Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Forespørsel om fosterhjem

Slik kan kommunal barneverntjeneste søke om fosterhjem for barn eller ungdom

Lovgrunnlag for plassering

Lov om barneverntjenester:

  • § 5-1 bokstav a til d (tidligere § 4-12)
  • § 3-2 (tidligere § 4-4,6)

Barn og ungdom som ikke kan bo hjemme på grunn av manglende omsorg, eller har foreldre som av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta omsorgen i kortere eller lengre perioder, kan plasseres i fosterhjem eller på institusjon.

Fyll ut henvisningsskjema

Barneverntjenesten fyller ut og sender henvisning med vedlegg til Bufetat. Du kan laste ned filene i word eller pdf.

Hvis du har utfordringer med å åpne filene i word for redigering, prøv dette:

  • Gå til fanen Se gjennom
  • Velg gruppen Beskytt
  • Trykk på Begrens redigering
  • Trykk på Stopp beskyttelse

Hvis du trenger veiledning til å fylle ut skjema, ta kontakt med enhet for inntak i din region eller fosterhjemstjenesten.

Send henvisning til fosterhjemstjenesten

Henvisningen sendes til fosterhjemstjenesten:

Navn på fosterhjemstjeneste (f.eks. Fosterhjemstjenesten i Akershus)

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Se oversikt over fosterhjemstjenestene

Etter at du har sendt henvising

Etter henvisning er sendt skal barneverntjenesten motta bekreftelse fra Bufetat på mottatt henvisning. Bekreftelsen inneholder informasjon om hvem som vil være fosterhjemtjenestens saksbehandler på saken.

Bufetat gir barneverntjenesten bekreftelse innen 10 virkedager.

Ved behov for utfyllende informasjon, vil saksbehandler i Bufetat (fosterhjemstjenesten) ta kontakt med barneverntjenenesten i kommunen og spørre etter utfyllende opplysninger om barn og familie.

Annen eventuell nødvendig dokumentasjon som undersøkelser og utredningsrapporter kan også etterspørres. Bufetat bestreber seg på ikke å etterspørre informasjon som ikke er nødvendig for å finne riktig fosterhjem.

Barneverntjenesten blir invitert til et avklaringsmøte med Bufetat. I dette møtet kan barneverntjenesten invitere med barn, foreldre og eventuelle andre parter.

Når barn og foreldre deltar i avklaringsmøtet, får de bidra til å opplyse saken, og får reell mulighet fremme egne synspunkter og ønsker.

Hvis barnet ikke ønsker å delta i avklaringsmøtet, skal barnets synspunkter hentes inn på andre måter.

Bufetat har ansvar for skriftlig referat fra møtet.

Bufetat gjennomgår dokumentasjon som eventuelt kan gi barnet rett til bistand etter andre lovverk enn lov om barneverntjenester og drøfter saken med barneverntjenesten ved behov. Bufetat vil etterspørre individuell plan (IP) fra barneverntjenesten hvis dette er aktuelt.

Barneverntjenesten får en beskrivelse av mulige familier muntlig og/eller som skriftlig notat. Bufetat skal gi en skriftlig begrunnelse av tilbudet. Her skal det fremgå hvordan familien kan møte barnets behov og hvorfor formidling av familien ansees å være forsvarlig.

Dersom barneverntjenesten vurderer familien som aktuell, kan Bufetat bistå barneverntjenesten i gjennomføring av møter med familien og eventuelt andre samarbeidsinstanser for å godkjenne familien til det enkelte barnet. Bufetat kan bistå i drøfting av behov for eventuelle forsterknings- og støttetiltak.

Dersom kommunen selv har rekruttert aktuelle fosterhjem, for eksempel gjennom slekt eller nettverk, kan Bufetat gi bistand til kvalitetssikring av disse hjemmene.

Bufetat kan også, etter avtale, bistå barneverntjenesten i å gjennomføre et hjemmebesøk i fosterhjemmet hvor barn, ungdom og foreldre, samlet eller enkeltvis kan delta. For ungdom er det av særlig betydning å avklare felles forståelse av oppgaven/ oppdraget, varighet og roller og forventning om egenmedvirkning.

Bufetat kan, etter anmodning fra barneverntjenesten, bistå med planlegging og gjennomføring av flytting i et omfang tilpasset den enkelte saken.

Ved henvisning til Bufetat om hjelpetiltak i hjemmet skal kommunen bare bruke henvisning til Bufetat del 1.