Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Regler for borgerlig vigsel

Det er kommunene som gjennomfører borgerlig vigsel. Les mer om hvem som har rett til å vie og hva vigsler må gjøre som en del av vigselsprosessen. Her finner du også borgerlig vigselsformular på flere språk.

Rett til å vie

  • Vigselsmyndighet i kommunene er gitt til ordfører og varaordfører.
  • I tillegg kan kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet, få vigselsrett.

Kommunen må selv vurdere hvem som er egnet for oppgaven. Det er ikke krav om særlig kompetanse eller erfaring. I lovforarbeidene blir det uttalt at det kan være hensiktsmessig at det også tilbys vigslere som er politisk nøytrale.

Vigselsmyndigheten vil opphøre hvis en folkevalgt ikke lenger er folkevalgt eller vigslerens ansettelsesforhold i kommunen avsluttes. Vigselsmyndigheten vil også opphøre hvis kommunestyret trekker tilbake tildelingen.

Kommunale vigslere kan vie brudepar i hele Norge, inkludert Svalbard. Dette innebærer at en vigsler også kan gjennomføre vigsler utenfor egen kommunes geografiske grenser og for andre kommuners innbyggere. Men det er ikke anledning til å vie brudepar i utlandet.

Det er ikke gitt spesielle lovregler om kommunesamarbeid i forbindelse med lovendringen i ekteskapsloven.

I rundskriv Q-11/2017 er det vist til at det er vertskommunemodellen etter kommuneloven § 5a som er den egnede samarbeidsmodellen. Lovforarbeid eller rundskriv gir ellers ikke føringer for hvordan kommunene skal samarbeide om vigselstilbud.

Vigselsprosessen og vigselsseremonien

Prøvingsattest

Før vigsel må ekteskapsvilkårene prøves.

Folkeregistermyndigheten (Skatteetaten) kontrollerer at de som skal gifte seg, oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Oppfyller de vilkårene, får de en prøvingsattest fra Skatteetaten. Dette er en bekreftelse på at de kan inngå ekteskap.

Prøvingsattesten fylles ut av Skatteetaten på blankett Q-0309 «Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok» (øverste del). Blanketten er ikke offentlig tilgjengelig, men vil bli oversendt kommunen via brudeparet eller Skatteetaten i forkant av vigsel.

Vigsler må kontrollere at prøvingsattesten er gyldig på vigselstidspunktet:

  • En prøvingsattest er i utgangspunktet gyldig i 4 måneder.
  • Hvis prøvingsattesten har påført en merknad om lovlig opphold til en eller begge av partene, er den ikke gyldig lenger enn utløpsdatoen på oppholdstillatelsen.

Hvis prøvingsattest ikke er gyldig på vigselstidspunktet, eller hvis brudeparet ikke har mottatt attesten før vigsel, vil vigselen være ugyldig.

Taushetsplikt

Reglene om taushetsplikt for ansatte i kommunen følger av forvaltningsloven § 13. Kommunens ansatte har taushetsplikt om at noen skal gifte seg i forkant av at vigselen gjennomføres. Dette regnes som personlige forhold.

Ved gjennomføring av borgerlige vigsler, skal vigsler lese det borgerlige vigselsformularet under seremonien.

Parter som oppfyller vilkårene for inngåelse av ekteskap, og kravene til prøving, har krav på vigsel i Norge. Kommunale vigslere har ikke grunnlag for å nekte å gjennomføre en vigsel når brudeparet oppfyller vilkårene for vigsel og det foreligger prøvingsattest, jf. ekteskapsloven § 13 og § 14.

Rammene for seremonien

I rundskriv Q-11/2017 om kommunale vigsler s. 3 er det vist til følgende:

«I lovforarbeidene har departementet uttalt at det er viktig at kommunen legger til rette for vigselens seremonielle karakter, uavhengig av hvem som gjennomfører vigselen. Rammen rundt vigselen, som bruk av det borgerlige vigselsformularet og egnet lokal, er av stor betydning for om seremonien oppleves som høytidelig og verdig.»

Utover dette er det opp til hver enkelt kommune å sette rammene for vigsel. Dette gjelder også vigslers antrekk. Kommunene kan selv vurdere om vigsler bør bruke kappe og eventuelt hvordan en slik kappe bør utformes. Ordfører og varaordfører har anledning til å benytte ordførerkjede under seremonien.

Seremonien kan tilpasses med for eksempel tekst og musikk i tillegg til det borgerlige vigselsformularet, dersom brudefolkene ønsker det. Det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

Blankett Q-0309 «Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok»

  • Vigsel fyller ut den nederste delen av blanketten.
  • Blanketten signeres av brudeparet og vitner.
  • En bekreftet kopi av blanketten returneres til Skatteetaten sammen med dokumentasjon for vigselsmyndighet. Dette gjøres snarest mulig, og senest innen tre dager.
  • En bekreftet kopi av blanketten gis også til brudeparet som midlertidig vigselsattest.

Dokumentasjon for vigselsmyndighet kan for eksempel være vedtak fra kommunestyret hvor det navngis hvem som er gitt vigselsmyndighet, eller dokumentasjon på verv som ordfører/varaordfører.

Det er ikke satt krav til hva slags stempel som skal benyttes av kommunene.

Vigselsattest

Brudeparet skal få en bekreftet kopi av blanketten «Melding om vigsel/Vigselsbok» rett etter seremonien. Dette er en midlertidig vigselsattest.

Når Skatteetaten har registret ekteskapet, sender de bekreftelse på det til brudeparet. Det er mulig å bestille vigselsattest på papir.

Kommunen skal føre vigselsbok med oversikt over vigsler som utføres av i kommunen. Den originale blanketten «Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok», som beholdes av vigsler, utgjør vigselsboken.

Det er ellers ikke spesifikke krav til hvordan vigselsboken skal føres eller oppbevares. Kommunen kan oppbevare vigselsboken elektronisk i sine arkiver.

Borgerlig vigselsformular

Det borgerlige vigselsformularet er en tekst som vigsler leser under seremonien. Her finner du teksten på flere språk.

Kjære brudepar,

(Navnet på brudeparet):

Dere har kommet hit i dag for å bli viet til ektepar. Jeg vil minne dere om hvilken stor og viktig begivenhet det er når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap. Ved å inngå ekteskap, lover dere hverandre samhold og støtte i alle livets forhold, både i medgang og motgang.

Men dere lover hverandre mer:

Ekteskapet innebærer at dere lover hverandre kjærlighet og troskap. Det å love hverandre kjærlighet for resten av livet, er det vanskeligste løfte vi kan gi et menneske. Det krever at dere setter dere høye mål for samlivet, og det krever deres oppriktige vilje til å strekke dere mot disse målene, i dag og i tiden som ligger foran. Det er dette dere lover hverandre her i dag.

Ved å inngå ekteskap, blir dere en enhet, men dere fortsetter også å være to selvstendige og likestilte mennesker. Det er ingen motsetning mellom kjærlighet og samhold på den ene siden, og frihet og selvstendighet på den andre. Kjærlighet er også å vise respekt for hverandre.

Det er en rett jeg har, men også en plikt som er pålagt meg etter loven, å legge dere to nå alvorlig på hjertet at dere skal leve etter det løftet som dere gir hverandre her.

Og nå:

Jeg spør deg først (kvinnens/yngste personens navn):
Vil du ha (mannens/eldste personens navn):
som står ved din side til din ektefelle?

Så spør jeg deg (mannens/eldste personens navn):
Vil du ha (kvinnens/yngste personens navn):
som står ved din side til din ektefelle?

Siden dere nå - i vitners nærvær - har lovet hverandre å leve sammen i ekteskap, erklærer jeg dere med dette for å være rette ektefolk.

Kjære brurepar,

(Namnet på brureparet)

De er komne hit i dag for å bli vigde til ektepar. Eg vil minna dykk om kor stor og viktig ei hending det er at to menneske vel å leva saman i ekteskap. Når de går inn i ekteskapet, lovar de kvarandre samhald og støtte i alle livsens tilhøve, både i medgang og i motgang.

Men de lovar kvarandre meir:

Ekteskapet ber i seg at de lovar kvarandre kjærleik og truskap. Det å lova kvarandre kjærleik for resten av livet er den vanskelegaste lovnaden vi kan gje eit menneske. Det krev at de set dykk høge mål for samlivet, og at de har ærleg vilje i dag og i tida som ligg framfor dykk, til å strekkja dykk mot desse måla. Det er denne lovnaden de gjev kvarandre her i dag.

Når de gifter dykk, blir de ei eining, men de kjem framleis til å vera to sjølvstendige og jamstelte menneske. Det er ingen motsetnad mellom kjærleik og samhald på den eine sida, og fridom og sjølvstende på den andre. Kjærleik er og å syna vørdnad for kvarandre.

Det er ein rett eg har - men samstundes ei plikt som ligg på meg etter lova - at eg no skal leggja dykk to alvorleg på hjarta at de skal leva etter den lovnaden som de gjev kvarandre her.

Og no:

(vigslaren vender seg til kvinna i det heterofile paret eller den yngste personen i det homofile eller i det lesbiske paret)

spør eg deg fyrst, (det fulle namnet på kvinna eller den yngste personen):

Vil du ha (det fulle namnet på mannen eller den eldste personen i det homofile paret eller i det lesbiske paret), som står ved sida di, til ektemake?

(Når kvinna eller den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret har svara ja, seier vigslaren til mannen eller den eldste personen i det homofile eller det lesbiske paret):

Så spør eg deg, (det fulle namnet på mannen eller den eldste personen i det homofile eller det lesbiske paret):

Vil du ha (det fulle namnet på kvinna eller den yngste personen i det homofile eller det lesbiske paret), som står ved sida di, til ektemake?

Når mannen eller den eldste personen i det homofile eller det lesbiske paret har svara ja, seier vigslaren:

Sidan de no med vitne til stades har lova kvarandre å leva saman i ekteskap, sannar eg at de er rette ektefolk.

Etter at vigselboka er underskriven og ekteparet har fått vigselattesten, ynskjer vigslaren dei til lykke.

Det borgerlige vigselsformularet på fransk er ikke kjønnsnøytralt.

Formule de mariage civil

(Etablie par décret royal du 19 janvier 1996)

Chers futurs époux,

(Noms des futurs époux):

Vous vous présentez devant moi ajourdhui pour être unis par les liens du mariage. Il m′appartient de vous rappeler que c′est un événement sérieux et important pour deux individus de choisir de vivre ensemble dans le mariage. En vous unissant par les liens matrimoniaux, vous vous promettez mutuellement union et assistance pour le meilleur et pour le pire.

Mais vous vous promettez davantage:

Le mariage implique une promesse d′amour et de fidélité. La promesse d′amour pour toute la vie est la promesse la plus difficile qu′on puisse faire à un autre individu. Elle suppose que vous vous fixiez de grandes ambitions pour votre vie commune et que vous ayez la volonté sincère de les atteindre, aujourd′hui et dans le futur. Voilà ce que vous vous promettez aujourd′hui. En vous unissant par les liens du mariage, vous formez une entité tout en demeurant aussi deux individus indépendants et égaux. Il n′existe pas de contradiction entre l′amour et l′union d′un côté et la liberté et l′indépendance de l′autre. L′amour, c′est aussi se respecter mutuellement. Selon la loi, il est de mon droit mais aussi de mon devoir de vous recommander instamment de tenir la promesse que vous vous faites aujourd′hui.

(L′officier de l′état civil s′adresse à la mariée)

Je vous demande donc d′abord, (les nom et prénoms de la mariée) voulez-vous prendre pour époux (les nom et prénoms du marié), ici présent?

(Lorsque la mariée a dit «oui», l′officier de l′état civil s′adresse au marié):

Je vous demande maintenant, (le nom et prénoms du marié), voulez-vous prendre pour épouse (les nom et prénoms de la mariée), ici présente?

(Lorsque le marié a dit «oui», l′officier de l′état civil dit):

Puisque vous avez promis - en présence de témoins - de vivre ensemble, je vous déclare donc unis par les liens du mariage.

Det borgerlige vigselsformularet på spansk er ikke kjønnsnøytralt.

Procedimiento para el matrimonio civil

(Establecido por Decreto Real de 19 de enero de 1996)

Queridos novios:

(nombres de los contrayentes)

Ustedes han acudido aquí hoy a objeto de contraer matrimonio. Quiero recordarles la gran trascendencia que tiene el hecho que dos personas opten por compartir sus vidas en el vínculo matrimonial. Al contraer matrimonio, ustedes prometen mutuamente conservar la unidad y el apoyo recíproco bajo todas las circunstancias de la vida, tanto en la prosperidad como en la adversidad.

La promesa anterior no termina ahí:

El matrimonio implica que ustedes prometen amor y fidelidad recíprocos. El prometer a otra persona brindarle amor toda la vida es el compromiso más difícil que un ser humano puede asumir ante un otro. Tal promesa supone que ustedes se planteen elevadas aspiraciones respecto a lo que será su vida juntos, siendo necesario además un auténtico deseo vuestro por alcanzar tales objetivos, hoy y a futuro. Es justamente eso que ahora ustedes prometen el uno al otro. Al contraer matrimonio, ustedes se convierten en una unidad en la que, no obstante, continúan siendo dos personas independientes con igualdad de derechos. No hay incompatibilidad alguna entre el amor y la unidad por una parte, y la libertad y la independencia por la otra. Amar también implica respetar al otro.

La Ley me confiere el derecho y la obligación de insistir en que han de vivir conforme a la promesa que ahora se hacen mutuamente:

Ahora pregunto a usted (pronuncia el nombre completo de la novia):

¿Toma usted por esposo a (nombre completo del novio)?

(Al haber respondido la novia, quien preside la ceremonia se dirige al novio):

Del mismo modo le pregunto a usted (nombre completo del novio):

¿Toma usted por esposa a (nombre completo de la novia)?

(Al haber respondido el novio, quien preside la ceremonia pronuncia las siguientes palabras):

Al haber prometido ustedes, mutuamente y ante testigos, vivir juntos en matrimonio, les declaro marido y mujer.

Det borgerlige vigselsformularet på tysk er ikke kjønnsnøytralt.

Ablauf der standesamtlichen Trauung

(Festgelegt durch Kgl. Verfügung vom 19. Januar 1996)

Liebes Brautpar, (name des Brautpaars):

Sie sind heute hier erschienen, um miteinander die Ehe einzugehen. Ich möchte Sie daran erinnern, welch groen und wichtigen Schritt zwei Menschen tun, wenn sie den Entschluss fassen, als Eheleute zusammenzuleben. Mit der Eheschliessung versprechen Sie einander, in allen Lebeslagen - in guten und in schlechten Tagen - zusammenzuhalten und sich gegenseitig zu understützen.

Doch Sie versprechen einander noch mehr:

Die Ehe beinhaltet auch, da Sie sich gegenseitig Liebe und Treue geloben. Einem anderen Menschen Liebe für den Rest des Lebens zu versprechen, ist das schwierigste Gelöbnis, das wir einem Menschen geben können. Es erfordert, da Sie sich hohe Ziele für den gemeinsamen Lebensweg setzen, und es erfordert Ihren aufrichtigen Willen, auf diese Ziele hinzuarbeiten - heute und in der vor Ihnen liegenden Zeit. Das ist es, was Sie sich heute gegenseitig versprechen. Durch die Trauung werden Sie zu einem Paar, sind aber weiterhin auch zwei selbständige, gleichberechtigte Individuen. Liebe und Zusammenhalt einerseits und Freiheit und Selbständigkeit andererseits sind keine Gegensätze. Liebe bedeutet nämlich auch, da Sie beide Ihrem Ehepartner Respekt entgegenbringen. Mir ist das Recht gegeben, und dies ist gleichzeitig auch meine gesetzliche Pflicht, Ihnen hiermit ernstlich ans Herz zu legen, da Sie nach diesem hier abgelegten Versprechen leben.

Und nun (der Standesbeamte/die Standesbeamtin wendet sich zur Braut) frage ich zunächst Sie (voller name der Braut):

Wollen Sie mit (voller name des Bräutigams) der an Ihrer Seite steht, die Ehe eingehen?

(Wenn die Braut mit «Ja» geantwortet hat, wendet sich der Standesbeamte/die Standesbeamtin zum Bräutigam): Und nun frage ich Sie, (voller name des Bräutigams) Wollen Sie mit (voller Name der Braut) die an Ihrer Seite steht, die Ehe eingehen?

(Wenn der Bräutigam mit «Ja» geantwortet hat, sagt der Standesbeamte/die Standesbeamtin): Nachdem Sie jetzt - in Gegenwart der Trauzeugen - einander versprochen haben, in der Ehe zusammenzuleben, erkläre ich, da Sie nunmehr rechtmäig verbundene Eheleute sind.