Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Barnevernsinstitusjoner

Grøterød ungdomshjem

Barnevernsinstitusjoner skal gi omsorg og utviklingsstøtte til barn som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme.

Hvorfor bor barn på institusjon?

Det er ulike grunner til at barn bor i institusjon. Noen ganger er barnets omsorgssituasjon eller atferdsvansker så alvorlige, at barnet må bo i et fosterhjem eller en institusjon. De fleste barn i barnevernsinstitusjon er mellom 13 og 17 år.

De fleste barn som ikke kan bo hjemme, bor i fosterhjem. Andre barn har behov for annen og mer systematisk hjelp og oppfølging enn det et fosterhjem kan tilby.Oppholdet på en barnevernsinstitusjon er ment å være midlertidig, og i de fleste tilfeller er det et mål om at barnet skal flytte hjem eller til et fosterhjem.

Ulike typer barnevernsinstitusjoner

Det finnes flere typer institusjoner som skal gi et tilpasset tilbud til ulike målgrupper.

Omsorgsinstitusjoner skal gi tilbud til ungdom som ikke får god nok omsorg hjemme, der hjelpetiltak eller fosterhjem ikke er nok. Noen flytter fordi barnevernstjenesten har tatt over omsorgsansvaret, andre flytter til institusjon etter avtale- og i samarbeid med familien og barnet.

For å gi nødvendig omsorg og utviklingsstøtte til ungdommen, samarbeider barnevernet med familie og nettverk, skole og helsetjenester. Familie og øvrig nettverk skal involveres i det som skjer på institusjonen i så stor grad som mulig.

En viktig del av institusjonsoppholdet er å forberede og tilrettelegge for livet etter oppholdet. Barnevernstjenesten i kommunen, institusjonen og andre samarbeider om dette.

Varighet på oppholdet: Lengden på oppholdet på institusjon avhenger av barnets behov og målsettingen med plasseringen.

Akuttinstitusjoner tar vare på barn som kommer i en alvorlig krisesituasjon der det er vesentlig fare for liv og helse, enten som følge av situasjonen i hjemmet eller egen adferd. Målet med et akuttiltak er å gi barn omsorg og trygghet i en akuttsituasjon. Målsettingen med oppholdet skal være å gi beskyttelse, stressreduksjon, forutsigbarhet og å avklare barnets situasjon og hva som skal skje videre.

Etter akuttoppholdet flytter noen hjem, mens andre flytter videre i fosterhjem eller til andre institusjoner.

Varighet på oppholdet: Ungdommen får plass i en kortere periode mens barnevernet vurderer hva som er best for barnet på sikt.

Behandlingsinstitusjoner er et tilbud for ungdom som har alvorlige utfordringer knyttet til rus, kriminalitet eller annen atferd som kan være skadelig for dem.

Målet med oppholdet i institusjonen er å redusere negative handlingsmønstre og snu en utvikling som er til skade for barnets fremtidsmuligheter. For barn med store og komplekse utfordringer vil ikke et institusjonsopphold alene kunne sikre ønsket utvikling. Det vil kreve tiltak og tett oppfølging fra kommunene før, under og etter institusjonsoppholdet og godt samarbeid med andre instanser.

Kommunen har et særlig ansvar for å følge opp behandlingen av barnet.

Varighet på oppholdet: Oppholdet på en behandlingsinstitusjon er begrenset til ett år, med mulighet for ett års forlengelse.

Om å bo på institusjon

Skal du flytte til en barnevernsinstitusjon eller er du nysgjerrig på hvordan det er å bo på institusjon? På denne siden finner du informasjon om hvem som bor og jobber på institusjon, praktisk informasjon om hvordan det ser ut og om du får ditt eget rom, hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon og hva du kan forvente av hverdagen.

Til deg som skal bo på institusjon

Drift og styring

Barneverninstitusjonene i Norge drives av det offentlige (Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og kommunene), ideelle organisasjoner og andre private aktører. Institusjonstilbudet i barnevernet skal ivareta barns behov i henhold til formålet i barnevernloven og barnevernets mandat gitt av lover og forskrifter.

Bufetat har etter barnevernloven ansvaret for etablering,drift og godkjenning av barneverninstitusjoner. Oslo kommune har et tilsvarende ansvar innenfor sitt geografiske område.

Mer om hvordan Bufetat er organisert

Bufetat skal jevnlig kvalitetssikre alle barneverninstitusjoner. Kravene til kvalitet gjelder uavhengig av eierskap. Institusjonene skal blant annet ha en definert målgruppe og en formulert målsetting for sin faglige virksomhet. Metodene som brukes ved institusjonen skal være faglig og etisk forsvarlige, tilpasset institusjonens målgruppe og målsetting og være forankret i allment anerkjent fagteori. Det stilles også krav til institusjonens bemanning og de ansattes kompetanse.

Forskrift om krav til kvalitet og godkjenning av barnevernsinstitusjoner (kvalitets- og godkjenningsforskriften)

Statsforvalteren skal følge med på at barn og unge som bor på institusjon får omsorg og behandling, at de behandles hensynsfullt og med respekt, blir sett og hørt og ikke utsettes for ulovlig tvang.

Dagens regelverk skal sikre at barn og unge som lever i barneverninstitusjoner i størst mulig grad får muligheten til å leve slik andre barn og unge på samme alder gjør. Statsforvalteren fører tilsyn for kontrollere at barneverninstitusjonene jobber etter regelverket.

Les mer på statsforvalteren.no

Henvisning og bistand fra Bufetat

Når et barn trenger plass på en barnevernsinstitusjon tar kommunen kontakt med Bufetat som skal gi tilbud om en egnet institusjonsplass. Bufetat har bistandsplikt overfor kommunene. Når barneverntjenesten har besluttet at et barn har behov for plassering utenfor hjemmet, skal Bufetat sikre at institusjonen gjør individuelle tilpassinger, og at barnet får et forsvarlig tilbud. Det er egne regler for tildeling av plass for Oslo kommune.

Be om bistand