Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Parenting Young Children (PYC)

Parenting Young Children (PYC) retter seg mot foreldre med barn under sju år, som har behov for konkret, individuell og hjemmebasert veiledning og støtte. 

Programmet har som formål å gi støtte til innlæring og utvikling av foreldreferdigheter i samspill og praktisk omsorgskompetanse for å styrke barns muligheter til best mulige oppvekst.

Innhold i programmet

PYC gjennomføres i hjemmet eller på de arenaer hvor foreldreferdighetene skal utføres. I veiledningen bruker man tid på å bygge samarbeid mellom familien og PYC-veilederen. Foreldrene deltar aktivt i utformingen av mål for samarbeidet og tiltaket bygger på foreldrenes ressurser.

Målene i veiledningen er konkrete, realistiske og målbare og i samarbeid med foreldrene kartlegges også hvilke ressurser familien har i sitt nettverk som kan være en støtte i arbeidet. PYC har to hovedmoduler; en for praktiske omsorgsferdigheter og en for samspill med barnet. Det er helt grunnleggende å sikre at foreldrene har kunnskap om ferdigheten for å gi god nok emosjonell omsorg.

De tre undervisningsstrategiene i programmet er lærende trening (kunnskapsbaserte ferdigheter), rollespill (praktiske ferdigheter) og veiledning i situasjoner (praktiske ferdigheter).

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Selektivt nivå

Programmet er utviklet for familier med barn under 7 år, men de grunnleggende prinsippene og metodene i programmet kan brukes i familier med barn i alle aldre.

PYC gjennomføres i hjemmet eller på de arenaer hvor foreldreferdighetene skal utføres. Programmet bygger på et samarbeid mellom familien og PYC-veilederen hvor foreldrene deltar aktivt i utformingen av mål for samarbeidet og hvor tiltak bygger på foreldrenes ressurser.

Innledningen til samarbeidet er å avklare forventninger og roller og sikre at foreldrene forstår bekymringen om mangler i foreldrenes omsorgskompetanse. Gjennom denne prosessen konkretiserer foreldrene og PYC-veilederen foreldrenes utfordringer gjennom observasjoner og samtaler, og jobber med å åpne foreldrenes evne og vilje til å ta nye utfordringer.

Målformuleringene fokuserer på barnet og gjenspeiler foreldrene ønsker for sitt barn. Målene er konkrete, realistiske og målbare og i samarbeid med foreldrene kartlegges også hvilke ressurser familien har i sitt nettverk som kan være en støtte i arbeidet.

I PYC øves det sammen med foreldrene. Støtte og hjelp gjennom bilder, film, modellering og sjekklister kan brukes med alle undervisningsstrategiene. I et flerkulturelt perspektiv kan mangel på kunnskap om barnevernets oppgaver gi grobunn for mistillit.

Det jobbes med en eller to ferdigheter av gangen og treningen foregår i hjemmet ca. en gang pr. uke. Treningen skal sikre at foreldrene har kunnskap om ferdigheten og mestrer den før barnet involveres.

Grunnprinsippene i programmet kan brukes i alle familier, men programmet er særlig tilpasset familier hvor en eller begge foreldrene strever med hukommelse, struktur, tidsplanlegging, betydningen i norsk språk, eller kognitive vansker som påvirker foreldreskapet.

Det teoretiske grunnlaget er hentet fra sosial læringsteori og atferdsteoretiske prinsipper for tilrettelegging av læring hos personer med kognitive vansker, men programmets innhold er også inspirert av familieteori, tilknytningsteori, kommunikasjonsteori og kulturell forståelse.

PYC bygger på Empowerment forstått som prosesser hvor familien får hjelp til å mobilisere egne ressurser og kompensere for manglende ressurser til å håndtere sine utfordringer.

  • Barnevernet
  • Helsestasjonen
  • Familievernet

Foreldrene kan ikke oppsøke programmet selv i den kommunen de bor i (hvor PYC tilbys), men foreldre vil kunne få tilbud gjennom for eksempel barnevern, helsestasjon, familievernet.

For å kunne bli veileder i PYC må man være tilknyttet en virksomhet med tiltaksarbeid i familier. PYC er organisert med et tredagers grunnkurs og metodestøtte i grupper. Grunnkurset gir en innføring i programmet og gjennomføres samlet over tre hele dager. Metodestøtte gis som tre samlinger fysisk/digitalt i en periode på tre til fem måneder når deltakerne prøver ut programmet i egen virksomhet.

Kurset arrangeres av Universitetet i Sørøst-Norge vår og/eller høst for minimum 20 deltakere – maks 30 deltakere. Pris: ca. kr. 19.000,- pr. Deltaker.

Dersom en kommune/region ønsker å arrangere kurs har vi en grunnpakke på inntil 20 deltakere for ca. kr. 335.000,- . I tillegg kommer kurslokaler og reise/opphold for to kursholdere. For deltakere utover 20 er prisen kr. 10.000,- pr. deltaker opp til maks antall 30 deltakere.

Fordi PYC er et program med både teori og praktiske øvelser, og følges opp av metodestøtte i mindre grupper, kan det maksimum være 30 deltakere per kurs.

Mildon R, Wade C & Matthews J (2008) Considering the contextual fit of an intervention for families headed by parents with an intellectual disability: an exploratory study. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 21(4): 377–387.

Wade C, Llewellyn G & Matthews J (2008) Review of parent training interventions for parents with intellectual disability. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 21, 351–366.

Starke M, Wade C, Feldman MA & Mildon R (2013) Parenting with disabilities: Experiences from implementing a parenting support programme in Sweden Journal of Intellectual Disabilities 2013 17: 145.

McHuge,E.,& Starke,M.(2015). Understanding support worker’s competence development in working with parents with intellectual disability. Journal of Intellectual Disabilities, s. 1-16, Jid.sagepub.com.

Thronsen, A & Young, E. (2015). PYC I Norge. Foreldreveiledning til foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser I møte med barnevernet 2014-2016. HIT-rapport

Thronsen, A.& Young, E. (2016). Foreldreveiledning til barnets beste - Veiledningsprogram tilpasset foreldre med kognitive vansker. Tidsskriftet Norges barnevern, 2016-11-21, Vol.92 (3-04), p.340-355

Anne Thronsen
Universiktetslektor Universitetet i Sørøst-Norge

Nettside: www.pyc.no

Eiere/programansvarlige: Universitetet i Sørøst-Norge er nasjonale eiere av programmet. SUF Kunnskapscentrum, Uppsala, Sverige har lisensen for Skandinavia.