kommunen har få eller ingen ansatte som er sertifiserte i kunnskapsbaserte metoder, kan det være hensiktsmessig å legge en plan for hvilke tilbud kommunen skal ha og hvem som bør få opplæring og hvordan ansatte kan få benyttet sin kompetanse i reelle foreldrestøttende tilbud til familier i kommunen.

Hvordan beholde kompetanse?

Ansatte med kompetanse innenfor ulike foreldreveiledningsprogram og ulike metoder er attraktive. Derfor er det viktig at kommunen jobber for at de ansatte som sertifiseres og får opplæring, forblir i tjenesten eller kommunen. Dette kan skje blant annet gjennom høyere lønn, mer ansvar, at de ansatte får bruke mer tid til foreldrestøttende metoder i stillingen eller lignende.

Suksesskriterier

For å lykkes med arbeid med opplæring og kompetanse, er det viktig at kommunen

 1. har kunnskap om kunnskapsbaserte foreldrestøttende metoder
 2. vurderer hvor plassering av de ulike tiltakene skal ligge i tjenesten, for å kunne gi et forsvarlig tilbud på riktig forebyggingsnivå
 3. har en langsiktig plan for hvordan ansatte skal arbeide med kompetansen

Hvordan lykkes med implementering?

 • Ledere bør gi tid og ressurser til dem som får opplæring og blir sertifisert, slik at de kan bruke den nye kompetansen som en integrert del av tilbudet i tjenesten. Ledere bør følge opp og ha oversikt over tilbud i kommunen.
 • Ansatte med kompetanse i foreldrestøttende arbeid bør ha kjennskap til hverandre og eventuelt samarbeid med hverandre slik at det utvikles et fagmiljø for dette i kommunen.
 • De ansatte bør få opplæring innenfor samme metoder eller programmer. 

Kompetanseheving og opplæringens varighet

Mange av de foreldrestøttende metodene og foreldreveiledningsprogrammene krever opplæring. Hva slags form opplæringen har, hvor lenge den varer og hvor mye den koster varierer. Noen foreldreveiledningsprogrammer krever at kommunen forplikter seg til samarbeid med regionale og nasjonale aktører for kvalitetssikring i utøvelse av metoden. 

Strukturerte foreldreveiledningsprogrammer har et lengre opplæringsløp

De strukturerte foreldreveiledningsprogrammene som tilbys av ulike kunnskaps- og kompetansemiljøer, kan ha et lengre opplæringsløp, med arbeidskrav, sertifisering og veiledning over tid for å sikre kvaliteten på tilbudet til foreldrene.

Hvor får du opplæring i kunnskapsbaserte foreldreveiledningsprogrammer? 

Noen statlige og regionale kompetansemiljøer tilbyr opplæring i kommunene. Det er mulig å ta kontakt med disse. Flere kompetansemiljøer har opplæringsløp hvor kommunen må forplikte seg til å tilby det kunnskapsbaserte foreldrestøttende tiltaket etter opplæringen. Kommunen må i noen tilfeller søke om å få tilbud om opplæring, og skrive under på en opplærings- og implementeringsavtale.

Eksempel på innhold i avtalen

Avtalen med kompetansemiljøene består gjerne av punkter for kommunens forpliktelser:

 • Ansatte må delta på grunnleggende opplæring (workshop og samlinger)
 • Ansatte som får opplæring forplikter seg til å gjennomføre grupper og samtidig motta jevnlig veiledning frem mot sertifisering
 • Å motta faglig veiledning under opplæringen sikrer at foreldrestøttemetoden/foreldreveiledningsprogrammet gis med god kvalitet over tid og at gruppelederne blir oppdatert på forskning på området