Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Om NASAK

Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASAK) skal sikre et mer likeverdig tjenestetilbud til den samiske befolkningen. Vi skal bistå familievernet, kommunalt barnevern, statlig barnevern og krisesentre om samiske forhold.

Kontakt oss

Besøksadresse: Fitnudatgeaidnu 45, 9730 Karasjok

Postadresse: Postboks 72, 9735 Karasjok

Telefon: 466 15 610

Besøksadresse: Ringveien 2, 9845 Tana

Telefon: 466 15 479

May Helen Schanche

May Helen Schanche har erfaring fra ledelse og utvikling av tilbud til samisk befolkning i distrikt og urfolksområder. Har ledet arbeidet med utviklingen av Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASAK) fra 2019-2022.

Hun har videre bred erfaring fra prosjektarbeid- og nettverksarbeid, kompetanse knyttet til samisk kultur, språk og levesett, veilednings- og formidlingskompetanse og kompetanse om samiske barn og familiers behov.

Hun har også klinisk erfaring fra arbeid med samiske barn, unge og familier. Er godkjent mekler, lekterapeut, EMDR terapeut og kognitiv terapeut. Har kompetanse- og erfaring knyttet til arbeid med vold i nære relasjoner i samiske områder.

Er samisk og oppvokst i samisk miljø.

Olaf Trosten

Olaf Trosten er utdannet vernepleier, har videreutdanning innen psykososialt arbeid blant barn og unge, og er sertifisert PMTO-terapeut (fram til 2015). I tillegg har han solid skolering i økonomi og ledelse.

Han har lang og bred ledererfaring fra kommunal sektor, samt prosjektledererfaring innen barnevern, helse og administrasjon.

Hans faglige spisskompetanseområder er ledelse, prosjektarbeid og veiledning.

Trine Solbakk - NASAK

Trine Solbakk er utdannet psykolog ved universitetet i Oslo, og er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun har bakgrunn fra PPT og psykisk helsevern for barn og unge, og SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus).

Hun har betydelig erfaring med utredning, behandling, veiledning, undervisning, fagutvikling, samt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Av faglige interesseområder har hun bl.a. vært spesielt opptatt av systemisk arbeid og familiepsykologi, kulturforståelse og kultursensitivitet i møte med samiske klienter, samt kultursensitive behandlingstilnærminger.

Johann Inge Greff

Johan Inge Greff er utdannet sykepleier. Han har bakgrunn fra Familiens hus, psykisk helsevern for barn/unge og voksne, SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus).

Han har omfattende erfaring med behandling, veiledning og undervisning innen helse- og kommunal sektor.

Av faglig interesseområder er han opptatt av familieterapi, samisk kulturforståelse og psykososial tilnærming. Greff er bl.a. aktiv i Sørsamisk helsenettverk og prosjektet Samisk helseteam.

Jill Abelsen Olsen

Jill Abelsen Olsen er utdannet førskolelærer og spesialpedagog ved universitetet i Tromsø. Hun har bakgrunn fra barnehage og skole. Hun har solid erfaring fra pedagogisk arbeid med barn, foreldresamarbeid, ledelse innen pedagogikk og spesialpedagogikk, fagutvikling, veiledning, samt tverrfaglig samarbeid.

Av faglige interesseområder har hun blant annet vært spesielt opptatt av barns medvirkning, tilrettelegging for kultursensitiv læring og ved særskilte behov, samt kompetanseheving om samisk språk, kultur og tradisjoner.

Hun har erfaring som prosjektleder og prosjektkoordinator med temaer innen samisk kultur/samfunnsliv og pedagogikk, blant annet prosjektet “Gárrbis/Nordlandsbåten”. Er også medforfatter i boka “Samiske temaer og perspektiver i alle barnehager”.

Cecilie Kolflaath Larsen

Cecilie Kolflaath Larsen er utdannet psykolog ved universitetet i Trondheim.

Hun har bakgrunn fra volds-, traume- og minoritetsfeltet. Hun har jobbet i Kina, ved Alternativ til vold, i Van der Weele AS og i spisskompetansemiljøet for vold og høykonflikt i familievernet. Hun har solid kompetanse innen minoritetsarbeid, voldsarbeid og traumearbeid.

Hun har betydelig erfaring med utredning, behandling, veiledning, undervisning, fagutvikling, samt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Av faglige interesseområder har hun bl.a. vært spesielt strukturell vold og effekten av dette på menneskers psykologi, interkulturell psykologi og hvordan sikre likeverdige tjenester og hindre utenforskap, marginalisering og nåtidige overgrep mot minoriteter.

Kvinne står utendørs i vinterlandskap, med ansiktet vendt mot kamera

Lena Henriette Anti er utdannet sykepleier og familieterapeut. Hun har bakgrunn fra kommunale tjenester, SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste, psykisk helsevern og rus), Indre- Finnmark familievernkontor og RESAK (Regionalt samisk kompetansesenter, Bufetat, region nord).

Hun har erfaring med behandling, veiledning, fagutvikling og undervisning i helse- og sosialtjenester i kommune, helseforetak og statlige tjenester.

Av faglige interesseområder er hun opptatt av familieterapi, fagutvikling og kultursensitivitet i møte med samiske klienter.

Dette gjør vi

Vi arbeider for å styrke kvaliteten på tilbudet for samiske barn, voksne og familier i barnevernet, familievernet og krisesentrene.

Se video: Fakta om NASÁG/NASAK (Youtube)

Formålet med NASAK er å sikre at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud. Etter likestillings- og diskrimineringsloven § 24 skal offentlige myndigheter i all sin virksomhet arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, og hindre diskriminering, stereotypisering og trakassering.

Bakgrunn for opprettelsen av NASAK er at det er et behov for å utvikle og implementere nødvendig språk- og kulturkompetanse og handlingsevne i barnevernets, familievernets og krisesentrenes arbeid med samisk befolkning. NASAK har ansvar for opplæring og veiledning av disse tjenestene i hele landet, og er lokalisert i flere samiske områder.

Primærmålgruppen for NASAK er ledere og ansatte som arbeider med samiske barn, voksne og familier i familieverntjenesten, krisesentrene og i kommunalt og statlig barnevern.

 • Å være ledende i fagutviklingen med familierelaterte, barnevernsmessige og krisesenter-relevante utfordringer i de samiske samfunnene
 • Å være medspiller i målgruppetjenestenes arbeid med andre etniske minoriteter og flerkulturelle samfunn.

Om NASAK - nordsamisk

Nationála sámi gealboguovddáš (NASAK/NASÁG) galgá sihkkarasit eanet ovttaárvosaš bálvalanfálaldaga sámi álbmogii. Mii áigut bearašsuodjalusa, gielddalaš mánáidsuodjalusa, stáhtalaš mánáidsuodjalusa ja kriisaguovddážiid veahkehit sámi áššiiguin.

E-poasta: nasak@bufetat.no

Kárášjoga oktavuođadieđut

Fitnančujuhus: Fitnudatgeaidnu 45, 9730 Kárášjohka

Poastačujuhus: Poastaboksa 72, 9735 Kárášjohka

Telefovdna: +47 466 15 610

Deanu oktavuođadieđut

Fitnančujuhus: Ringveien 2, 9845 Deatnu

Telefovdna: +47 466 15 479

Sus leat vásáhusat jođihit ja ovdánahttit fálaldagaid sámi álbmogii boaittobealguovlluin ja eamiálbmotguovlluin. Son lea jođihan barggu ovdánahttit Nationála sámi gealboguovddáža (NASÁG) áigodagas 2019–2022.

Sus lea nana vásáhus prošeakta- ja fierpmádatbargguin, gelbbolašvuođas mii guoská sámi kultuvrii, gillii ja eallinvuohkái, bagadallan- ja gaskkustangelbbolašvuhtii ja gelbbolašvuhtii sámi mánáid ja bearrašiid dárbbu birra.

Sus lea maiddái klinihkalaš vásáhusat bargat sámi mánáiguin, nuoraiguin ja bearrašiiguin. Son lea dohkkehuvvon soabadalli, stoahkanterapevta, EMDR-terapevta ja kognitiiva terapevta. Sus lea gelbbolašvuohta ja vásáhusat bargat veahkaválddálašvuođaiguin lagaš oktavuođain sámi guovlluin.

Lea sápmelaš ja lea bajásšaddan sámi birrasis.

Erenoamášgelbbolašvuohta: Jođiheapmi, prošeaktabargu, bagadallan

Duogáš: Guhkes ja nana jođiheaddjivásáhus gielddalaš sektoris. Prošeaktajođihanvásáhus mánáidsuodjalusas, dearvvašvuođas ja hálddahusas.

Oahppu: Suodjalandivššároahppu ja joatkkaoahppu psykososiála barggus mánáid ja nuoraid gaskka. PMTO-terapevta (2015 rádjai). Viiddis kursaoassálastimat jođiheami ja ekonomiija birra.

Giella: Davvisámegiella (eatnigiella), dárogiella ja eaŋgalsgiella

Erenoamášgelbbolašvuohta: Lea ráhkadan ja lágidan oahpahusaid, bagadallan psykologiijastudeanttaid, psykologaid ja eará fágajoavkkuid. Sus lea nana vásáhusat joavkoovttasbargguiguin ja etáhtarasttideaddji ovttasbargguiguin.

Čiekŋudanfáttát:

 • Narratiiva terapiija kulturhearkkes lahkoneapmin
 • Veahkaválddálašvuohta lagaš oktavuođain
 • Traumaáddejupmi, gaskavuođatraumat ja traumadikšun (erenoamážit TBO ja narratiiva)
 • Ovttasdoaibman ja váhnenbargu
 • Terapevtaovdánahttin
 • Mánát oapmahažžan
 • Kulturhearkivuohta go bargá sámi pasieanttaiguin/geavaheddjiiguin
Duogáš: Nana duogáš guorahallamiiguin, divššuiguin, bagadallamiiguin ja oahpahusain PPT:s ja psyhkalaš dearvvašvuođasuodjalusas mánáid ja nuoraid várás, SÁNAG (Sámi našuvnnalaš gealbobálvaluspsyhkalaš dearvvasvuođasuodjalus ja gárrenmirkkot).

Oahppu: Psykologiija profešuvdnaoahppu, spesialista klinihkalaš mánáid- ja nuoraidpsykologiijas. Lea maiddái searvan kurssaide ja konferánssaide maid norgga psykologaidsearvi lea lágidan, ja eará relevánta organisašuvnnaide Norggas ja riikkaidgaskasaččat.

Giella: Dárogiella (eatnigiella), sámegiella (oalle buorre), dasa lassin eaŋgalsgiella (buorre njálmmálaš ja čálalaš giella).

 • nturbáiki: Plassje
 • Telefovdna: +47 472 63 979
 • E-poasta: johaninge.greff@bufetat.no

Erenoamášgelbbolašvuohta: Bearaš-, mánáid- ja nuoraidterapiija. Sámi kulturáddejupmi ja oahpahus. Kognitiiva láhttenterapiija mánáid ja nuoraid várás.

Duogáš: Nana vásáhusat divššuiguin, bagadallamiiguin ja oahpahusain dearvvašvuođasektoris ja gielddalaš sektoris.

Oahppu: Buohccidivššár. Dasa lassin dát joatkkaoahput:

 • Bearašterapiija
 • Kognitiiva, emotionála ja sosiála gálggat
 • Kognitiiva láhttenterapiija mánáid ja nuoraid várás
 • Psykososiála bargu

Lea maiddái oassálastán relevánta kurssain Norggas ja riikkaidgaskasaččat.

Giella: Lea čađahan giellakurssaid julev- ja máttasámegielas.

 • nturbáiki: Romsa
 • Telefovdna: +47 466 15 318
 • E-poasta: jillrigmorabelsen@bufetat.no

Erenoamášgelbbolašvuohta: Fágaovdánahttin ja gealbolokten sámi giela, kultuvrra ja árbevieruid birra. Pedagogalaš bargu jođiheaddjidásis. Heiveheapmi kulturhearkkes oahppamis ja erenoamáš oktavuođain. Ovttasbargu váhnemiiguin.

Duogáš: Nana vásáhusat jođiheamis pedagogihka ja erenoamášpedagogihka mánáidgárddis ja skuvllas. Lea maiddái mielde čállimin girjji sámegiela birra mánáidgárddis man Fagbokforlaget áigu almmuhit.

Lei «Nordlige hager / Gárbbis» prošeaktakoordináhtor. Prošeavtta ulbmil lea čalmmustahttit sámi girjáivuođa mánáidgárddis.

Oahppu: Ovdaskuvlaoahpaheaddji. Masterfáttát erenoamášpedagogihkas. Sámegiella vierisgiellan. Lea maiddái leamaš prošeaktajođiheaddji ja prošeaktakoordináhtor main fáttát leat leamaš sámi kultuvrra/servodateallima ja pedagogihka birra

Giella: Dárogiella (eatnigiella). Oahpahallamin davvisámegiela man sohka massii dáruiduhttima geažil. Háliida maiddái oahppat julevsámegiela.

Mii bargat nannet sámi mánáid, ollesolbmuid ja bearrašiid fálaldagaid kvalitehta mánáidsuodjalusas, bearašsuodjalusas ja kriisaguovddážiin.

Geahča video: Fakta om NASÁG/NASAK (Youtube)

Ulbmil

NASÁG ulbmil lea sihkkarastit ovttaárvosaš fálaldaga sámi álbmogii. Dásseárvo- ja vealahanlága § 24 mielde almmolaš eiseválddit galget buot iežaset doaimmain bargat aktiivvalaččat, ulbmillaččat ja plánalaččat ovddidit dásseárvvu ja eastadit vealaheami, stereotypiserema ja árvvohuššama.

Duogáš

NASÁG ásaheami duogáš lea ahte lea dárbu ovdánahttit ja implementeret dárbbašlaš giella- ja kulturgelbbolašvuođa ja doaibmanávccaid mánáidsuodjalusa, bearašsuodjalusa ja kriisaguovddáža barggus go barget sámi álbmogiin. NASÁG:s lea ovddasvástádus dáid bálvalusaid oahpaheapmái ja bagadallamii olles riikkas, ja das leat kantuvrrat máŋgga sámi guovllus.

Ulbmiljoavku

NASÁG váldoulbmiljoavku leat jođiheaddjit ja bargit geat barget sámi mánáiguin, ollesolbmuiguin ja bearrašiiguin bearašsuodjalanbálvalusas, kriisaguovddážiin ja gielddalaš ja stáhtalaš mánáidsuodjalusas.

Min višuvdna

 • Leat njunnošis fágaovdánahttit bearaš-, mánáidsuodjalus- ja kriisaguovddášguoskevaš hástalusaid sámi servodagain
 • Leat ovttasbargoguoibmi ulbmiljoavkobálvalusaid barggus go barget eará čearddalaš minoritehtaiguin ja máŋggakultuvrrat servodagaiguin.

Om NASAK - sørsamisk

Nasjonaale saemien maahtoejarnge (NASAK/NASÁG/NASAM) edtja vielie seammavyörtegs dïenesjefaalenassem hoksedh saemien årroejidie. Mijjieh edtjebe fuelhkievaarjelimmiem, tjïelten maanavaarjelimmiem, staateles maanavaarjelimmiem jïh aehpiejarngh viehkiehtidh saemien tsiehkiej bïjre.

E-påaste: nasak@bufetat.no

Gaskesadtemebïevnesh Karasjohke

Guessiesijjie: Fitnudatgeaidnu 45, 9730 Karasjok

Påasteadresse: Postboks 72, 9735 Karasjok

Tellefovne: +47 466 15  610

Gaskesadtemebïevnesh Deatnu

Guessiesijjie: Ringveien 2, 9845 Tana

Tellefovne: +47 466 15 479

Dååjrehtimmie: Stuvreme jïh evtiedimmie faalenassijste saemien årroejidie dajvine jïh aalkoeåålmegedajvine. Barkoem stuvreme evtiedimmien Nasjonaale saemien maahtoejarngeste (NASAM) 2019 raejeste 2022 raajan.

Vijries dååjrehtimmie prosjektebarkoste jïh viermiebarkoste, maahtoe saemien kultuvren, gïelen jïh jieledevuekiej bïjre, bïhkedimmie- jïh bievnememaahtoe jïh maahtoe saemien maanaj jïh fuelhkiej daerpiesvoeti bïjre.

Aaj kliniske dååjrehtimmie barkoste saemien maanajgujmie, noerigujmie jïh fuelhkiejgujmie. Dïhte jååhkesjamme liktije, lek-terapeevte, EMDR-terapeevte jïh kognitijve terapeevte. Maahtoem jïh dååjrehtimmiem åtna barkojne vædtsoehvoetine lïhke relasjovnine saemien dajvine.

Lea saemie jïh saemien byjresisnie byjjenamme.

Uvtemes maahtoe: Stuvreme, prosjektebarkoe, bïhkedimmie.

Duekie: Guhkies jïh vijries åvtehkedååjrehtimmie tjïelten suerkeste. Prosjekteåvtehkedååjrehtimmie maanavaarjelimmien, healsoen jïh reeremen sisnjeli.

Ööhpehtimmie: Vaarjelimmiesåjhtereööhpehtimmie jïh minngieööhpehtimmie psykososijaale barkoen sisnjelen maanaj jïh noeri gaskem. PMTO-terapeevte (2015 raajan). Gellie kuvsjh stuvremen jïh ekonomijen sisnjeli.

Gïele: Noerhtesaemien (ietniengïele), nöörjen jïh englaantengïele.

Uvtemes maahtoe: Dorjeme jïh tjïrrehtamme ööhpehtimmieh, psykologijestudeenth, psykologh jïh jeatjah faagedåehkieh bïhkedamme. Vijries dååjrehtimmie laavenjostojne barkoedåehkine jïh faagi dåaresth.

Goerehtimmieteemah:

 • Narratijve terapije goh kultuvresensitijve geatskanimmie
 • Vædtsoehvoete lïhke relasjovnine
 • Traavmagoerkese, relasjovnetraavmah jïh traavmabåehtjierdimmie (joekoen TBO jïh narratijve)
 • Ektiespïele jïh eejhtegelaavenjostoe
 • Terapeevte-evtiedimmie
 • Maanah goh lïhke fuelhkie
 • Kultuvresensitiviteete gaskesadtemisnie saemien skïemtjijigujmie /utnijigujmie
 • Duekie: Jïjnje dååjrehtimmie salkehtimmine, båehtjierdimmine, bïhkedimmine jïh ööhpehtimmine PPT:en jïh psykiske healsoevaarjelimmien luvnie maanide jïh noeride, SANKS (Saemien nasjonaale maahtoejarnge – psykiske healsoevaarjelimmie jïh geeruvevoete).

Ööhpehtimmie: profesjovnelohkeme psykologijesne, spesialiste kliniske maana- jïh noerespykologijesne. Aaj meatan orreme kuvsjine jïh konferansine nöörjen psykologijesiebrien tjïrrh, jïh jeatjah sjyöhtehke organisasjovnh Nöörjesne jïh ålkoelaantesne.

Gïelh: Nöörjen (ietniengïele), saemien (naa væjkele) lissine englaantengïelese (hijven njaalmeldh jïh tjaaleldh).

Uvtemes maahtoe: Fuelhkie-, maana- jïh noereterapije. Saemien kultuvregoerkese jïh ööhpehtimmie. Kognitijve fearadimmieterapije maanide jïh noeride.

Duekie: vijries dååjrehtimmie båehtjierdimmine, bïhkedimmine jïh ööhpehtimmine healsoesuerkien jïh tjïelten suerkien sisnjeli.

Ööhpehtimmie: Skïemtjesåjhtere. Lissine daejtie minngieööhpehtimmide:

 • Fuelhkieterapije
 • Kognitijve, emosjonelle jïh sosijaale maehtelesvoeth
 • Kognitijve fearadimmieterapije maanide jïh noeride
 • Psykososijaale barkoe
 • Aaj meatan orreme sjyöhtehke kuvsjine Nöörjesne jïh ålkoelaantesne

Gïele: gïelekuvsjh tjïrrehtamme julevsaemien jïh åarjelsaemien gïelesne.

Uvtemes maahtoe: Faageevtiedimmie jïh maahtoelutnjeme saemien gïelen, kultuvren jïh aerpievuekiej bïjre. Pedagogeles barkoe åvtehkedaltesisnie. Sjïehteladteme kultuvresensitijve lïeremasse jïh sjïeredaerpiesvoeti mietie. laavenjostoe eejhtegigujmie.

Duekie: nænnoes dååjrehtimmie stuvremistie pedagogihken jïh sjïerepedagogihken sisnjeli maanagïertesne jïh skuvlesne. Aaj meatantjaelije gærjese saemien bïjre maanagïertesne maam Fagbokforlaget edtja bæjhkoehtidh.

Lij prosjektekoordinatovre prosjekteste «Nordlige hager (Gárbbis)», mij lij prosjekte mij ulmine åtna saemien gellievoetem maanagïertesne vuesiehtidh.

Ööhpehtimmie: Aarhskuvlelohkehtæjja. Maastereïebnh sjïerepedagogihkesne. Saemien ammesgïeline. Aaj prosjekteåvtehkinie jïh prosjektekoordinatovrine orreme teemajgujmie saemien kultuvre/seabradahkejieleden jïh pedagogihken sisnjeli.

Gïele: Nöörjen (ietniengïele). Noerhtesaemien lïereminie maam slïekte dassi daaroedehtemen tjïrrh. Aaj ïedtjem åtna julevsaemien lïeredh.

Mijjieh barkeminie kvaliteetem faalenassese nænnoestidh saemien maanide, geerve almetjidie jïh fuelhkide maanavaarjelimmesne, fuelhkievaarjelimmesne jïh aehpiejarngine.

Vuartesjh videjovem: Fakta om NASÁG/NASAK (Youtube)

Ulmie

NASAM:en ulmie lea hoksedh saemien årrojh seammavyörtegs faalenassem åadtjoeh. Mïrrestalleme- jïh sïerredimmielaaken mietie § 24 byögkeles åejvieladtjh abpe sijjen barkosne edtjieh eadtjohkelaakan, ulmien vööste jïh soejkesjen mietie barkedh mïrrestallemem eevtjedh jïh sïerredimmiem, stereotypiseeremem jïh trïegkenassem heerredidh.

Våarome

Våarome tseegkemasse NASAM:este lea daerpiesvoete evtiedidh jïh sjïehtesjidh daerpies gïele- jïh kultuvremaahtoem jïh dahkoemaahtoem maanavaarjelimmien, fuelhkievaarjelimmien jïh aehpiejarngen barkosne saemien årrojigujmie. NASAM dïedtem utnieh lïerehtimmien jïh bïhkedimmien åvteste dagkerh dïenesjijstie abpe laantesne jïh hööltestieh gelline saemien dajvine.

Ulmiedåehkie

NASAM: en uvtemes ulmiedåehkie lea åvtehkh jïh barkijh mah saemien maanajgujmie, geerve almetjigujmie jïh fuelhkiejgujmie barkeminie fuelhkievaarjelimmiedïenesjinie, aehpiejarngine jïh tjïelten jïh staateles maanavaarjelimmesne.


Mijjen visjovne

 • Njueniehkisnie årrodh faageevtiedimmesne haestemigujmie fuelhkine, maanavaarjelimmesne jïh aehpiejarngine saemien seabradahkine.
 • Meatanspïelijinie årrodh ulmiedåehkiedïenesjen barkosne jeatjah etnihkeles unnebelåhkoejgujmie jienebekulturelle seabradahkigujmie.

Om NASAK - lulesamisk

Nasjåvnålasj sáme máhtudakguovdásj (NASÁM) galggá sámijda avtaárvvusasj dievnastusfálaldagáv sihkarasstet. Galggap familljasuodjalusáv, suohkanij ja stáhta mánájsuodjalusáv ja hiehteguovdátjijt viehkedit sáme vidjurij.

E-poassta: nasak@bufetat.no

Dahpa divna

Gåktu Kárásjjågå kontåvråjn guládallat

Guossidimadræssa: Fitnudatgeaidnu 45, 9730 Karasjok

Poasstaadræssa: Postboks 72, 9735 Karasjok

Telefåvnnå: +47 466 15 610

Gåktu Dæno kontåvråjn guládallat

Guossidimadræssa: Ringveien 2, 9845 Tana

Telefåvnnå: +47 466 15 479

Hárjjánam jådedimes ja åvdedimes fálaldagájt smáv bájke årro sámijda ja álggoálmmukguovlojn. Jådedij Nasjåvnålasj sáme máhtudakguovdátja (NASÁM) ásadimev ájggudagán 2019 - 2022.

Hárjjánam la aj prosjækta- ja værmádakbargojs, máhttá sáme kultuvra, giela ja iellemvuoge birra. Máhttá sáme mánáj ja familjaj dárboj vuoksjuj bagádallat ja gaskostit.

Barggam la aj klinihkan sáme mánáj, nuoraj ja familjaj. La dåhkkiduvvam såbadiddje, ståhkamterapievtta, EMDR terapievtta ja kognitijva terapievtta. Máhttá ja la hárjjánam familjaj vahágahttema bargojs sáme guovlojn.

Sábme bajássjaddam sáme birrasin.

 • Kontåvrråbájkke: Dædno
 • Telefåvnnå: +47 466 15 479
 • E-poassta: olaf.trosten@bufetat.no

Sierralágásj máhtudagá: Jådedit, prosjevtaj barggat, bagádallat.

Duogásj: Guhkijt barggam moatten jådediddje virgen suohkanin. Prosjevtajt jådedam mánájsuodjalusán, varresvuoda suorgen ja háldadusán.

Oahppo: Suodjalimsujtároahppo ja duoddeåhpadus psykososiála bargon mánáj ja nuoraj gaskan. PMTO-terapievtta (gitta jahkáj 2015). Moadda kursa jådedime ja økonomijja suorgijn.

Giela: Nuorttasámegiella (iednegiella), dárogiella ja ieŋŋils.

 • Kontåvrråbájkke: Kárásjjåhkå
 • Telefåvnnå: +47 466 16  253
 • E-poassta: trine.solbakk@bufetat.no

Sierralágásj máhtudagá: Åhpadam ja bagádallam psykologijjastudentajt, psykolåvgåjt ja ietjá fáhkasuorgijt. Guhkijt barggam juohkusijn ja ásadusáj gaskan.

Tjiegŋodimtiemá:

 • Narratijva terapijja kultuvrrasensitijvva vuohken
 • Vahágahttem familjajn
 • Trávmmádádjadus, trávmá lagámusáj gaskan ja trávmágiehtadallam (sierraláhkáj TBO ja narratijva)
 • Aktan barggat ja æjgádij siegen
 • Terapievttaåvddånahttem
 • Máná lagámussan
 • Kultuvrrasensitivitiehtta gå sáme pasienta/addne båhti

Duogásj: Viek hárjjánam guoradalle, giehtadalle, bagádalle ja åhpadiddje PPT:an ja mánáj psykalasj varresvuodasuodjalimen, SÁNAM (Sáme nasjåvnålasj máhtudakguovdásj - psykalasj varresvuodasuodjalibme ja gárevselga)

Oahppo: Psykologijja profesjåvnnåoahppo, mánáj- ja nuorajpsykologijja sierratjiehppe. La aj norsk psykologforeninga kursajda ja konferánsajda oassálasstám, ja ietjá guoskavasj organisasjåvnåj kursajda Vuonan ja rijkajgasskasattjat.

Giela: Dárogiella (iednegiella), sámegiella (buvtáv muhtem mudduj) duodden ieŋŋilsij (tjiehppe njálmálattjat ja tjálalattjat).

Sierralágásj máhtudagá: Familja-, mánáj- ja nuorajterapijja. Sáme kultuvrradádjadus ja åhpadibme. Mánáj ja nuoraj kognitijva dåmadimterapijja.

Duogásj: Viek hárjjánam varresvuoda ja suohkana suorge giehtadallamis, bagádallamis ja åhpadimes.

Oahppo: Skihppijsujtár. Duodden dájda duoddeåhpadusájda:

 • Familljaterapijja
 • Kognitijva, dåbdoj ja sosiála tjehpudagá
 • Mánáj ja nuoraj kognitijva dåmadimterapijja
 • Psykososiála barggo

La aj guoskavasj kursajda oassálasstám Vuonan ja rijkajgasskasattjat.

Giela: Julevsámegiela ja oarjjelsámegiela kursajt tjadádam.

Sierralágásj máhtudagá: Sámegiela, kultuvra ja árbbedábe fáhkaåvddånibme ja máhttolåpptim. Pedagogihkalasj barggo jådediddjen. Hiebadit oahppamij mij kultuvrav ja sierralágásj dárbojt vuorot. Æjgádij siegen barggat.

Duogásj: Viek hárjjánam jådediddje pedagogihkan ja sierrapedagogihkan mánájgárdes ja skåvlås. Iehtjádij siegen girjev tjállám sáme vidjurij birra mánájgárden mav Fagbokforlaget ájggu almodit.

Lij «Nordlige hager/Gárbbis» prosjevta koordináhtur. Prosjevta ulmme lij sáme moattebelakvuodav mánájgárdijn vuojnnusij buktet.

Oahppo: Åvddåskåvllååhpadiddje Masterkursa sierrapedagogihkan. Sámegiella amásgiellan. La aj prosjevtajt sáme kultuvra/sebrudagá ja pedagogihka birra jådedam ja dåmadam.

Giela: Dárogiella (iednegiella) Nuorttasámegielav oahppamin mav fuolkke massij dárojduhttema diehti. Sihtá aj julevsámegielav oahppat.

Nannip mánájsuodjalusá, familljasuodjalusá ja hiehteguovdátjij fálaldagá kvalitiehtav sáme mánáj, ållessjattugij ja familjaj vuoksjuj.

Gehtja videov: Fakta om NASÁG/NASAK (Youtube)

Ulmme

NASÁM:a ulmme l bærrájgæhttjat jut sáme avtaárvvusasj fálaldagáv oadtju. Dásseárvvo- ja badjelgæhttjamlága § 24 milta galggi almulasj oajválattja divna ietjasa dåjmajn dåjmalattjat, ulmmelit ja plánaj milta barggat váj åvdedi dássádusáv, ja badjelgæhttjamav, stereotypijjajt ja nálsodimev hieredi.

Duogásj

NASÁM:a ásaduváj danen gå dárbahip mánájsuodjalus, familljasuodjalus ja hiehteguovdátja dárbahi giella- ja kultuvrramáhtov ja dahkamafámov åvdedit ja implementierit gå galggi sámij vuoksjuj barggat. NASÁM:a duogen la dájt dievnastusájt åhpadit ja bagádallat lándav miehtáj, ja gávnnup moatten sáme bájken.

Ulmmejuohkusa

NASÁM:a oajvveulmmejuohkusa li familljasuodjalusdievnastusá, hiehteguovdátjij ja suohkanij ja stáhta mánájsuodjalusá jådediddje ja bargge gudi sáme mánáj, ållessjattugij ja familjaj vuoksjuj barggi

Visjåvnnåma

 • Galggap liehket fága åvddånime åvdemusán mij guosská familjaj, mánájsuodjalusá ja hiehteguovdátjij tjuolmajda sáme sebrudagájn
 • Liehket guojmmetjiektje gå ulmmejuogosdievnastusá galggi ietjá tjerdalasj unneplåhkoálmmugij ja moattekultuvralasj sebrudagáj vuoksjuj barggat.