Barnevern: Taushetsplikt, informasjonsdeling og avvergeplikt