Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tverrfaglig helsekartlegging

jente ser i kamera

Høring – tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

Nasjonal faglig retningslinje for tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet og Faglige råd for Bufetats vurdering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging er på høring.

Høringsfrist: 31. oktober for faglige råd for Bufetat og 5. desember for nasjonal faglig retningslinje

Les mer og send høringssvar (hdir.no)

Om tverrfaglig helsekartlegging

Tverrfaglig helsekartlegging skal indentifisere hjelpe- og helsebehov hos barn som flyttes ut av hjemmet.

Formålet er å gi barneverntjenesten og nye omsorgspersoner tilstrekkelig kunnskap om barnets styrker og behov, slik at barnet får tilpasset omsorg og oppfølging utenfor hjemmet.

Tverrfaglig helsekartlegging er foreløpig ikke et landsdekkende tilbud.

Barn som flyttes ut av hjemmet har større behov for oppfølging enn andre barn. 60-70% av barna som bor i fosterhjem eller institusjon rapporterer selv om symptomer på mer eller mindre alvorlig grad av psykisk lidelse. For å sette inn riktige og virkningsfulle tiltak er det viktig å ha god kunnskap om barnets helse- og omsorgsbehov tidlig nok. Barne- og familiedepartementet foreslo derfor nye bestemmelser om tverrfaglig helsekartlegging i barnevernloven (Prop. 222 L (2020-2021).

Bufdir fikk i oppdrag å prøve ut tverrfaglig helsekartlegging innenfor gjeldene rett. Prosjektet leverte en erfaringsrapport høsten 2022. Arbeidet med å etablere flere team fortsetter de neste årene. Tverrfaglig helsekartlegging er et samarbeid mellom Bufdir, Helsedirektoratet, Bufetat og Oslo kommune.

Stortinget har vedtatt nye bestemmelser om tverrfaglig helsekartlegging. (Prop. 222 L (2020-2021) og Innst. 166 L (2021-2022), Lovvedtak 41 (2021-2022).

Bufetat er gitt en hjemmel til å tilby tverrfaglig helsekartlegging dersom barneverntjenesten har besluttet å fremme sak for fylkesnemnda eller nemnda har truffet vedtak om plassering utenfor hjemmet, eller ved barnevernstjenestens vedtak om frivillig tiltak utenfor hjemmet. Det er kommunen som anmoder Bufetat om helsekartlegging, og Bufetat som avgjør om helsekartlegging skal tilbys i det enkelte tilfelle. Endringen gjelder fra 1. juni 2022.

Det er også vedtatt en ny bestemmelse om at barnevernstjenesten skal ha plikt til å be om helsekartlegging i tilfellene som er nevnt over, med mindre en slik kartlegging er åpenbart unødvendig. Det er usikkert når denne bestemmelsen vil tre i kraft.

Det er et mål at barn og unge som flyttes ut av hjemmet skal få tilpasset hjelp og oppfølging, god stabilitet og redusert risiko for flyttinger og brudd i plasseringer. Ordningen med tverrfaglig helsekartlegging har som formål å skaffe barnevernet tilstrekkelig informasjon om barnets hjelpe- og helsebehov for å bidra til mer treffsikker hjelp og oppfølging av barn som flyttes ut av hjemmet.

Disse barna er i målgruppen for tverrfaglig helsekartlegging:

 • Barn som barnevernstjenesten har overtatt omsorgen for etter barnevernloven § 5-1
 • Barn som er akuttplassert etter barnevernloven §§ 4-2 og 4-4 og barnevernstjenesten har besluttet å fremme sak om omsorgsovertakelse eller tvungen atferdsplassering under akuttplasseringen
 • Barn som er atferdsplassert med tvang etter barnevernloven § 6-2
 • Barn som er atferdsplassert frivillig etter barnevernloven § 6-
 • Barn som er frivillig plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven § 3-2

Kartleggingen gjøres av et tverretatlig og tverrfaglig team som består av en barnelege, og en psykolog fra BUP, og psykologer og en med barnevernsfaglig kompetanse fra Bufetat. Enkelte team er også supplert med sykepleier og/eller tannlege. Tverrfaglig helsekartlegging er organisert i Bufetat. Det er etablert tverrfaglige team i

 • Region nord (7-17, 0-6 under etablering)
 • Region Midt-Norge (0-6 og 7-17)
 • Region vest (0-6 og 7-17 under etablering)
 • Region øst (0-6 og 7-17 under etablering)
 • Region sør (0-6 og 7-17)
 • Oslo kommune (0-17)

Staten dekker kostnadene knyttet til selve helsekartleggingen, blant annet utgifter til lokaler, utstyr og lignende. Reiseutgifter og eventuelle utgifter til overnatting ved lang reisevei, dekkes av kommunen.

Generelle henvendelser og spørsmål om tverrfaglig helsekartlegging kan rettes til postmottak@bufdir.no.

Vær oppmerksom på at denne adressen ikke kan benyttes for henvendelser knyttet enkeltsaker. Slike spørsmål kan rettes til kartleggingsteamet i din region. Aldri send taushetsbelagt informasjon eller personsensitive opplysninger med e-post.

Regionale team i Bufetat

Kartleggingen foregår på en dag på Telemark barne- og familiesenter.

I kartleggingsteamene jobber barnelege/pediater fra Sykehuset i Telemark, og psykolog og barnevernfaglig utdannet personale fra Bufetat.

Kartleggingen foregår i Havnegata 9 (Pirsenteret).

Her er det lokaler som er innredet med tanke på små barns behov for lek, stellemuligheter og behov for å sove og hvile.

Det er parkeringsmuligheter ved lokasjonen.

I Bufetat, region Midt-Norge har vi to kartlegginsteam: et for barn 0-6 år (tilhørende Viktoria familiesenter), og et for barn i alderen 7-17 (tilhørende Nasjonal enhet for behandlingstiltak).

I kartleggingsteamene jobber barnelege/pediater, sykepleier og psykologer fra St. Olavs Hospital HF, og psykolog og barnevernfaglig utdannet personale fra Bufetat.

Kartleggingen foregår i Kaigata 4, sentralt i Tromsø sentrum. Her er det lokaler som er innredet med tanke på barn og unge som vil tilbringe en kartleggingsdag. Det er tilrettelagt for lek, og innlagte pauser med spill o.l. Det er tilhørende kjøkken med mulighet for å drikke og spise i løpet av dagen.

Bygget der kartleggingen skjer har ikke egne parkeringsmuligheter, men det er god tilgang til parkering i sentrum.

I kartleggingsteamet jobber barnelege/barnepsykiater og psykologspesialist fra BUP Tromsø, UNN HF, samt psykologspesialist, barnevernfaglig ressurs og rådgiver fra Bufetat.

Forberedelser og henvisning

Dersom barnevernstjenesten har behov for en tverrfaglig helsekartlegging av barnet, må den innhente nødvendig samtykke for å kunne be Bufetat om en slik kartlegging. Tverrfaglig helsekartleggingen skal ikke gjennomføres hvis barnet motsetter seg det. Det gjelder uavhengig av hvem som må samtykke til kartleggingen.

 • Barn over 15 år må selv samtykke til tverrfaglig helsekartlegging
 • Foreldre samtykker for barn under 15 år som er plassert etter barnevernloven § 4-4 sjette ledd, § 4-24, § 4-25 og § 4-26.
 • Barnevernstjenesten samtykker for barn under 15 år som er plassert etter barnevernloven § 4-6 andre ledd, § 4-8, § 4-9 første ledd, og § 4-12.

Når nødvendig samtykke til kartleggingen foreligger, må barnevernstjenesten sikre at de har alle relevante opplysninger om barnet for å kunne oppnå formålet med kartleggingen.

For at samtykket skal være gyldig, må den eller de som skal samtykke vite hva de samtykker til. Det innebærer at før samtykket kan gis, skal vedkommende blant annet være informert om

 • hvilke opplysninger som innhentes i forkant av helsekartleggingen
 • hvilke opplysninger som oversendes Bufetat
 • hvilke tester som skal utføre
 • hvordan tester gjennomføres
 • hvem som utfører testene,
 • at kartleggingen skal ende opp i en kartleggingsrapport
 • hva rapporten skal brukes til

Samtykket kan når som helst trekkes tilbake, enten helt eller delvis, også under selve kartleggingsdagen.

Opplysningene oversendes til postmottaket i Bufetat sammen med henvisnings- og samtykkeskjemaet.

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Send henvisningen sammen med et følgebrev som sier at det er dokumenter til helsekartlegging og hvilket kartleggingsteam som skal ha dokumentene.

Hvis kartleggingsteamet i Bufetat vurderer det som nødvendig med ytterligere informasjon, må teamet be barnevernstjenesten innhente slik informasjon. Det er kun barnevernstjenesten som kan innhente informasjon om barnet, etter reglene for dette i barnevernsloven og forvaltningsloven.

Bufdir og Hdir har utarbeidet midlertidige faglige råd med anbefalte prioriteringer som gjelder fram til endelige falige råd er ferdigstilt. De midlertidige rådene gjelder i påvente av at endelige faglige råd ferdigstilles desember 2023.

 1. Det bør prioriteres å gi tilbud om tverrfaglig helsekartlegging til barn som skal flyttes ut av hjemmet, inkludert barn som er akuttplassert i påvente av varig plassering
 2. Videre prioritering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging bør gjøres basert på en samlet vurdering av barnets alder, fungering og plasseringshistorikk (antall flyttinger)

Les de fullstendige faglige rådene her

 • Enhet for inntak registrer og behandler henvisningen. Om barnet er i målgruppen for tverrfaglig helsekartlegging og nødvendig samtykke foreligger, sendes saken til aktuelt tverrfaglig helsekartleggingsteam
 • Teamets leder kontakter barnevernstjenesten dersom det er behov for mer opplysninger i saken
 • Etter avtale med barnevernstjenesten avklarer teamet oppstart og forberedelser for kartleggingen direkte med barnet/omsorgspersoner (fosterhjem, institusjon)

Barnevernstjenesten skal gi alle barn som skal kartlegges god og dekkende informasjon om formålet med helsekartleggingen og hva som skjer på selve kartleggingsdagen. Omsorgspersonene bør også informeres godt for å kunne bidra til forberedelse av barnet.

Teamet vil som del av forberedelsene til kartleggingen be barnevernstjenesten om å legge til rette for at barnet får svart på enkelte spørreskjema i forkant. Teamet avtaler den praktiske gjennomføringen direkte med barnevernstjenesten.

Informasjonsfilm om kartleggingen for barn og unge (youtube): Denne filmen gir informasjon om gangen i kartleggingen, hvem som er til stede og hvilke undersøkelser som vanligvis gjennomføres. Filmen kan brukes til å forberede barn til kartleggingsdagen.

Slik gjennomføres kartleggingen

Kartleggingen gjøres av et tverrfaglig team som består av en barnelege, to psykologer og en med barnevernsfaglig kompetanse. Enkelte team er også supplert med sykepleier og/eller tannlege. Kartleggingen skal som hovedregel foregå i løpet av én dag.

Kartleggingen omfatter samlet sett undersøkelser av barnets språk, motorikk, kognisjon, traumer, traumesymptomer, observasjon av samspill, sosial og emosjonell utvikling og psykisk og fysisk helse.

Alle fagpersonene i teamet har i forkant av kartleggingen fått tilgang på relevant informasjon som er oversendt av barnevernstjenesten, og er forberedt på å ta imot barnet. Det er kartleggingsteamets ansvar å sørge for å tilrettelegge dagen etter barnets behov, slik at den så langt mulig blir en god opplevelse for barnet.

Lokalene som benyttes til kartlegging er tilpasset at barnet skal tilbringe hele dagen der sammen med en omsorgsperson. Det tilbys enkel servering i løpet av dagen, og det er et eget rom der både barnet og omsorgspersonen kan ta pauser, leke eller sove ved behov.

På selve kartleggingsdagen følges barnet av en omsorgsperson. Omsorgspersonen bør være den som ivaretar den daglige omsorgen for barnet. Ettersom barnet ikke kjenner fagpersonene i teamet, er det viktig for barnets trygghet at omsorgspersonen er til stede og tilgjengelig gjennom hele dagen. Omsorgspersonen vil også bli intervjuet av både barnevernsfaglig ressurs og teamets lege, som del av kartleggingen. Under enkelte deler av dagen vil det kunne være relevant for kartleggingsteamet å snakke med, eller undersøke barnet alene.

Barnet blir tatt imot og ønsket velkommen av hele teamet. I løpet av dagen vil barnet få snakke med begge psykologene som inngår i teamet. Disse vil gjennomføre psykologsamtaler med barnet og gjennomgå ulike spørreskjema og tester sammen med barnet. Avhengig av barnets alder, vil det kunne bli bedt om å løse enkelte oppgaver på et nettbrett.

Legen gjennomfører en legeundersøkelse av barnet. Innholdet i undersøken bestemmes med utgangspunkt i barnets historikk og situasjon, men omfatter som et minimum en samtale med barnet og/eller omsorgsperson, og en klinisk undersøkelse av barnet som kan omfatte at legen undersøker høyde, vekt, hodeomkrets, utviklingsnivå, språk, hud, hørsel, hjerte, lunger og mage.

Legen skal dokumentere relevante funn fra undersøkelsen. Dersom teamet har sykepleier eller tannlege vil disse gjennomføre undersøkelsene sammen med legen.

Som avslutning på kartleggingen vil teamet gjennomgå og oppsummere dagen sammen med barnet og omsorgspersonen.

Når barnet og omsorgspersonen har reist, vil teamet drøfte saken for å sikre et tverrfaglig helhetsperspektiv av barnets omsorgs- og helsebehov. Målet er å gi barnevernstjenesten gode anbefalinger når det gjelder barnets behov for helseoppfølging og oppfølging i det daglige.

Teamet skriver en rapport til barnevernstjenesten som inkluderer en vurdering av barnets sterke sider, helse- og omsorgsbehov, og anbefalte tiltak for barnet. Resultater fra tester, observasjoner, undersøkelser, spørreskjema, intervjuer og tverrfaglig drøfting sammenfattes i rapporten. Rapporten kan bidra til raskere hjelp og oppfølging av barnet fra andre instanser. Kommunal barnevernstjeneste kan forvente å motta kartleggingsteamets rapport 2-3 uker etter gjennomført kartlegging.