Hovedregelen innenfor helselovgivningen er at det kreves samtykke fra pasienten selv for å yte helsehjelp. Det stilles krav til både informasjon og form for at samtykket skal være gyldig. Videre er det en forutsetning at vedkommende har samtykkekompetanse.

Barn har begrenset kompetanse til å samtykke selv på grunn av alder. Det kan derfor oppstå spørsmål om hvem som kan bestemme hva i forholdet mellom barnets egen selvbestemmelsesrett og andres rett til å bestemme, herunder foreldre, barneverntjenesten og helsepersonell. Samtykkekompetansen kan også bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter.

Selv om barnet ikke har samtykkekompetanse, har barnet rett til å bli hørt og medvirke i beslutningsprosessen. 

Barn under 16 år
Ungdom mellom 16 og 18 år
Samtykkekompetanse
Barn og unges rett til medbestemmelse når andre bestemmer
Situasjoner hvor det ikke gis samtykke