Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Skolelos

Skolelosmodellen

Skolelos utgjer eitt av fleire prosjekt i Bufdirs satsing for å betre skule- og opplæringssituasjonen for barn i barnevernet.

Om skolelos

Skolelos er eit nytt, kunnskapsbasert hjelpetiltak som skal auke skulegjennomføring blant ungdom med barnevernstiltak i heimen.

Skulelos er utvikla med utgangspunkt i tilskotsordninga Lós og oppfølgingsmodellen Supported employment (SJÅ). Los-ordninga blir kjenneteikna av tett, individuell oppfølging.

For tida held Bufdir på å vidareutvikle og teste ut Skolelos i samarbeid med nokre utvalde kommunar.

Bakgrunn

Det å meistre skulen og gjennomføre vidaregåande opplæring er blant dei viktigaste vernefaktorane mot utanforskap i vaksen alder. Men for mange ungdom i barnevernet er skulen utfordrande.

Samanlikna med andre jamaldra har barn og unge med barneverntiltak langt lågare karakterar på ungdomsskulen og mykje større risiko for ikkje å fullføre vidaregåande opplæring. Tiltaket Skolelos er utvikla for å komme denne problematikken i møte.

Mål med tiltaket

Målet med tiltaket er å betre skulesituasjonen til ungdommen og hindre fråfall frå vidaregåande opplæring.

Målgruppe

Skolelos rettar seg mot ungdom i alderen 12-18 år som får hjelp frå barnevernstenesta og har behov for støtte til å meistre skulekvardagen.

Alle skal ha like moglegheiter

SJÅ er ein metodikk der grunntanken er å få fram ressursane i den enkelte gjennom individuell og tilpassa oppfølging i ein normal arbeids- eller skulesituasjon. Studiar av SJÅ viser at tilnærminga kan gi dobbelt så god effekt som meir tradisjonelt inkluderingsarbeid.

Ungdommen i sentrum

Skolelos inneber tett en-til-en oppfølging, og medverknad er sentralt. Tiltaket skal vere brukarstyrt og frivillig, og måla til ungdommen og ønske er styrande. Gjennom Skolelos får dei unge verktøy til sjølv å vere med å bestemme og utvikle sine eigne løysingar. Skulelósen skal gjennom rettleiing leggje til rette for at ungdommen set eigne mål og jobbar for å nå desse.

Korleis jobbar ein skulelos

Skolelosens primære oppgåve er å leggje til rette for ein betre skulesituasjon, og å hjelpe ungdommen til å ta ansvar for eige liv. Skulelósen jobbar prosessbasert, og støttar ungdommen til å sjå valmoglegheiter og konsekvensar av sine val.

3 steg i modellen

Skolelos-modellen består av tre steg, der oppstart og avslutning av arbeidet er tydeleg definert, medan steg tre opnar for individuelt tilpassa arbeid med kvar enkelt ungdom:

Oppstart

Skolelos møter ungdommen på arenaen til ungdommen. Samarbeid blir sett i gang.

Samarbeidet/Losloop

Skolelos og ungdom samarbeid i kontinuerlege forbetringssirklar, der dei saman utarbeider konkrete handlingsmål, og jobbar for å nå desse. Handlingsmåla blir reviderte kontinuerleg.

Vegen vidare

  • Evaluering: Basert på kvalitative og kvantitative kriterium, vurderer ungdom og Skolelos resultat og vegen vidare minst kvar tredje månad.
  • Avslutning: Tiltaket blir avslutta når ungdommen ønskjer det, eller når måla med tiltaket er oppnådde. Skulelos og ungdom vurderer behov for vidare hjelp og støtte framover.

Kjerneprinsipp

Skolelosen jobbar etter tre kjerneprinsipp

Skolelosen jobbar med tett og individuelt retta oppfølging. Tid og fleksibilitet til å møtast ofte og på kort varsel er sentralt. For å kunne følgje opp kvar enkelt ungdom på ein god måte, arbeider ein skulelos med få ungdom av gongen.

I Skolelos-tiltaket er det alltid ungdommen som «held i rattet». Skulelósen og ungdommen samarbeider i kontinuerlege forbetringssirklar (losloop). Her utviklar ungdommen sine eigne løysingar. Skulelósen tilbyr tilrettelegging, og skal gjennom rettleiing og bruk av opne spørsmål bidra til at ungdommen set eigne mål og jobbar for å nå desse.

Det er avgjerande for prosessen å ha konstruktive evalueringssamtalar rundt måloppnåing: Kva fekk ein til? Kva var krevjande? Og korleis kan ungdommen eventuelt tenkje og handle annleis for å nå måla sine?

Skolelosmodellen er basert på ein ide om at læring og refleksjon skjer best i ordinær aktivitet. Som skulelos vil ei først og fremst støtte opp om aktivitetar som leiar til meistring innanfor ordinær skule. Ungdommen skal i løpet av kortast mogleg tid prøve seg i ordinære situasjonar, eksempelvis i klasserommet. Oppgåva til skulelósen er å bidra til at det lèt seg gjennomføre på ein god måte.

Arbeidsmål

Tre arbeidsmål er i tillegg sentrale i arbeidet til skulelósen:

  • samarbeide med skulane
  • samarbeide med foreldra, og jobbe for at dei kan bli ei god støtte for ungdommen i skulesamanheng
  • vere ein støtteperson for ungdommen i møte med ulike offentlege tenester

Kontakt

Ønsker du meir informasjon?

Daniel Leiv Collett, fagansvarleg Skolelos
E-post: danielleiv.collett@bufdir.no
Telefon: 41427207