Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Implementering av nasjonalt forløp for barnevern

Nasjonalt forløp for barnevern - kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus skal implementeres i barnevernstjenesten og helsetjenestene i alle kommuner.

Om nasjonalt forløp

Nasjonalt forløp for barnevern - kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus handler om hvordan barnevernstjenesten og helsetjenestene kan samarbeide for å gi barn og unge et godt og helhetlig tjenestetilbud. Målet er at barn i barnevernet blir kartlagt og utredet ved behov, slik at de får nødvendig helsehjelp.

Nasjonalt forløp for barnevern - kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus (Helsedirektoratet.no)

Forskning viser at barn og unge som mottar hjelp fra barnevernet har høyere forekomst av psykiske vansker, somatiske og seksuelle helseproblemer, tannhelseproblemer enn barn og unge ellers i befolkningen.

Målet med nasjonalt forløp for barnevern er å bidra til at barn i barnevernet blir kartlagt og utredet slik at de sikres nødvendig helsehjelp når de har behov for det, i kombinasjon med riktig tiltak fra barnevernet. Det gjelder:

 • psykiske vansker og lidelser
 • somatiske helseproblemer
 • tannhelseproblemer
 • seksuelle helseproblemer
 • rusproblemer

Forløpet skal bidra til en helhetlig ivaretakelse av barnet helsebehov.

Medvirkning og informasjon

Nasjonalt forløp for barnevern skal sikre medvirkning og informasjon til barn og deres familier. Barnets medvirkning i forløpet bidrar til at tjenestene får en bedre forståelse av bakenforliggende årsaker til eventuelle helseproblemer, og bidrar til mer målrettet og tilpasset hjelp.

Samarbeid, ansvars- og oppgavefordeling

Det nasjonale forløpet beskriver ansvar, oppgaver og samarbeid mellom den kommunale barnevernstjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenestene for barn og unge. Forløpet gir også råd til hvordan samarbeidet kan innrettes, slik at tjenestene sammen sikrer tidlig kartlegging og utredning av barn i barnevernet. Medvirkning og informasjon til barn og deres familier ivaretas.

Målgruppen er alle barn det opprettes undersøkelse for, barn med hjelpetiltak som bor hjemme og barn som bor i fosterhjem og institusjon. Innen undersøkelsesfristen på 12 uker skal barnevernstjenesten skriftlig begrunne hvorfor/ hvorfor ikke forløpet er startet. Det skal tas stilling til om forløp skal igangsettes gjennom hele barnevernsforløpet. Det skal gjøres en vurdering basert på indikasjon ved det enkelte barn.

Forløpet skal implementeres i barnevernstjenesten og helsetjenestene i alle kommuner. Dette innebærer at ledelsen i de ulike tjenestene er ansvarlig for å:

 • kommunisere tydelig forventinger til gjennomføring av nasjonalt forløp
 • planlegge og gjennomføre informasjons- og opplæringsaktiviteter
 • sikre tilstrekkelige ressurser og tid til implementeringen
 • utarbeide og inngå samarbeidsavtaler

Ansatte i tjenestene er ansvarlig for å iverksette ny praksis.

Både nasjonalt forløp for barnevern og tverrfaglig helsekartlegging omhandler samarbeid mellom barnevern og helsesetjenestene om barn og unge i barnevernet, men det er viktige forskjeller og avgrensninger.

Målgrupper

 • Nasjonalt forløp: alle barn det opprettes undersøkelse for, barn med hjelpetiltak som bor hjemme og barn som bor i fosterhjem og på institusjon
 • Tverrfaglig helsekartlegging: barn og unge der det er besluttet at barnet skal flytte i fosterhjem eller på institusjon.

Behov

 • Nasjonalt forløp: sikre helhetlig ivaretakelse av barnets helse, og at barn i barnevernet blir kartlagt og utredet tidlig, slik at de kan få nødvendig helsehjelp ved behov.​
 • Tverrfaglig helsekartlegging: Skal bidra til at kommunal barnevernstjeneste har god kunnskap om barnets helse- og hjelpebehov ved tidspunktet for flytting, slik at fosterhjem og institusjon settes bedre i stand til å gi barn forsvarlig omsorg og oppfølging.

Bidrag fra helsetjenestene

 • Nasjonalt forløp: helsehjelp
 • Tverrfaglig helsekartlegging: helsepersonells bidrag er sakkyndighetsarbeid

Praksisendring

 • Nasjonalt forløp: Beskriver samhandling og kunnskap i gjeldende strukturer mellom barneverns- og helsetjenestene.​
 • Tverrfaglig helsekartlegging: Opprettelse av kartleggingsteam på tvers av helse og barnevern.

Slik kan du som leder i barnevernet og helsetjenestene komme i gang med nasjonalt forløp i din tjeneste

Her finner du informasjon for å komme i gang med nasjonalt forløp for barnevern, for eksempel presentasjoner, informasjonsmateriell og relevante lenker. Under følger en guide for hvordan du som leder kan komme i gang med nasjonalt forløp i din tjeneste.

For å lykkes med samarbeid på tvers, bør tjenestene etablere en dialog. Det er sentralt at de ulike tjenestene har felles forståelse av formålet med nasjonalt forløp og forståelse for hverandres fagområder.

Basert på erfaringer så anbefaler vi at det gjennomføres dialogmøte på tvers av tjenestene.

Formålet med et dialogmøte kan være å:

 • bli kjent med hverandres profesjoner og skape forståelse for de ulike tjenestenes mandat og rolle
 • snakke om forventinger dere har til hverandre i samarbeidet

Ta initiativ til å etablere samarbeidsavtale med de ulike tjenestene om samarbeid om nasjonalt forløp.

Etabler rutiner og prosedyrer for samarbeidet om nasjonalt forløp for barnevern.

Sett av tid til å evaluere samarbeidet. Gjennomfør et evalueringsmøte på tvers av tjenestene. Inviter både de som har vært med å gjennomføre forløp og de som ikke har gjennomført eller deltatt i noen forløp.

Det er viktig at du som leder bidrar til å gjøre nasjonalt forløp kjent blant alle dine ansatte. Nyttige tips til informasjon og opplæring av ansatte:

 • Innarbeid nasjonalt forløp i opplæringen i din tjeneste, for eksempel gjennom nyansattopplæring.
 • Informer i aktuelle kanaler og møteplasser i din tjeneste, for eksempel gjennom allmøter, avdelingsmøter, intranett.

Informer barn og familier om nasjonalt forløp for barnevern gjennom aktuelle kanaler for tjenesten din (oppslagstavler, nettsider, brosjyrer).

Bufdir og Helsedirektoratet jobber med å utarbeide brosjyrer til bruk for helse- og barnevernstjenester.

Kontakt

Ved spørsmål om implementering av nasjonalt forløp for barnevern, ta kontakt med

Kjersti Bratberg Gautvik
E-post: kjerstibratberg.gautvik@bufdir.no