Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Lovverk som forplikter kommunene

Folkehelseloven

Gjennom folkehelseloven er kommunen forpliktet til å legge til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge gjennom å sette inn forebyggingstiltak der det trengs. Foreldrestøtte forebygger og kan og bør derfor inngå som et virkemiddel i kommunens arbeid med tidlig innsats og forebygging på oppvekstfeltet.

Lov og forskrift -foreldres plikt og barnas rett

Alle barn og unge har rett til en trygg oppvekst. Barn har krav på gode omsorgspersoner, og det er foreldrenes ansvar å gi barna trygghet, omsorg og kjærlighet. Foreldrene skal gi følelsesmessig støtte, møte barnas ulike behov og utvikle positive relasjoner til barna.

Gjennom gode samspill med foreldrene får barna et godt fundament å utvikle seg på, slik at de kan leve gode liv, takle motgang og etter hvert klare seg selv. (Fafo-rapport, foreldrestøttestrategien)

Lover som regulerer forholdet mellom foreldre og barn og barns rettigheter

I Norge legger FNs barnekonvensjon, barneloven, barnevernloven og delvis også familievernkontorloven føringer for hvilke plikter foreldrene har.

Det samlede lovverket på feltet setter de juridiske rammene for hvilke plikter foreldre har og hvilke rettigheter barn har. I tillegg til lovene som er nevnt over, er det også lover innenfor sektorområder, som helse- og omsorgstjenestene, sosialsektoren (Arbeids- og velferdsetaten (NAV)) og utdanningssektoren, som berører barn og foreldre.

Lov om barn og foreldre (Barnelova)

Lov om barn og foreldre (barnelova). Barneloven gjelder for barn og unge under 18 år og regulerer foreldrenes plikter overfor barna – og barnas rettigheter overfor foreldrene. Barneloven har blant annet bestemmelser om foreldreansvar og daglig omsorg, gjensidig samværsrett og foreldrenes plikt til å forsørge barna sine.

FNs konvensjon om barns rettigheter

FNs barnekonvensjon består av 42 artikler som skal sikre at barn får et fullverdig liv fri for unødvendige lidelser. Konvensjonen skal sørge for at barn får utvikle seg i tråd med eget potensial og utfolde seg etter evne. Barnekonvensjonen er del av norsk lov, og den skal ved motstrid med andre bestemmelser ha forrang (se menneskerettighetsloven). Det betyr i praksis at all norsk lovgivning skal håndheves på en måte som ivaretar barnets beste.

Lov om barneverntjenester (barnevernloven)

Formålet med barnevernloven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helsen og utviklingen deres får den hjelpen og omsorgen de trenger når de trenger det. Barnevernstjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Kommunen skal sette inn hjelpetiltak for barnet og familien når et barn har behov for det på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner.

Barnevernstjenesten har et spesielt ansvar for at omsorgssvikt og sosiale og emosjonelle vansker og atferdsproblemer hos barn og ungdom avdekkes så tidlig som mulig. De skal sette inn tiltak som er egnet til å ivareta de behovene hvert enkelt barn har. Barneverntjenesten skal også bidra til å forebygge videre problemutvikling hos barnet og i familien. Barnevernet kan gi tilbud om foreldrestøtte og foreldreveiledning som bidrar til at foreldre støttes og styrkes i foreldreoppgaven sin, slik at barn får bedre livs- og omsorgsbetingelser.

Lov om familievernkontorer

I familievernkontorloven står det at familievernet skal tilby behandling og rådgivning til familier som opplever vansker, konflikter eller kriser. Familievernet bør også drive utadrettet virksomhet om familierelaterte tema. Dette kan innebære veiledning, informasjon og undervisning rettet mot hjelpeapparatet og publikum. På familievernkontoret kan foreldre få veiledning og støtte i foreldrerollen gjennom samtaleterapi eller kurs, som for eksempel Program for foreldreveiledning (ICDP).