Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Clausenengen ungdomshjem

Omsorgsinstitusjon for barn og unge mellom 12 og 18 år (20 år ved ettervern).

Kort om Clausenengen ungdomshjem

 • Statlig
 • Plasseringstype: Omsorg §§ 3-2 og 5-1
 • Kapasitet: 5 plasser
 • Sted: Frei i Kristiansund

Besøksadresse: Kvalvågveien 113, 6521 Frei

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon: 466 19 779

Slik er det å bo hos oss

Clausenengen ungdomshjem ligger i Kristiansund kommune i Møre og Romsdal. Vi er lokalisert på Frei, ca. en mil fra Kristiansund sentrum.

Kultur og idrett
Kristiansundsregionen har et rikt fritids- og kulturtilbud. Vi vil prøve å tilrettelegge så du kan drive med fritidsinteressene dine.

Vi er opptatt av god struktur ved Clausenengen Ungdomshjem. God struktur betyr blant annet at vi sover om natten, spiser til måltidene og går på skolen om dagen.

Alle barn skal ha et skoletilbud. Vi har en egen skolefaglig pedagog som har ansvar for å ivareta samarbeidet med aktuelle skoler. Frei Ungdomsskole er vår nærskole for ungdomsskoleelever og vi har et mangeårig tett samarbeid. Dette betyr at vi har gode rutiner på å sikre ungdomsskoleelevers skolegang. Hos oss er forholdene lagt til rette for å sikre at ungdommene får god hjelp og støtte til å mestre skolegangen sin.

Ungdommer som går på videregående søkes inn på Atlanten eller Kristiansund videregående skole. Vår skoleansvarlige har som en av sine arbeidsoppgaver å bistå med det praktiske rundt skolebytter.

Vi planlegger dagen sammen, slik at det er forutsigbarhet rundt dagens gjøremål. Dette gjelder tidspunkt for vekking, måltider, lekser og fritidsaktiviteter.

Det er viktig at alle som bor her får være med å bestemme. Derfor har vi husmøte en gang i uka der du kan ta opp saker du synes er viktig, enten det gjelder hvordan det er å bo her eller aktiviteter du har lyst til at vi skal gjøre sammen.

Vi har god erfaring i å samarbeide med familier og ønsker at du skal kunne reise på besøk og å ha samvær med familien din. Samværsavtale planlegges sammen med kommunen. Vi ønsker at familien din skal være en del av dagliglivet ditt.

Vi har god erfaring med å samarbeide med familier og ønsker at du skal kunne reise på besøk og å ha samvær med familien din. Samværsavtale planlegges sammen med kommunen. Vi ønsker at familien din skal være en del av dagliglivet ditt.

Når du kommer hit, bruker vi den første tida til å bli kjent med deg. Du vil få dine egne kontaktpersoner som har litt ekstra ansvar for å følge deg opp og ha samtaler med deg. De kalles hovedkontakter og skal utarbeide en handlingsplan for oppholdet ditt sammen med deg.

Vi ønsker å gjøre et inntaksintervju sammen med deg for å lage en oversikt over livet ditt. Underveis i oppholdet får du gjentatte tilbud om å delta i brukerundersøkelse. Denne brukerundersøkelsen er det ungdommer som har hjulpet oss å utforme.

Plan for opphold

En handlingsplan på Clausenengen kalles «Plan for opphold» og skal beskrive målsettingene dine. Du får være med å bestemme hvordan du skal nå målene skal være sammen med de voksne som arbeider hos oss.

«Plan for opphold» vil bli et av de viktigste visuelle verktøyene for å oppnå vekst og utvikling og å nå målsettingene dine når du bor ved Clausenengen Ungdomshjem. Et av målene er hvor du skal videre etter oppholdet ved Clausenengen og en plan om hvordan du skal klare det. Det endelige målet er at du skal bli en selvstendig voksen.

Vi gjennomfører en kartlegging- og observasjonsperiode når du kommer hit slik at vi blir kjent med deg og finner ut hvem du er, hvilke egenskaper du har og hva du er god til. Dette gir oss også grunnlag for å utarbeide handlingsplanen for oppholdet ditt hos oss.

Ved inntak blir det etablert en ansvarsgruppe. Gruppa møtes jevnlig og det er ditt møte. De som deltar kan være du og foreldrene dine, hovedkontaktene dine, skoleansvarlig, læreren din og saksbehandleren din.

Hvis du har med deg verdisaker som pass, smykker e.l., sørger vi for at dette oppbevares forsvarlig, for eksempel innelåst i safe.

Når du bor på institusjon har du flere rettigheter.

Les om hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon, og hvilke begrensninger vi som jobber her kan sette om det er nødvendig:

Hvilke rettigheter har du som er på institusjon? (ung.no)

På Clausenengen jobber det miljøterapeuter, nattevakter, skoleansvarlige og personer i administrasjonen. De ansatte har bakgrunn som barnevernspedagoger, sosionomer, førskolelærere, lærere, vernepleiere og sykepleiere.

Vi er her for å hjelpe ungdommene til å håndtere hverdagen, og forberede dem på livet etter oppholdet på institusjonen.

Det er ansatte på jobb på institusjonen gjennom hele døgnet.

For kommuner og barnevern

Informasjon til kommuner, barnevern og andre om hvem vi tar inn, hvordan vi jobber og hvordan man søker om plass.

Clausenengen ungdomshjem har fire satsingsområder i det miljøterapeutiske arbeidet:

 • Vi skal legge forholdene til rette slik at hver enkelt som bor her får mulighet til å utvikle selvstendighet og bedre funksjonsevne for en tilværelse utenfor institusjonen. Institusjonen skal i samarbeid med og i forståelse med barnevernstjenesten i hjemkommunen til beboerne legge vekt på å utvikle den enkeltes ressurser innenfor en ramme av omsorg, grenser og struktur.
 • Vår oppgave er å opprette, opprettholde og bedre kontakten med familien og det sosiale nettverket til beboerne, og avklare og arbeide med eventuelle konflikter og sorg eller tap i forhold til disse.
 • Vi skal motivere de som bor her til aktiv og positiv bruk av fritid og gi støtte og hjelp med skole og arbeid.
 • Vi skal til enhver tid vurdere behov for faglig hjelp og samarbeid med andre instanser slik at hver enkelt beboer får et best mulig tilbud.

Viktige elementer hos Clausenengen Ungdomshjem

 • Handlekraft – Handlekraft handler om traumebevisst omsorg. Utgangspunktet er at barn og unge som bor på institusjon trenger hjelp til å regulere følelsene sine i trygge rammer og med gode relasjoner til omgivelsene.
 • AART (Adapted Agression Replacement Training) - På Clausenengen har vi faste ART-timer to ganger i uka. ART er et treningsprogram som omhandler sosiale ferdigheter, sinneregulering og moralsk resonnering. Man trener sammen med andre ungdommer og voksne i timene. Målet er å lære seg nye tanker eller alternativ oppførsel til aggresjon og for å unngå å havne i vanskelige situasjoner.
 • Familieråd - I alle inntak blir det vurdert om det kan gjennomføre et familieråd så raskt som mulig. Familieråd er et tilbud hvor barnet og barnets familie og nettverk aktivt involveres i å finne gode løsninger for barnet. Her kan du lese mer om familieråd.
 • EuroADAD (European Adolescent Assessment Dialogue) – et verktøy for å kartlegge hvordan ungdommen ser på egne utfordringer. Dette skjer ved intervju med den enkelte som bor her ved innflytting, og deretter ved utflytting for å måle effektene av oppholdet hos oss.
 • Livslinje – Vi ønsker å benytte livslinje som et terapeutisk hjelpemiddel, der vi bruker bilder, historie og intervju for å kartlegge livshistorien til ungdommen. Dette kan bidra til å øke bevisstheten om egen historie.
 • Genogram – Vi ønsker å lage et genogram sammen med ungdommen, for å kartlegge hvem i familien som kan hjelpe hen i livet.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal fører tilsyn for å sikre at alle som bor på institusjon får god omsorg og behandling. Statsforvalteren skal også følge med på at gjeldende lover og regler blir fulgt. Statsforvalteren besøker institusjonen minst to ganger i året, og snakker blant annet med beboerne om hvordan de har det på institusjonen.

Om beboerne opplever at rettighetene deres ikke blir ivaretatt, kan de klage til Statsforvalteren. De som jobber på institusjonen hjelper beboerne med klagen dersom det er ønskelig.

Tilsynsrapporter kan du finne på nettsiden til Helsetilsynet.