Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Anerkjennelse av adopsjon gjennomført i utlandet

Hvis dere har adoptert et barn mens dere bodde i utlandet, er det ikke sikkert at adopsjonen gjelder automatisk i Norge. I noen tilfeller må adopsjonen anerkjennes av norske myndigheter for at den skal være gyldig også her.

Kan vi adoptere et barn mens vi bor i utlandet?

For å kunne adoptere fra utlandet, må dere ha et forhåndssamtykke fra norske myndigheter (Bufetat). Et forhåndsamtykke betyr at dere godkjennes for internasjonal adopsjon av Bufetat. Dette kravet gjelder alle som er bosatt i Norge.

Når anses vi som bosatt i Norge?

Med bosatt i Norge mener vi at dere har fast bosted i Norge og at dere planlegger å bli boende her. Hvis dere oppholder dere midlertidig i utlandet på grunn av studier, arbeidsforhold eller annet, blir dere normalt ansett som bosatt i Norge.

Hvis dere under et kortere eller lengre opphold i utlandet ønsker å gjennomføre en adopsjon der, må dere ta kontakt med Bufetat først for å få avklart hvor dere skal anses bosatt i adopsjonslovens forstand.

Dersom dere har gjennomført en adopsjon i utlandet uten at norske myndigheter har samtykket på forhånd, er den ikke nødvendigvis gyldig i Norge. Det er derfor svært viktig at spørsmålet om hvor dere skal anses bosatt blir avklart først, blant annet for å sikre at barnet får lovlig opphold i Norge.

Hvorfor må vi ha forhåndssamtykke?

Kravet om forhåndssamtykke er bestemt i adopsjonsloven og er til for å sikre at adopsjonen skjer på en forsvarlig måte og i betryggende former. Det er også for å sikre at dere er egnet og skikket for adopsjon, slik at adopsjonen blir til barnets beste.

Vi har allerede gjennomført en adopsjon i utlandet – hva nå?

Hvis dere har gjennomført en adopsjon i utlandet til tross for at dere skulle søkt forhåndssamtykke, kan dere i ettertid søke om å få adopsjonen anerkjent i Norge. Vi vil da foreta en helhetsvurdering av adopsjonen og dens virkninger, med særlig vekt på barnets beste.

Det er bare unntaksvis og i sjeldne tilfeller at slike adopsjoner anerkjennes.

Slik søker dere om anerkjennelse

Adopsjonen må være rettskraftig og gitt av rette utenlandske adopsjonsmyndighet.

Søknaden må inneholde:

  • Originale adopsjonsdokumenter
  • Autorisert oversettelse av adopsjonsdokumentene til norsk eller engelsk
  • Dokumentasjon på deres bosted på adopsjonstidspunktet

Søknaden sender dere til Bufetat, region øst, uansett hvor i landet dere bor.

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Saksbehandlingstid

Tiden det tar å behandle en søknad om anerkjennelse er svært varierende fra sak til sak, da det som regel tar tid å kontrollere utenlandske adopsjonsdokumenter. Det er derfor vanskelig å anslå noe tidsestimat for dette.

Klage på avslag

Dersom dere vil klage på et avslag, sender dere klagen til Bufetat, region øst.

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Hvis avslaget blir opprettholdt sendes saken til Bufdir for endelig avgjørelse. Her blir avslaget enten opprettholdt eller omgjort.

Frist: Dere kan klage på avslaget innen tre uker.