Barnevernet har i utgangspunktet taushetsplikt om alle personopplysninger de får kjennskap til i forbindelse med sitt arbeid(bvl § 6-7, første ledd). Reglene om taushetsplikt for ansatte i barnevernet er regulert i barnevernloven og forvaltningsloven (bvl § 6-7 og forvaltningsloven §§13 - 13e). Opplysninger om en persons tilknytning til barnevernet vil alltid være omfattet av taushetsplikten. Ut i fra dette bør barnevernet som en fast regel verken bekrefte eller avkrefte forespørsler om en person har tilknytning til en barnevernssak, eller for eksempel om et barn er plassert i fosterhjem eller institusjon.

Barn og foreldre kan samtykke til fritak fra taushetsplikt
Når det ikke foreligger samtykke
Opplysninger til andre offentlige tjenester kan kun gis når det er nødvendig for å gi det konkrete barnet rett hjelp i rett tid.