Helsepersonell i kommunen og spesialisthelsetjenesten har en profesjonsbestemt taushetsplikt, jf. helsepersonelloven § 21. Taushetsbelagte opplysninger kan bare videreformidles når personen opplysningene gjelder har samtykket eller når det er gitt unntak i lov. Det er da viktig å være klar over at det finnes flere unntak fra taushetsplikten både ved at det i enkelte situasjoner foreligger en adgang, og i andre tilfeller en plikt, til å viderebringe taushetsbelagt informasjon.

Adgang for helsepersonell til å gi pasientopplysninger til barnevernet
Plikt for helse- og omsorgstjenesten til å gi opplysninger til barnevernet
Når har helse- og omsorgstjenesten en selvstendig plikt til å melde fra til barnevernet?
Når kan barnevernstjenesten pålegge opplysninger fra helse- og omsorgstjenesten?
Informasjon om barnets helse når barnet er under barnevernets omsorg
Samtykke til å dele informasjon
Hvem kan samtykke til deling av opplysninger?
Det foreligger ikke samtykke eller lovhjemmel til å dele informasjon - hva kan tjenestene gjøre?