Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Om NASAK

Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASAK) skal sikre et mer likeverdig tjenestetilbud til den samiske befolkningen. Vi skal bistå familievernet, kommunalt barnevern, statlig barnevern og krisesentre om samiske forhold.

Kontakt oss

Besøksadresse: Fitnudatgeaidnu 45, 9730 Karasjok

Postadresse: Postboks 72, 9735 Karasjok

Telefon: 466 15 610

Besøksadresse: Ringveien 2, 9845 Tana

Telefon: 466 15 479

May Helen Schanche

May Helen Schanche har erfaring fra ledelse og utvikling av tilbud til samisk befolkning i distrikt og urfolksområder. Har ledet arbeidet med utviklingen av Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASAK) fra 2019-2022.

Hun har videre bred erfaring fra prosjektarbeid- og nettverksarbeid, kompetanse knyttet til samisk kultur, språk og levesett, veilednings- og formidlingskompetanse og kompetanse om samiske barn og familiers behov.

Hun har også klinisk erfaring fra arbeid med samiske barn, unge og familier. Er godkjent mekler, lekterapeut, EMDR terapeut og kognitiv terapeut. Har kompetanse- og erfaring knyttet til arbeid med vold i nære relasjoner i samiske områder.

Er samisk og oppvokst i samisk miljø.

Olaf Trosten

Olaf Trosten er utdannet vernepleier, har videreutdanning innen psykososialt arbeid blant barn og unge, og er sertifisert PMTO-terapeut (fram til 2015). I tillegg har han solid skolering i økonomi og ledelse.

Han har lang og bred ledererfaring fra kommunal sektor, samt prosjektledererfaring innen barnevern, helse og administrasjon.

Hans faglige spisskompetanseområder er ledelse, prosjektarbeid og veiledning.

Trine Solbakk 1000x750 bakgrunn

Trine Solbakk er utdannet psykolog ved universitetet i Oslo, og er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun har bakgrunn fra PPT og psykisk helsevern for barn og unge, og SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus).

Hun har betydelig erfaring med utredning, behandling, veiledning, undervisning, fagutvikling, samt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Av faglige interesseområder har hun bl.a. vært spesielt opptatt av systemisk arbeid og familiepsykologi, kulturforståelse og kultursensitivitet i møte med samiske klienter, samt kultursensitive behandlingstilnærminger.

Johann Inge Greff

Johan Inge Greff er utdannet sykepleier. Han har bakgrunn fra Familiens hus, psykisk helsevern for barn/unge og voksne, SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus).

Han har omfattende erfaring med behandling, veiledning og undervisning innen helse- og kommunal sektor.

Av faglig interesseområder er han opptatt av familieterapi, samisk kulturforståelse og psykososial tilnærming. Greff er bl.a. aktiv i Sørsamisk helsenettverk og prosjektet Samisk helseteam.

Jill Abelsen Olsen

Jill Abelsen Olsen er utdannet førskolelærer og spesialpedagog ved universitetet i Tromsø. Hun har bakgrunn fra barnehage og skole. Hun har solid erfaring fra pedagogisk arbeid med barn, foreldresamarbeid, ledelse innen pedagogikk og spesialpedagogikk, fagutvikling, veiledning, samt tverrfaglig samarbeid.

Av faglige interesseområder har hun blant annet vært spesielt opptatt av barns medvirkning, tilrettelegging for kultursensitiv læring og ved særskilte behov, samt kompetanseheving om samisk språk, kultur og tradisjoner.

Hun har erfaring som prosjektleder og prosjektkoordinator med temaer innen samisk kultur/samfunnsliv og pedagogikk, blant annet prosjektet “Gárrbis/Nordlandsbåten”. Er også medforfatter i boka “Samiske temaer og perspektiver i alle barnehager”.

Cecilie Kolflaath Larsen

Cecilie Kolflaath Larsen er utdannet psykolog ved universitetet i Trondheim.

Hun har bakgrunn fra volds-, traume- og minoritetsfeltet. Hun har jobbet i Kina, ved Alternativ til vold, i Van der Weele AS og i spisskompetansemiljøet for vold og høykonflikt i familievernet. Hun har solid kompetanse innen minoritetsarbeid, voldsarbeid og traumearbeid.

Hun har betydelig erfaring med utredning, behandling, veiledning, undervisning, fagutvikling, samt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Av faglige interesseområder har hun bl.a. vært spesielt strukturell vold og effekten av dette på menneskers psykologi, interkulturell psykologi og hvordan sikre likeverdige tjenester og hindre utenforskap, marginalisering og nåtidige overgrep mot minoriteter.

Dette gjør vi

Vi arbeider for å styrke kvaliteten på tilbudet for samiske barn, voksne og familier i barnevernet, familievernet og krisesentrene.

Se video: Fakta om NASÁG/NASAK (Youtube)

Formålet med NASAK er å sikre at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud. Etter likestillings- og diskrimineringsloven § 24 skal offentlige myndigheter i all sin virksomhet arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, og hindre diskriminering, stereotypisering og trakassering.

Bakgrunn for opprettelsen av NASAK er at det er et behov for å utvikle og implementere nødvendig språk- og kulturkompetanse og handlingsevne i barnevernets, familievernets og krisesentrenes arbeid med samisk befolkning. NASAK har ansvar for opplæring og veiledning av disse tjenestene i hele landet, og er lokalisert i flere samiske områder.

Primærmålgruppen for NASAK er ledere og ansatte som arbeider med samiske barn, voksne og familier i familieverntjenesten, krisesentrene og i kommunalt og statlig barnevern.

  • Å være ledende i fagutviklingen med familierelaterte, barnevernsmessige og krisesenter-relevante utfordringer i de samiske samfunnene
  • Å være medspiller i målgruppetjenestenes arbeid med andre etniske minoriteter og flerkulturelle samfunn.
Fant du det du lette etter?