Barnets rett til medvirkning skal gjelde i alle forhold som vedrører barn​.  Det innebærer at barnet skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelser som berører barnet. Barnets synspunkter skal alltid tas med i vurderingen og bidra til at avgjørelser som fattes er til barnets beste. Retten til å uttale seg i egne saker er en av de helt sentrale rettighetene i FNs barnekonvensjon. Medvirkning innebærer mer enn å få si sin mening. Det handler om å få bruke egen kunnskap og innsikt til å påvirke sin egen fremtid. Dersom barnet får uttale seg og får anledning til å medvirke i egen sak, er det lettere at hensynet til barnets beste blir ivaretatt.

Retten til å gi uttrykk for sine meninger og medvirke i egen sak gjelder også for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Nedsatt funksjonsevne skal ikke være til hinder for at barn og unge blir hørt. Dersom det er behov for hjelpemidler, tolk eller liknende, må aktuell tjeneste sørge for dette.

Rett til å medvirke gir ikke en rett til å bestemme
Barns rett til medvirkning i barnevernet
Medvirkning ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester
Informasjon til barn og foreldre fra helse- og omsorgstjenesten når barnet er under 18 år ​
Eksempel