Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Adopsjon: stanser fire og viderefører to formidlingstillatelser

Bufdir har fattet vedtak om å stanse adopsjoner fra Peru, Sør-Afrika, Tsjekkia og Ungarn. Formidlingstillatelsene til Colombia og Bulgaria videreføres.

Publisert

I fjor fikk Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i oppdrag fra Barne- og familiedepartementet om å revurdere alle aktive formidlingstillatelser, det vil si tillatelser adopsjonsorganisasjonene har til å formidle adopsjoner fra et konkret land.

Direktoratet kan trekke en formidlingstillatelse tilbake hvis lov, forskrift eller vilkår for tillatelsen ikke er oppfylt.

Bufdir stanser adopsjoner fra Peru, Sør-Afrika, Tsjekkia og Ungarn fordi direktoratet vurderer at det ikke er godtgjort at internasjonale adopsjoner fullt ut gjennomføres i samsvar med internasjonale prinsipper for adopsjon. Haagkonvensjonen av 1993 om internasjonale adopsjoner, FNs barnekonvensjon og norsk rett står sentralt i vurderingene her.

Adopsjonsorganisasjonene ble varslet om beslutningene 04.06.24.

Tilbaketrekkingen av formidlingstillatelsene gir følgende konsekvenser:

 • Familier som er i prosess for adopsjon av barn fra Peru, Sør-Afrika, Tsjekkia eller Ungarn må avslutte adopsjonsprosessen.
 • Søknader registrert i et av de fire landene må trekkes tilbake.
 • Nye tildelinger kan ikke aksepteres.
 • I saker der eventuelle tildelinger er mottatt før vedtak om tilbaketrekking, kan adopsjon ikke gjennomføres uten særskilt tillatelse fra Bufdir.

Av de seks formidlingstillatelsene som nå er revurdert, er det to som blir videreført:

 • Colombia videreføres med nye vilkår
 • Bulgaria videreføres for sluttføring av en sak i prosess

Samtlige vedtak kan påklages. Det er Barne- og familiedepartementet som er klageinstans.

Om utenlandsadopsjoner

 • Bufdir gjennomfører grundige vurderinger av formidlingstillatelser, det vil si tillatelser til å formidle adopsjoner fra et konkret land. Når Bufdir vurderer slike tillatelser, går direktoratet gjennom en rekke faktorer, som informasjon om adopsjonssystemet og nyere utvikling i det aktuelle landet. Det legges vekt på informasjon fra flere ulike kilder.
 • I 2023 trakk Bufdir tilbake formidlingstillatelsene for Madagaskar, Filippinene, Thailand og Taiwan. Disse er påklaget. Videre ga Bufdir i 2023 fornyet, men begrenset formidlingstillatelse for Sør-Korea.
 • Regjeringen satt i fjor ned et offentlig utvalg som skal granske utenlandsadopsjoner. Utvalget begynte sitt arbeid i desember 2023 og skal levere sin rapport etter to år.
 • Bufdir anbefalte i januar 2024 Barne- og familiedepartementet en midlertidig stans av utenlandsadopsjoner. Ytterligere utdyping av behovet for midlertidig stans ble sendt departementet i april 2024. Det er Barne- og familiedepartementet som vurderer hvordan denne anbefalingen skal følges opp videre.
 • Vedtak om å stanse fire og videreføre to formidlingstillatelser er ikke en innblanding i granskningsutvalgets arbeid, har ingen sammenheng med historiske internasjonale adopsjoner som fant sted for flere tiår siden og har ikke noe å gjøre med Bufdir sin anbefaling om midlertidig stans av utenlandsadopsjoner.
 • I Norge er det tre godkjente organisasjoner som formidler adopsjon fra utlandet. Det er Adopsjonsforum, Verdens Barn og InorAdopt.