Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Adoptere stebarn under 18 år

For å søke om å adoptere stebarn, må du som hovedregel ha oppfostret barnet i minst 5 år og har, eller har hatt, en foreldrerolle for barnet fram til barnet fyller 18 år.

Hvem kan adoptere stebarn?

Dette er hovedreglene:

  • Du må være, eller ha vært, gift eller samboer med barnets forelder. Det betyr at du kan søke om å adoptere et stebarn selv om du og barnets forelder har vært gjennom et samlivsbrudd, eller om barnets forelder er død.
  • Du må ha oppfostret barnet i minst 5 år før barnet fyller 18 år. Det kan gjøres unntak fra kravet om oppfostringstid hvis det er særlige grunner til det.
  • Det er et absolutt krav at den eller de som har foreldreansvaret for barnet, samtykker til adopsjonen. Hvis barnet er over 12 år, må også barnet samtykke. I tillegg vil alle partene i saken ha rett til å uttale seg.

Når adopsjonen er gjennomført, er den endelig og kan ikke oppheves.

Er stebarnet over 18 år?

Det er mulig å søke om å adoptere stebarn over 18 år. Les hvordan du går fram og hvilke krav som stilles.

Slik er prosessen for å adoptere stebarn

Søknadsskjema

For å søke om stebarnsadopsjon, må du fylle ut et søknadsskjema:

Sammen med søknaden skal du legge ved dokumentasjon om både deg, barnet og de biologiske foreldrene.

Dokumentasjon som gjelder deg

Dokumentasjon som gjelder barnet/biologiske foreldre

Med bekreftet kopi menes at rett kopi må være bekreftet med stempel, dato og signatur av advokat eller offentlig tjenesteperson (for eksempel fastlegen, ansatt på politistasjonen, kommunens servicesenter, hos statsforvalteren, NAV-kontoret...). Kopier bekreftet av post, bank og kopieringskontorer er ikke tilstrekkelig. Utenlandske attester må være legalisert eller påført apostille.

Send søknad til Bufetat i din region

Når søknaden og all dokumentasjon er klar, kan du sende dette per post til Bufetat i din region. Du kan ikke sende søknaden digitalt.

Når søknaden behandles, vil Bufetat be om mer dokumentasjon hvis det er nødvendig for å belyse saken godt nok.

Alle partene i en adopsjonssak har rett til å uttale seg: barnet, barnets biologiske mor, barnets biologiske far, og du som ønsker å adoptere.

De partene som ikke allerede har uttalt seg gjennom søknaden, bli varslet når Bufetat har mottatt en søknad om stebarnsadopsjon. Partene får da anledning til å uttale seg innen en fastsatt frist, som regel innen tre uker.

Samtykke fra den eller de som har foreldreansvar for barnet er et absolutt vilkår for å kunne gjennomføre en adopsjon. Uttalelse fra en forelder uten foreldreansvar vil også ha betydning for vurderingen av søknaden.

Barnets mening

Barnets mening skal som hovedregel innhentes i en adopsjonssak. Bufetat har ansvar for å informere barnet om hva adopsjon innebærer, og kartlegge barnets syn på stebarnsadopsjonen.

  • Barn som har fylt 12 år, kan adopteres bare hvis det samtykker til adopsjonen.
  • Barn som har fylt 7 år og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal få informasjon og anledning til å uttale seg før en avgjørelse treffes.

Informasjonen må være tilpasset barnets alder og modenhet. Det er viktig at barnet ikke føler seg presset til å uttale seg, og at barnet får uttale seg slik det selv ønsker. Barnet skal heller ikke komme i lojalitetskonflikt mellom personer som står det nær.

Om nødvendig, gjennomføres det flere samtaler med barnet.

Hvor lang tid det tar å behandle saken, kan variere. Noen saker vil være mer komplekse enn andre og vil kunne ta lengre tid.

Først kartlegger Bufetat om alle betingelsene for en adopsjon er til stede. I tillegg til å sikre at alle de lovfestede vilkårene er oppfylt, gjør vi en konkret vurdering om adopsjonen er til barnets beste. Det er et krav om at det skal være klart sannsynlig at adopsjonen er til barnets beste for at søknaden kan innvilges.

Når Bufetat har truffet vedtak i saken, sendes det til deg som søker om stebarnsadopsjon. De øvrige partene i saken blir også informert om vedtaket. Barn over 15 år får eget brev om vedtaket.

Alle partene i saken kan klage på vedtaket, enten søknaden er avslått eller innvilget. Det betyr at du som søker, biologisk mor, biologisk far og barnet hvis det er over 18 år, har klageadgang. Barn under 18 år har ikke selvstendig klagerett.

Fristen for å klage er tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen sendes til den regionen i Bufetat som har avgjort saken. De øvrige partene blir informert om klagen snarest mulig, slik at de får mulighet til å uttale seg.

Hvis Bufetat opprettholder vedtaket, blir saken sendt til Bufdir, som avgjør om vedtaket skal opprettholdes eller endres. Saksbehandlingstiden i Bufdir er normalt ca. tre måneder.

Hvis søknaden er innvilget, får du en adopsjonsbevilling når klagefristen er utløpt.

Bufdir får melding om adopsjonen og registrerer den i adopsjonsregisteret. Bufdir sender også melding om adopsjonen til folkeregisteret.

Spesifikke tilfeller

Normalt kreves det at du skal ha oppfostret et barn over tid for at du kan søke om stebarnsadopsjon. Gjelder søknaden stebarnsadopsjon av nyfødte barn i lesbiske parforhold, kan dette vilkåret fravikes.

Forutsetningene er at parforholdet er stabilt, at barnet er planlagt i familien, og at det ikke har vært mulig å fastsette farskapet. Dette vil være tilfellet dersom barnet er unnfanget ved assistert befruktning med ukjent donor.

Dersom barnet er unnfanget ved assistert befruktning ved en godkjent klinikk i Norge eller utlandet, og barnet har mulighet til å få vite donorens identitet ved fylte 18 år, kan den biologiske morens partner bli medmor fra fødselen av. Da er det ikke nødvendig med stebarnsadopsjon.

Eggdonasjon/surrogati er ikke tillatt i Norge. Derfor finnes det ingen særregler for overføring av foreldreskap i slike tilfeller i Norge. Dette innebærer at den som føder barnet er barnets mor, og at farskap etableres på de måter som barneloven og adopsjonsloven bestemmer.

Mer informasjon om surrogati finner du på regjeringen.no.

Hvis din ektefelle eller samboer tidligere har adoptert et barn fra utlandet, kan du adoptere dette barnet på lik linje med din partners biologiske barn.

Unntaket er dersom dere lever i et likekjønnet forhold og barnet er adoptert fra et land som ikke tillater likekjønnede par som adoptivforeldre, jf. adopsjonsloven § 13 siste ledd.