Barn og unge med behov for tjenester over lengre tid, er ekstra sårbare i overgangsfaser. Kontinuitet, forutsigbarhet, struktur og en helthetlig tilnærming er viktige kriterier som beskriver hvordan behovene til barn og unge med nedsatt funksjonsevne best kan ivaretas. Tjenestene må tilpasses barnets individuelle behov til enhver tid, slik at barn og unge i størst mulig grad kan delta på de livsarenaer som er naturlig i de ulike fasene av livet.

Hva er viktige overganger?
Tjenestenes samarbeid og verktøy ved samhandling
Eksempel