Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Skolelos

Skolelosmodellen

Skolelos utgjør ett av flere prosjekter i Bufdirs satsing for å bedre skole- og opplæringssituasjonen for barn i barnevernet.

Om skolelos

Skolelos er et nytt, kunnskapsbasert hjelpetiltak som skal øke skolegjennomføring blant ungdom med barnevernstiltak i hjemmet.

Skolelos er utviklet med utgangspunkt i tilskuddsordningen Los og oppfølgingsmodellen Supported employment (SE). Los-ordningen kjennetegnes av tett, individuell oppfølging.

For tiden holder Bufdir på å videreutvikle og teste ut Skolelos i samarbeid med noen utvalgte kommuner.

Bakgrunn

Det å mestre skolen og gjennomføre videregående opplæring er blant de viktigste beskyttelsesfaktorene mot utenforskap i voksen alder. Men for mange ungdom i barnevernet er skolen utfordrende.

Sammenlignet med andre jevnaldrende har barn og unge med barneverntiltak langt lavere karakterer på ungdomsskolen og mye større risiko for ikke å fullføre videregående opplæring. Tiltaket Skolelos er utviklet for å imøtekomme denne problematikken.

Mål med tiltaket

Målet med tiltaket er å bedre ungdommens skolesituasjon og hindre frafall fra videregående opplæring.

Målgruppe

Skolelos retter seg mot ungdom i alderen 12-18 år som mottar hjelp fra barneverntjenesten og har behov for støtte til å mestre skolehverdagen.

Alle skal ha like muligheter

SE er en metodikk der grunntanken er å få frem den enkeltes ressurser gjennom individuell og tilpasset oppfølging i en normal arbeids- eller skolesituasjon. Studier av SE viser at tilnærmingen kan gi dobbelt så god effekt som mer tradisjonelt inkluderingsarbeid.

Ungdommen i sentrum

Skolelos innebærer tett en-til-en oppfølging, og medvirkning er sentralt. Tiltaket skal være brukerstyrt og frivillig, og ungdommens mål og ønsker er styrende. Gjennom Skolelos får de unge verktøy til selv å være med å bestemme og utvikle sine egne løsninger. Skolelosen skal gjennom veiledning tilrettelegge for at ungdommen setter egne mål og jobber for å nå disse.

Hvordan jobber en skolelos

Skolelosens primære oppgave er å tilrettelegge for en bedre skolesituasjon, og å hjelpe ungdommen til å ta ansvar for eget liv. Skolelosen jobber prosessbasert, og støtter ungdommen til å se valgmuligheter og konsekvenser av sine valg.

3 steg i modellen

Skolelos-modellen består av tre steg, hvor oppstart og avslutning av arbeidet er tydelig definert, mens steg tre åpner for individuelt tilpasset arbeid med hver enkelt ungdom:

Oppstart

Skolelos møter ungdommen på ungdommens arena. Samarbeid settes i gang.

Samarbeidet/Losloop

Skolelos og ungdom samarbeider i kontinuerlige forbedringssirkler, der de sammen utarbeider konkrete handlingsmål, og jobber for å nå disse. Handlingsmålene revideres kontinuerlig.

Veien videre

Evaluering: Basert på kvalitative og kvantitative kriterier, vurderer ungdom og Skolelos resultater og veien videre minst hver tredje måned.

Avslutning: Tiltaket avsluttes når ungdommen ønsker det, eller når målene med tiltaket er oppnådd. Skolelos og ungdom vurderer behov for videre hjelp og støtte framover.

  • Evaluering: Basert på kvalitative og kvantitative kriterier, vurderer ungdom og Skolelos resultater og veien videre minst hver tredje måned.
  • Avslutning: Tiltaket avsluttes når ungdommen ønsker det, eller når målene med tiltaket er oppnådd. Skolelos og ungdom vurderer behov for videre hjelp og støtte framover.

Kjerneprinsipper

Skolelosen jobber etter tre kjerneprinsipper

Skolelosen jobber med tett og individuelt rettet oppfølging. Tid og fleksibilitet til å møtes ofte og på kort varsel er sentralt. For å kunne følge opp den enkelte ungdom på en god måte, arbeider en skolelos med få ungdom av gangen.

I Skolelos-tiltaket er det alltid ungdommen som «holder i rattet». Skolelosen og ungdommen samarbeider i kontinuerlige forbedringssirkler (losloop). Her utvikler ungdommen sine egne løsninger. Skolelosen tilbyr tilrettelegging, og skal gjennom veiledning og bruk av åpne spørsmål bidra til at ungdommen setter egne mål og jobber for å nå disse.

Det er avgjørende for prosessen å ha konstruktive evalueringssamtaler rundt måloppnåelse: Hva fikk en til? Hva var krevende? Og hvordan kan ungdommen eventuelt tenke og handle annerledes for å nå sine mål?

Skolelosmodellen er basert på en ide om at læring og refleksjon skjer best i ordinær aktivitet. Som skolelos vil en først og fremst støtte opp om aktiviteter som leder til mestring innenfor ordinær skole. Ungdommen skal i løpet av kortest mulig tid prøve seg i ordinære situasjoner, eksempelvis i klasserommet. Skolelosens oppgave er å bidra til at det lar seg gjennomføre på en god måte.

Arbeidsmål

Tre arbeidsmål er i tillegg sentrale i skolelosens arbeid:

  • samarbeide med skolene
  • samarbeide med foreldrene, og jobbe for at de kan bli en god støtte for ungdommen i skolesammenheng
  • være en støtteperson for ungdommen i møte med ulike offentlige tjenester

Kontakt

Ønsker du mer informasjon?

Daniel Leiv Collett, fagansvarlig Skolelos
E-post: danielleiv.collett@bufdir.no
Telefon: 41427207