Barnevernets ansvar og oppgaver følger av barnevernloven med tilhørende forskrifter. Barnevernets oppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid . Hjelpen skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.

Barnevernet er delt mellom statlig og kommunalt nivå. For å sikre at utsatte barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, kreves et systematisk og forpliktende samarbeid mellom kommunalt og statlig barnevern.

Les mer om barnevernets organisering