Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilbod til foreldre med barn i fosterhjem eller institusjon

par ser ut av vindu

Familievernet gir tilbod om rådgjeving og behandling til alle som opplever vanskar, konfliktar eller kriser i familien.

Å bli fråteken omsorgen for barnet sitt, er ei av dei største krisene foreldre kan oppleve. Også foreldre som er einige i at barnevernet skal overta omsorgen, kan ha behov for hjelp og støtte.

Barnvernstenesta har ansvar for å følgje opp foreldre etter ei omsorgsovertaking. Nokre foreldre synes det er utfordrande å samarbeide med og motta hjelp frå barnevernet i ein slik situasjon. Difor har familievernet fått eit særskilt ansvar til å gi eit tilbod til foreldre som har blitt fråteken omsorgen for barnet sitt. I familievernet arbeider det blant anna familieterapeutar, psykologar og sosionomar.

Kva kan familievernet ikkje gjere?

  • Familievernet skal ikkje vurdere evna di til å gi barnet omsorg
  • Familievernet kan ikkje endre vedtaket om omsorgsovertaket
  • Familievernet kan ikkje endre ordninga om samvær eller auke mengda samvær

Kurs og grupperettleiing

Nokre familievernkontor tilbyr samtalegrupper og kurs for foreldre som er fråteken omsorga. For mange kjennes det godt å møte andre foreldre i same situasjon, som dei kan dele erfaringar med.

Finn ledige kurstilbud

Samtaletilbud

Det er ofte god støtte i det å dele kjensler og erfaringar med nokon som er vane med å snakke med menneske som har opplevd liknande situasjonar. Familievernkontoret kan hjelpe deg med å handtere den nye livssituasjonen, uansett om omsorgsovertakinga er vurdert å vere kortvarig eller langvarig.

Du vil få støtte på dine eigne premissar, og hjelp til å sjå framover. På familievernkontoret kan du få hjelp til å sjå kva for behov barnet ditt har, slik at samværet blir best mogleg for dere begge. Du vil bli betre førebudd på situasjonar som kan oppstå, og korleis du kan handtere desse. Du kan også få hjelp til å bygge opp eit konstruktivt samarbeid rundt barnet ditt.

Første timen ved familievernkontoret er en avklaringssamtale der vi ønsker å gi dere god informasjon om familievernets tilbud, og skape forutsigbarhet og trygghet.

Noen timer settes av til å snakke om din historie, og gi støtte gjennom samtale.

Mange foreldre har med seg vonde historier, som gjerne omhandler sorg, krenkelser og mistillit, og det kan være vanskelig å fokusere og sortere ut egne behov for hjelp og støtte. Dette prøver vi å hjelpe til med.

I denne timen får dere informasjon om de ulike retningene for et videre fokusert endringsarbeid. Det er dine opplevde behov for hjelp og støtte som styrer videre fokus i samtaleforløpet.

Inntil 8 timer er satt av tid til en fokusert samtaleoppfølging der vi snakker om spesielle problemer og noen mål om endring eller bedring i ditt liv.

Du kan velge mellom tre til fire ulike retninger for fokusert samtaleløp:

  • foreldrestøtte
  • hjelp til livsmestring
  • nettverksstøtte
  • likemannsstøtte (tilbys ikke ved alle familievernkontor)

Den siste timen er satt av til å avslutte samarbeidet mellom oss. Vi ønsker at du er trygg på at du har de ressursene du trenger til å mestre eget liv. Vi ser også på om dere har behov for mer hjelp.

Kontakt og bestill time

Ring familievernkontoret for å bestille time eller for en uforpliktende prat.

  • Du kan vende deg til familievernkontoret utan tilvising
  • Det er fritt val av familievernkontor. Det tyder at du kan velje å bruke eit anna familievernkontor enn det som ligg nærast heimstaden din.
  • Barnevernstenesta kan også tinge time for deg, hvis du heller vil det.

Oversikt over familievernkontor

Du må fylle ut eit samtykkeskjema, der du seier det er greitt at barneverntjenesta tar kontakt med Familievernet for deg. Dette skjemaet fyller du ut hos barnevernstenesta.

Om du får store reiseutgifter ved å oppsøkje et familievernkontor, kan du ta kontakt med sakshandsamaren din i barneverntenesta for å høyre om det er mogeleg å få dekka kostandane.

Dei som jobbar i familievernet har teieplikt, og skal i utgangspunktet ikkje fortelje noko vidare. Dersom dei blir alvorleg uroa for eit barn sin omsorgssituasjon, har dei likevel plikt til å melde frå om dette til barnevernet. Barnevernet har rett til å hente inn opplysningar frå familievernet, men det skal ihovudsak skje i samarbeid med foreldra. Tilsette i familievernet kan bli kalla inn som vitnar i fylkesnemnda eller tingretten, og har då dei plikt til å svare på spørsmål.

Fant du det du lette etter?