Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Bufdir anbefaler midlertidig stans av utenlandsadopsjoner

Direktør i Bufdir, Hege Nilssen

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) anbefaler stans av adopsjoner til Norge frem til granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner leverer sin rapport. Anbefalingen er sendt til Barne- og familiedepartementet.

Publisert

Les Bufdirs anbefaling om midlertidig stans her.

Read this article in english

Jeg vil understreke at dette er Bufdirs anbefaling blant flere alternativer, og at det er Barne- og familiedepartementet som vurderer hvordan dette skal følges opp videre. Anbefalingen innebærer derfor ingen endringer i dagens system på nåværende tidspunkt, sier direktør i Bufdir Hege Nilssen.

Etter at Nederland kom med en rapport i 2021 som avdekket ulovlige adopsjoner, har det vært økt oppmerksomhet i mange land om mulig ulovlig praksis i utenlandsadopsjoner. Regjeringen satt i fjor ned et offentlig utvalg som skal granske utenlandsadopsjoner. Utvalget begynte sitt arbeid i desember 2023 og skal levere sin rapport om to år.

Nå har Bufdir vurdert om adopsjoner fra utlandet bør stanses i påvente av granskningsutvalgets rapport. Bufdir har jobbet med vurderingen siden sommeren 2023.

Risikoen for ulovligheter er reell

Adopsjoner skal være trygge, forsvarlige og til barnets beste. Vi har gjort en helhetlig vurdering av risiko som har kommet fram i rapporter, i enkeltsaker og gjennom Bufdirs egen befatning med både eldre og nyere adopsjonssaker. Vår vurdering er at risikoen for ulovligheter er reell, og at den er på et nivå som gjør at vi anbefaler midlertidig stans fram til utvalget leverer sin rapport og gir anbefalinger om hvordan et eventuelt framtidig adopsjonssystem bør se ut, sier Hege Nilssen.

Bufdirs anbefaling sier også at familier som har kommet så langt i adopsjonsprosessen at de har fått tildelt et barn, kan få fullføre adopsjonsprosessen, men da kun etter særskilt vurdering fra Bufdir. Dette gjelder 23 familier per 6. desember 2023.

Kontakt

Presse kan kontakte Bufdir på media@bufdir.no eller 404 49 555 (ikke SMS).

Foto av Hege Nilssen (Flickr)

Om Bufdirs vurdering og anbefaling om midlertidig stans av utenlandsadopsjon

 • Anbefalingen er basert på en faglig vurdering fra Bufdir om forsvarligheten av systemet for formidling av adopsjoner fra utlandet til Norge.
 • Vurderingen er prinsipiell ut fra et forvaltningsperspektiv, og basert på en risikovurdering av dagens system og ansvarsdeling ved utenlandsadopsjon. Den ser på svakheter ved dagens system i Norge og beskriver risiko knyttet til adopsjonsprosesser i utlandet.
 • Bufdir har ikke vurdert om adopsjoner til Norge er gjennomført på urettmessig grunnlag.
 • Bufdirs anbefaling er ikke en innblanding i granskningsutvalgets arbeid og har ingen sammenheng med historiske internasjonale adopsjoner som fant sted for flere tiår siden. Anbefalingen er heller ikke basert på funn i enkelte opprinnelsesstaer.

Om det offentlige granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner

 • Bufdir anbefalte i 2022 en ekstern granskning av utenlandsadopsjoner til Norge.
 • Utvalget er satt ned av regjeringen. Det skal utrede om norske styresmakter har hatt god nok kontroll med utenlandsadopsjoner, og avdekke om det har forekommet ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge.
 • Utvalget skal granske adopsjoner på systemnivå. Utvalget skal ikke granske konkrete enkeltsaker, men vil gå gjennom et tilfeldig utvalg enkeltsaker.
 • Utvalget skal videre se på behovet for fremoverrettede tiltak, og komme med anbefalinger om systemet for adopsjon i fremtiden.
 • Utvalget hadde sitt første møte 18. desember 2023 og skal levere sin rapport innen to år.

Om utenlandsadopsjoner til Norge

 • I Norge er det tre godkjente organisasjoner som formidler adopsjon fra utlandet. Det er Adopsjonsforum, Verdens Barn og InorAdopt.
 • Per 2024 finnes det sju aktive formidlingstillatelser, det vil si tillatelser adopsjonsorganisasjonene har til å formidle adopsjoner fra et konkret land. Formidlingstillatelser gis fra Bufdir med varighet på to eller tre år.
 • De sju aktive formidlingstillatelsene gjelder Colombia, Peru, Sør-Afrika, Bulgaria, Tsjekkia, Ungarn og Sør-Korea. Sistnevnte tillatelse er fra 2024 begrenset til å avslutte adopsjonsprosessen til de søkerne som allerede har påbegynt sin adopsjonsprosess til Sør-Korea.
 • I 2023 trakk Bufdir tilbake formidlingstillatelsen for Madagaskar. I desember 2023 vedtok Bufdir også å stanse adopsjoner fra Filippinene, Thailand og Taiwan.
 • Bufdir har mottatt et oppdrag fra Barne- og familiedepartementet om å revurdere samtlige resterende formidlingstillatelser innen 1. mai 2024.

Mer om utenlandsadopsjon på bufdir.no.

Er du adoptert og trenger noen å snakke med?

Bufetat tilbyr samtalestøtte til alle adopterte over 16 år. Tilbudet er gratis.