Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tips for å styrke det foreldrestøttende arbeidet i kommunen

Systematisk innretning, felles fokus og god forankring er suksesskriterier for å lykkes med foreldrestøttende arbeid i kommunen. På denne siden har vi samlet kunnskap om hvordan kommunen kan jobbe med foreldrestøtte.

Fakta

Bufdir har siden 2014 gitt økonomisk tilskudd til godt over 200 kommuner for å sette i gang med eller styrke foreldrestøttende tiltak. Erfaringene som disse kommunene har rapportert om til Bufdir, kan være verdifulle for andre kommuner som skal i gang med foreldrestøttende arbeid. Dette er ikke faglige anbefalinger, men tips og råd som kan hjelpe dere i de ulike fasene i arbeidet.

Se video fra Bufdir om hvordan kommuner kan søke om tilskudd til foreldrestøttende tiltak

Forbredende fase

Få oversikt over eksisterende tilbud

Det er lederne i kommunen som bør arbeide med å få slik oversikt.

 • Hvilke foreldrestøttende tilbud eksisterer allerede i de ulike tjenestene i kommunen?
 • Finnes det noe tilbud gjennom frivilligheten?

Tips!

Både tjenester i kommunen som tilbyr foreldreveiledning, som helsestasjon og flyktningtjenesten, og aktørene som tilbyr de ulike foreldreveiledningsprogrammene, kan ha oversikt over tjenester som har fått opplæring og når.

Behov

Det er behovene hos barn og foreldre som må ligge til grunn for hvordan kommunen skal jobbe med å utvikle tiltak for foreldrestøtte. Dette er viktig for å sikre at kommunen får mer treffsikre tiltak.

Finnes det en analyse eller kartlegging av innbyggerne i kommunen og hvor mye og hva slags støtte og hjelp de trenger?

Finn ut hvilke tiltak kommunen ønsker å tilby

Foreldrestøtte favner bredt, fra uformelle nettverk til strukturert veiledning. Det kan være lurt å bruke tid på å sette seg inn i hvilke muligheter som finnes.

Foreldrestøtte favner bredt, fra uformelle nettverk til strukturert veiledning. Det kan være lurt å bruke tid på å sette seg inn i hvilke muligheter som finnes.

Foreldrestøtte favner bredt, fra uformelle nettverk til strukturert veiledning. Det kan være lurt å bruke tid på å sette seg inn i hvilke muligheter som finnes.

Programmene som finnes, er tilpasset etter utfordringene foreldre har, og hvor gamle barna er. Når dere vet hva foreldrene trenger, kan dere velge de tiltakene som passer best.

Tips!

Finn ut om det er noen dere kan samarbeide med, for eksempel frivilligheten eller en nabokommune. Kanskje de driver med tiltak fra før eller kan hjelpe dere med å utvikle og sette i gang noe?

Søk støtte i oppstart

Bufdir forvalter en tilskuddsordning til kommuner til foreldrestøttende tiltak. Når dere skal begynne å konkretisere tiltaket, bør dere også sette dere godt inn i hvordan dere søker og hva som skal til for å få tildelt støtte.

Tips!

Om kommunen får eller har fått støtte gjennom ordningen fra før, kan det påvirke muligheten til å få støtte til andre tiltak.

Les mer om tilskuddsordningen

Planleggingsfasen

Etter at dere har gjort en overordnet kartlegging, kan kommunen starte arbeidet med å konkretisere hvordan dere vil gjennomføre og iverksette det foreldrestøttende arbeidet.

Forankring

Evalueringen av både modellkommuneforsøket og Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) viser at lederforankring er viktig for å lykkes med gjennomføring av tiltak – dette gjelder også for foreldrestøttende tiltak/foreldreveiledning.

Tips for å styrke det foreldrestøttende arbeidet i kommunen

Systematisk innretning, felles fokus og god forankring er suksesskriterier for å lykkes med foreldrestøttende arbeid i kommunen. På denne siden har vi samlet kunnskap om hvordan kommunen kan jobbe med foreldrestøtte.

Opprett en styrings- eller arbeidsgruppe

Det kan være hensiktsmessig å opprette en styringsgruppe og/eller arbeidsgruppe eller et lokalt implementeringsteam for det foreldrestøttende arbeidet.

Tips!

Inkluder gjerne en foreldrestøttekoordinator som kan ha det overordnede ansvaret. Dette er spesielt aktuelt å vurdere hvis kommunen skal tilby foreldrestøtte i flere tjenester, og eventuelt i samarbeid med andre kommuner eller frivillig sektor.

Etabler en tiltaksvifte

Å etablere en tiltaksvifte betyr at man sørger for tiltak på flere forebyggingsnivåer. Arbeid med tjenestestøtte avdekker ofte at man for eksempel har flere tilbud på universelt og indikert nivå, slik at det blir et gap mellom begynnende vansker og etablerte vansker.

Det kan være hensiktsmessig å etablere en tiltaksvifte, med tiltak på flere forebyggingsnivåer, som dekker ulike målgrupper og behov. På den måten vil foreldrene få et mer samlet og helhetlig tilbud.

 • Hvilke forebyggingsnivåer ønsker kommunen å ha tiltak på – universelt, selektivt, indikativt?

Eksempel

Hvis dere avdekker at foreldre som deltar i et universelt lavterskeltiltak har behov for mer oppfølging og hjelp, vil kommunen ha andre tiltak på selektert eller indikativt nivå å henvise videre til dersom dere har etablert en tiltaksvifte.

Tips!

På bufdir.no har vi samlet de viktigste læringspunktene fra kommuner som har deltatt i forsøk med ny ansvarsdeling på barnevernsområdet. Kunnskapen herfra vil være nyttig når dere skal arbeide videre med en helhetlig tiltaksvifte i kommunen.

Erfaringer fra kommuner som har deltatt i barnevernsforsøket

Inngå samarbeid i kommunen

 • Hvilke tjenester og enheter i kommunen skal samarbeide om de foreldrestøttende tiltakene, og hvor skal tiltakene plasseres organisatorisk?

Tenk gjennom hvilket forbyggingsnivå de ulike tiltakene dere vil tilby er på, før dere bestemmer hvilke arenaer som skal tilby dem.

Tips!

Dersom kommunen gjennomfører arbeid med foreldrestøttende tiltak som et tverrfaglig samarbeid på tvers av tjenestene, blir foreldrestøtte integrert som en helhetlig del av kommunen sine tjenester.

Samarbeid med andre kommuner

I små kommuner kan det være vanskelig å få satt av nok ressurser til å få på plass et varig foreldrestøttende tilbud. Det kan også være vanskelig å rekruttere deltakere til foreldrestøttende tiltak når lokalsamfunnet er lite og gjennomsiktig.

Tips!

Vurder å samarbeide med andre kommuner. Kanskje dere kan tilby foreldrestøttende tiltak som et interkommunalt tilbud?

Involver frivillige krefter

Mange frivillige virksomheter tilbyr ulike former for foreldrestøtte, og er ofte i en unik posisjon til å nå andre foreldre enn dem man når gjennom kommunale tjenester. Dette gjelder spesielt for foreldre som har ekstra utfordringer i knyttet til for eksempel sykdom, minoritetsbakgrunn eller rus.

Tips!

Dersom en frivillig virksomhet ikke allerede tilbyr foreldrestøttende tiltak, kan det hende at de ønsker å starte opp med et slik tilbud, i samarbeid med kommunen, hvis de får en henvendelse fra kommunen.

Involver frivillige krefter

Mange frivillige virksomheter tilbyr ulike former for foreldrestøtte, og er ofte i en unik posisjon til å nå andre foreldre enn dem man når gjennom kommunale tjenester. Dette gjelder spesielt for foreldre som har ekstra utfordringer i knyttet til for eksempel sykdom, minoritetsbakgrunn eller rus.

Tips!

Dersom en frivillig virksomhet ikke allerede tilbyr foreldrestøttende tiltak, kan det hende at de ønsker å starte opp med et slik tilbud, i samarbeid med kommunen, hvis de får en henvendelse fra kommunen.

Kartlegg behov for kompetanse

 • Har kommunen kartlagt hvilket behov for kompetanse som kreves for å gjennomføre tiltaket?
 • Er det laget en plan for kompetanseheving og opplæring?

Les mer om opplæring og kompetanse

Søk om økonomisk støtte

Når kommunen har en mer konkret plan for gjennomføringen av tiltaket, kan dere søke om eventuell økonomisk støtte. Vær nøye med å gi alle opplysningene som etterspørres i søknadsskjemaet.

 • Skal kommunen finansiere oppstartfasen helt eller delvis med eksterne midler?
 • Hvordan skal det foreldrestøttende arbeidet integreres i kommunens ordinære budsjetter når tilskuddsperioden er over?
  Tips!

Hvis tiltaket er godt forankret, er det trolig større muligheter for at slike forebyggende tiltak får plass i stramme kommunebudsjetter.

Iverksettings- og oppfølgingsfasen

Gjennomfør jevnlige evalueringer

For å sikre langvarig implementering og vedlikehold av tiltakene, kan dere benytte brukerundersøkelser. Det kan også være lurt å ta i bruk brukerundersøkelser systematisk for å kartlegge befolkningens behov.

Tips til spørsmål å vurdere eksisterende praksis ut fra:

 • Fungerer tiltaket etter hensikten?
 • Når dere de foreldrene dere ønsker?
 • Fungerer metodene kommunen har satset på?

Sett av tid og ressurser til rekruttering

Mange kommuner opplever at det kan være en utfordring å rekruttere foreldre til foreldrestøttende tiltak. Rekruttering tar ofte mer tid og ressurser enn mange kommuner har tatt høyde for.

Tips!

Tiltak som gjennomføres på tvers av tjenester, og/eller i samarbeid med frivilligheten og eventuelt en annen kommune, vil gi flere arenaer å rekruttere fra.

Følg opp kursdeltakerne

Ta høyde for at man må sette av tid til å følge opp foreldrene mellom kursdagene. Man må også regne med å bruke en del tid til forberedelser i forkant av foreldreveiledningen.

Tips!

Foreldrehverdag.no gir trygge råd til alle med barn mellom 0-18 år, og hjelper foreldre å forstå og kommunisere bedre med barnet. Her kan foreldre, både de som deltar i foreldrestøttende tiltak og andre foreldre dere kommer i kontakt med, finne artikler, filmer og podkast om tema som foreldre møter i hverdagen.

Følg opp kursholdere og veiledere

Ansatte med kompetanse innenfor ulike foreldreveiledningsprogram metoder er attraktive arbeidstakere. Derfor er det viktig at kommunen jobber for at de ansatte som sertifiseres og får opplæring, forblir i tjenesten eller kommunen. Dette kan skje blant annet gjennom høyere lønn, mer ansvar, jevnlige fagsamlinger/-dager for sertifiserte veiledere, at de ansatte får bruke mer tid i stillingen til foreldreveiledning eller lignende.

Sørg for lett tilgjengelig informasjon om tiltakene

 • Er informasjon om de foreldrestøttende tiltakene lett tilgjengelig på kommunens nettsider?
 • Hvordan presenterer kommunen tiltakene – er språket forståelig og tilgjengelig for ulike grupper i kommunen?