Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tverrfaglig helsekartlegging

Jente står ute med vinterklær og stirrer ut i luften

Om tverrfaglig helsekartlegging

Tverrfaglig helsekartlegging skal identifisere hjelpe- og helsebehov hos barn som flyttes ut av hjemmet.

Formålet er å gi barnevernstjenesten og nye omsorgspersoner tilstrekkelig kunnskap om barnets styrker og behov, slik at barnet får tilpasset omsorg og oppfølging utenfor hjemmet.

Tverrfaglig helsekartlegging er foreløpig ikke et landsdekkende tilbud.

Barn som flyttes ut av hjemmet har større behov for oppfølging enn andre barn. 60-70% av barna som bor i fosterhjem eller institusjon rapporterer selv om symptomer på mer eller mindre alvorlig grad av psykisk lidelse. For å sette inn riktige og virkningsfulle tiltak er det viktig å ha god kunnskap om barnets helse- og omsorgsbehov tidlig nok. Barne- og familiedepartementet foreslo derfor nye bestemmelser om tverrfaglig helsekartlegging i barnevernloven (Prop. 222 L (2020-2021).

Bufdir fikk i oppdrag å prøve ut tverrfaglig helsekartlegging innenfor gjeldene rett. Prosjektet leverte en erfaringsrapport høsten 2022. Arbeidet med å etablere flere team fortsetter de neste årene. Tverrfaglig helsekartlegging er et samarbeid mellom Bufdir, Helsedirektoratet, Bufetat og Oslo kommune.

Stortinget har vedtatt nye bestemmelser om tverrfaglig helsekartlegging. (Prop. 222 L (2020-2021) og Innst. 166 L (2021-2022), Lovvedtak 41 (2021-2022).

Bufetat er gitt en hjemmel til å tilby tverrfaglig helsekartlegging dersom barneverntjenesten har besluttet å fremme sak for fylkesnemnda eller nemnda har truffet vedtak om plassering utenfor hjemmet, eller ved barnevernstjenestens vedtak om frivillig tiltak utenfor hjemmet. Det er kommunen som anmoder Bufetat om helsekartlegging, og Bufetat som avgjør om helsekartlegging skal tilbys i det enkelte tilfelle. Endringen gjelder fra 1. juni 2022.

Det er også vedtatt en ny bestemmelse om at barnevernstjenesten skal ha plikt til å be om helsekartlegging i tilfellene som er nevnt over, med mindre en slik kartlegging er åpenbart unødvendig. Det er usikkert når denne bestemmelsen vil tre i kraft.

Det er et mål at barn og unge som flyttes ut av hjemmet skal få tilpasset hjelp og oppfølging, god stabilitet og redusert risiko for flyttinger og brudd i plasseringer. Ordningen med tverrfaglig helsekartlegging har som formål å skaffe barnevernet tilstrekkelig informasjon om barnets hjelpe- og helsebehov for å bidra til mer treffsikker hjelp og oppfølging av barn som flyttes ut av hjemmet.

Disse barna er i målgruppen for tverrfaglig helsekartlegging:

 • Barn som barnevernstjenesten har overtatt omsorgen for etter barnevernsloven § 5-1
 • Barn som er akuttplassert etter barnevernsloven §§ 4-2 og 4-4 og der barnevernstjenesten har besluttet å fremme sak om omsorgsovertakelse eller tvungen atferdsplassering under akuttplasseringen
 • Barn som er atferdsplassert med tvang etter barnevernsloven § 6-2
 • Barn som er atferdsplassert frivillig etter barnevernsloven § 6-1
 • Barn som er frivillig plassert utenfor hjemmet etter barnevernsloven § 3-2

Kartleggingen gjøres av et tverretatlig og tverrfaglig team som består av en barnelege, en psykolog fra BUP, og en psykolog og en med barnevernsfaglig kompetanse fra Bufetat. Enkelte team er også supplert med sykepleier og/eller tannlege. Tverrfaglig helsekartlegging er organisert i Bufetat. Det er etablert tverrfaglige team i

 • Region nord (0-17)
 • Region Midt-Norge (0-6 og 7-17)
 • Region vest (0-6 og 7-17 under etablering)
 • Region øst (0-6 og 7-17)
 • Region sør (0-6 og 7-17)
 • Oslo kommune (0-17)

Staten dekker kostnadene knyttet til selve helsekartleggingen, blant annet utgifter til lokaler, utstyr og lignende. Reiseutgifter og eventuelle utgifter til overnatting ved lang reisevei, dekkes av kommunen.

Generelle henvendelser og spørsmål om tverrfaglig helsekartlegging kan rettes til postmottak@bufdir.no.

Vær oppmerksom på at denne adressen ikke kan benyttes for henvendelser knyttet til enkeltsaker. Slike spørsmål kan rettes til kartleggingsteamet i din region. Aldri send taushetsbelagt informasjon eller personsensitive opplysninger med e-post.

Regionale team

Kartleggingen foregår ved Telemark barne- og familiesenter i Skien.

I Bufetat region Sør er det to kartleggingsteam: et for barn fra 0–6 år tilhørende Telemark barne- og familiesenter, og et for barn fra 7–17 år tilhørende Klokkerhuset ungdomssenter.

I kartleggingsteamene jobber barnelege/pediater fra Sykehuset i Telemark, og psykologspesialister og barnevernsfaglige ressurser fra Bufetat.

Henvendelser om tverrfaglig helsekartlegging for barn 0-6 år kan rettes til:

Anne Valen, enhetsleder Telemark barne- og familiesenter
E-post: anne.valen@bufetat.no
Telefon: 46 61 82 66

Henvendelser om tverrfaglig helsekartlegging for barn 7–17 år kan rettes til:

Helge Kjellevold, enhetsleder Klokkerhuset ungdomssenter akutt
E-post: helge.kjellevold@bufetat.no
Telefon: 48 45 05 52

Kartleggingen foregår ved Havnegata 9 (Pirsenteret) i Trondheim. Lokalene her er innredet med tanke på barn og unge. Det er tilrettelagt for lek og pauser, stell og soving, og det er tilhørende kjøkken med mulighet for å tilberede mat.

Det er parkeringsmuligheter ved lokasjonen.

I Bufetat region Midt-Norge er det to kartleggingsteam: et for barn 0-6 år tilhørende Viktoria familiesenter, og et for barn 7-17 år tilhørende Nasjonal enhet for behandlingstiltak.

I kartleggingsteamene jobber barnelege/pediater, sykepleier og psykologer fra St. Olavs Hospital HF, og psykologer og barnevernsfaglige ressurser fra Bufetat.

Kartleggingen foregår i Kaigata 4 i Tromsø sentrum. Lokalene her er innredet med tanke på barn og unge. Det er tilrettelagt for lek og pauser, og det er tilhørende kjøkken med mulighet for å tilberede mat.

Bygget har ikke egne parkeringsmuligheter, men det er god tilgang til parkering i sentrum.

I Bufetat region nord er det et kartleggingsteam for barn 0-17 år.

I kartleggingsteamet jobber barnelege/barnepsykiater og psykologspesialist fra BUP Tromsø, UNN HF, samt psykologspesialist, barnevernfaglig ressurs og rådgiver fra Bufetat.

Kartleggingen foregår ved Bergen Akuttsenter, avdeling Nattland, i Bergen. Lokalene er tilrettelagt for barn og unge, med mulighet for lek og pauser, stell og soving. Det er også tilgang på kjøkken hvor det er mulig å tilberede enkel mat.

I Bufetat region vest er det et team for barn 0–6 år og et team for barn 7-17 år under etablering.

Henvendelser om tverrfaglig helsekartlegging for barn 0-6 år og 7-17 år kan rettes til:

Sigrunn Madland, teamleder
E-post: sigrunn.madland@bufetat.no
Telefon: 47673563

I Bufetat region øst er det to kartleggingsteam tilknyttet Gullhella barne- og familiesenter i Asker for barn 0–6 år og 7–17 år, samt et kartleggingsteam tilknyttet Borg barne- og familiesenter i Fredrikstad for barn 0–17 år.

I kartleggingsteamene på Gullhella barne- og familiesenter jobber barneleger og psykologspesialister fra Vestre Viken HF, samt psykologspesialister og barnevernsfaglige ressurser fra Bufetat. I kartleggingsteamet på Borg jobber barnelege og psykologspesialist fra Helse Sør-Øst, samt psykologspesialist og barnevernsfaglig fra Bufetat.

Kartleggingen for teamene som er tilknyttet Gullhella barne- og familiesenter foregår ved Elias Smiths vei 24 i Sandvika. Lokalene er tilrettelagt for barn og unge, med mulighet for lek og pasuer, stell og soving.

Det er ikke parkeringsmuligheter tilknyttet lokasjonen, men parkeringshus like i nærheten.

Kartleggingen for teamet som er tilknyttet Borg barne- og familiesenter foregår i Bufetats lokaler i Sundløkkaveien 73 i Fredrikstad. Lokalene er tilrettelagt for barn, med mulighet for lek og pauser, stell og soving. Det er parkeringsmuligheter i nærheten av lokalet.

I Bufetat region øst er det to operative kartleggingsteam tilknyttet Gullhella barne- og familiesenter i Asker for barn 0–6 år og 7–17 år, samt et team under etablering tilknyttet Borg barne- og familiesenter i Fredrikstad for barn 0–6 år.

I kartleggingsteamene på Gullhella barne- og familiesenter jobber barneleger og psykologspesialister fra Vestre Viken HF, samt psykologspesialister og barnevernsfaglige ressurser fra Bufetat.

Henvendelser om tverrfaglig helsekartlegging for barn 0-6 år og 7-17 år ved Gullhella barne- og familiesenter kan rettes til:

Jannecke Caroline Holten, teamleder
E-post: jannecke.holten@bufetat.no
Telefon: 97608601

Henvendelser om tverrfaglig helsekartlegging for barn 0–17 år ved Borg barne- og familiesenter kan rettes til:

Ingjerd Vangstad, teamleder
E-post: ingjerd.raanes.vangstad@bufetat.no
Telefon: 46615886

Kartleggingen foregår på Aline og Frydenbergtunet i Frydenbergveien 37 på Hasle i Oslo. Lokalene er innredet med tanke på barn og unge. Det er mulighet for avslapping og lek både inne og ute og kjøkken/stue med mulighet for å oppbevare og tilberede mat.

Tunet har egen parkeringsplass og det er flere busslinjer i nærområdet.

I Oslo er det et operativt kartleggingsteam for barn 0-17 år. Det er under utvidelse slik at det blir et team for barn i alderen 0-6 og et team for barn i alderen 7-17.

I kartleggingsteamet jobber barneleger og barnesykepleiere fra Oslo universitetssykehus, sammen med psykologer og psykologspesialister, samt barnevernsfaglig utdannede fagpersoner fra Barne og familieetaten.

Henvendelser om tverrfaglig helsekartlegging for barn 0-17 år kan rettes til:

Sentralbord for THK Oslo

E-post: thk@bfe.oslo.kommune.no

Telefon: 480 16 835

Forberedelser og henvisning

Dersom barnevernstjenesten har behov for en tverrfaglig helsekartlegging av barnet, må den innhente nødvendig samtykke for å kunne be Bufetat om en slik kartlegging. Tverrfaglig helsekartleggingen skal ikke gjennomføres hvis barnet motsetter seg det. Det gjelder uavhengig av hvem som må samtykke til kartleggingen.

 • Tverrfaglig helsekartlegging kan bare gjennomføres med samtykke fra barnets foreldre.
 • Barn over 15 år må selv samtykke til tverrfaglig helsekartlegging.
 • Barnevernstjenesten kan samtykke til helsekartlegging for barn under 15 år som er plassert etter barnevernloven § 4-2, § 4-4 eller § 5-1.

Når nødvendig samtykke til kartleggingen foreligger, må barnevernstjenesten sikre at de har alle relevante opplysninger om barnet for å kunne oppnå formålet med kartleggingen.

For at samtykket skal være gyldig, må den eller de som skal samtykke vite hva de samtykker til. Det innebærer at før samtykket kan gis, skal vedkommende blant annet være informert om

 • hvilke opplysninger som innhentes i forkant av helsekartleggingen
 • hvilke opplysninger som skal sendes til Bufetat
 • hvilke tester som skal utføres
 • hvordan tester gjennomføres
 • hvem som utfører testene
 • at kartleggingen skal ende opp i en kartleggingsrapport
 • hva rapporten skal brukes til

Samtykket kan når som helst trekkes tilbake, enten helt eller delvis, også under selve kartleggingsdagen.

Opplysningene oversendes til postmottaket i Bufetat sammen med

 • henvisnings- og samtykkeskjemaet
 • sjekkliste for dokumentoversendelse

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Send henvisningen sammen med et følgebrev som sier at det er dokumenter til helsekartlegging og hvilket kartleggingsteam som skal ha dokumentene.

Hvis kartleggingsteamet i Bufetat vurderer det som nødvendig med ytterligere informasjon, må teamet be barnevernstjenesten innhente slik informasjon. Det er kun barnevernstjenesten som kan innhente informasjon om barnet, etter reglene for dette i barnevernsloven og forvaltningsloven.

Bufdir og Hdir har utarbeidet midlertidige faglige råd med anbefalte prioriteringer som gjelder fram til endelige faglige råd er ferdigstilt. De midlertidige rådene gjelder i påvente av at endelige faglige råd ferdigstilles desember 2023.

 1. Bufetat bør prioritere å tilby tverrfaglig helsekartlegging til barn som flyttes ut av hjemmet, inkludert de barna som er akuttplassert i påvente av varig plassering.
 2. Bufetat bør prioritere å tilby tverrfaglig helsekartlegging til barn som ikke er tilstrekkelig kartlagt/utredet eller mottar tilbud fra andre (helse) tjenester.
 3. Bufetat bør videre tilby tverrfaglig helsekartlegging basert på en samlet vurdering av barnets alder, fungering og plasseringshistorikk (antall flyttinger).

Les de fullstendige faglige rådene

 • Enhet for inntak registrerer og behandler henvisningen. Om barnet er i målgruppen for tverrfaglig helsekartlegging og nødvendig samtykke foreligger, sendes saken til aktuelt tverrfaglig helsekartleggingsteam.
 • Teamets leder kontakter barnevernstjenesten dersom det er behov for mer opplysninger i saken.
 • Etter avtale med barnevernstjenesten avklarer teamet oppstart og forberedelser for kartleggingen direkte med barnet/omsorgspersoner (fosterhjem, institusjon).

Barnevernstjenesten skal gi alle barn som skal kartlegges god og dekkende informasjon om formålet med helsekartleggingen og hva som skjer på selve kartleggingsdagen. Omsorgspersonene bør også informeres godt for å kunne bidra til forberedelse av barnet.

Teamet vil som del av forberedelsene til kartleggingen be barnevernstjenesten om å legge til rette for at barnet får svart på enkelte spørreskjema i forkant. Teamet avtaler den praktiske gjennomføringen direkte med barnevernstjenesten.

Informasjonsfilm om kartleggingen for barn og unge (youtube): Denne filmen gir informasjon om gangen i kartleggingen, hvem som er til stede og hvilke undersøkelser som vanligvis gjennomføres. Filmen kan brukes til å forberede barn til kartleggingsdagen.

Slik gjennomføres kartleggingen

Kartleggingen gjøres av et tverrfaglig team som består av en barnelege, to psykologer og en med barnevernsfaglig kompetanse. Enkelte team er også supplert med sykepleier og/eller tannlege. Kartleggingen skal som hovedregel foregå i løpet av én dag.

Kartleggingen omfatter et samlet sett undersøkelser av barnets språk, motorikk, kognisjon, traumer, traumesymptomer, observasjon av samspill, sosial og emosjonell utvikling, psykisk og fysisk helse.

Det er utarbeidet en minimumsstandard for tverrfaglig helsekartlegging som beskriver rutiner for kartleggingsteamene. Minimumsstandarden er midlertidig og vil på sikt erstattes av retningslinjen for tverrfaglig helsekartlegging.

Last ned minimumsstandard

Alle fagpersonene i teamet har i forkant av kartleggingen fått tilgang på relevant informasjon som er oversendt av barnevernstjenesten, og er forberedt på å ta imot barnet. Det er kartleggingsteamets ansvar å sørge for å tilrettelegge dagen etter barnets behov, slik at den så langt mulig blir en god opplevelse for barnet.

Lokalene som benyttes til kartlegging er tilpasset at barnet skal tilbringe hele dagen der sammen med en omsorgsperson. Det tilbys enkel servering i løpet av dagen, og det er et eget rom der både barnet og omsorgspersonen kan ta pauser, leke eller sove ved behov.

På selve kartleggingsdagen følges barnet av en omsorgsperson. Omsorgspersonen bør være den som ivaretar den daglige omsorgen for barnet. Ettersom barnet ikke kjenner fagpersonene i teamet, er det viktig for barnets trygghet at omsorgspersonen er til stede og tilgjengelig gjennom hele dagen. Omsorgspersonen vil også bli intervjuet av både barnevernsfaglig ressurs og teamets lege, som del av kartleggingen. Under enkelte deler av dagen vil det kunne være relevant for kartleggingsteamet å snakke med, eller undersøke barnet alene.

Barnet blir tatt imot og ønsket velkommen av hele teamet. I løpet av dagen vil barnet få snakke med begge psykologene som inngår i teamet. Disse vil gjennomføre psykologsamtaler med barnet og gjennomgå ulike spørreskjema og tester sammen med barnet. Avhengig av barnets alder, vil det kunne bli bedt om å løse enkelte oppgaver på et nettbrett.

Legen gjennomfører en legeundersøkelse av barnet. Innholdet i undersøkelsen bestemmes med utgangspunkt i barnets historikk og situasjon, men omfatter som et minimum

 1. samtale med barnet og/eller omsorgsperson
 2. klinisk undersøkelse av barnet som kan omfatte at legen undersøker høyde, vekt, hodeomkrets, utviklingsnivå, språk, hud, hørsel, hjerte, lunger og mage.

Legen skal dokumentere relevante funn fra undersøkelsen. Dersom teamet har sykepleier eller tannlege vil disse gjennomføre undersøkelsene sammen med legen.

Som avslutning på kartleggingen vil teamet gjennomgå og oppsummere dagen sammen med barnet og omsorgspersonen.

Når barnet og omsorgspersonen har reist, vil teamet drøfte saken for å sikre et tverrfaglig helhetsperspektiv av barnets omsorgs- og helsebehov. Målet er å gi barnevernstjenesten gode anbefalinger når det gjelder barnets behov for helseoppfølging og oppfølging i det daglige.

Teamet skriver en rapport til barnevernstjenesten som inkluderer en vurdering av barnets sterke sider, helse- og omsorgsbehov, og anbefalte tiltak for barnet. Resultater fra tester, observasjoner, undersøkelser, spørreskjema, intervjuer og tverrfaglig drøfting sammenfattes i rapporten. Rapporten kan bidra til raskere hjelp og oppfølging av barnet fra andre instanser. Kommunal barnevernstjeneste kan forvente å motta kartleggingsteamets rapport 2-3 uker etter gjennomført kartlegging.

Alle team benytter en felles rapportmal i rapportskrivingen. Malen er veiledende og justeres av teamene ved behov. Innholdet er tilpasset formål og omfang i tverrfaglig helsekartlegging. Husk å kopiere dokumentet og lagre din egen versjon for å kunne begynne å redigere.

Last ned rapportmal.

Informasjons- og opplæringsmateriell

Prosjekt for utrulling og implementering av tverrfaglig helsekartlegging har utviklet en pakke med informasjons- og opplæringsmateriell. Innholdet er rettet mot ansatte i tverrfaglige helsekartleggingsteam, men kan også være nyttig for andre aktører som ønsker å bli bedre kjent med tilbudet.

Teamlederhefte er laget for å støtte teamledere i tverrfaglige helsekartleggingsteam i deres arbeidshverdag. I dokumentet er det informasjon om:

 • Oppdragsforståelse
 • Rekruttering
 • Onboarding
 • Praktisk tilrettelegging
 • Samarbeid med eksterne parter
 • Tverrfaglig samarbeid og teambygging
 • Rollebelastning
 • Rapportskriving på klarspråk

Last ned teamlederhefte.

Teamhefte er ment å være et praktisk verktøy for medarbeidere innen tverrfaglig helsekartlegging. I dokumentet er det informasjon om:

 • Oppstart
 • Rammevilkår
 • Tverrfaglig metodikk
 • Metoder og verktøy
 • Rollebelastning
 • Rapportskriving og klarspråk

Last ned teamhefte.