Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Flyttinger i barnevernet - veileder for vurderinger og kompenserende tiltak

Barnevernstjenesten kan bare vedta at barnet skal flytte dersom det er nødvendig på grunn av endrede forhold, eller dersom det er til barnets beste. For barn som er plassert etter vedtak om omsorgsovertakelse fremgår dette direkte av barnevernsloven § 5-5.

Ingen barn skal flyttes uten at det er foretatt grundige vurderinger som er basert på relevant, oppdatert og tilgjengelig informasjon.

Denne veilederen omhandler flyttinger hvor barnevernet har ansvar for vurderingene og beslutningene. Det vil si at tilfeller hvor tilbakeføring til hjemmet følger av vedtak i Barneverns- og helsenemnda, domstolsbehandling, eller bortfall av samtykke, faller utenom denne veilederen. Døgnopphold i spesialisthelsetjenesten og flyttinger med egen familie omfattes heller ikke. Det kan likevel være elementer i veilederen som også vil være nyttige i barnevernstjenestens arbeid i denne type saker.

I arbeidet med veilederen har Bufdir innhentet innspill fra Bufdirs brukerråd for barnevernsfeltet, Bufdirs kompetansegruppe for dialog og mangfoldsensitivitet innen barnevernsfeltet, utvalgte kommuner/barnevernstjenester, og representanter fra Enhet for Inntak i alle Bufetats regioner.

Mål for veilederen

Denne veilederen skal bidra til at følgende blir gjort når det er aktuelt å flytte et barn i regi av barnevernet:

 • det blir innhentet oppdatert informasjon
 • det blir gjort grundige vurderinger
 • det blir godt dokumentert
 • det blir vurdert å sette inn kompenserende tiltak for å minske eventuelle belastninger for barnet og familien.

Målgruppe for veilederen

Veilederen henvender seg i hovedsak til kommunalt og statlig barnevern.

Krav til omsorg fra det offentlige

Når et barn trenger omsorgstilbud utenfor hjemmet stilles det strenge krav til omsorgen det offentlige gir, herunder individuell tilpassing til barnets behov. Selv om tiltakene i utgangspunktet skal være midlertidige, skal det etterstrebes at plasseringene er stabile og forutsigbare.

Det er ikke uvanlig at barn av ulike årsaker må flytte. Noen ganger endrer barnets behov seg, eller det kan oppstå uforutsette omstendigheter i fosterhjemmet eller institusjonen. I andre tilfeller kan det være vanskelig å finne et omsorgstilbud som passer til barnets særlige behov fra begynnelsen.

God kunnskap er en forutsetning for gode vurderinger

Tiltak som blir tilpasset barnets behov underveis i oppholdet har større mulighet til å oppnå formålet med plasseringen. Tilpasning av tiltaket kan bidra til å redusere risiko for uønskede flyttinger. Forutsetninger for å gjøre gode vurderinger om hvordan tiltaket kan tilpasses er:

 1. Det finnes god kunnskap om barnets behov.
 2. Det blir gjort systematisk innhenting av informasjon om hvordan barnet utvikler seg.
Sist faglig oppdatert 19. mars 2024

Barnevernet skal sikre at barn får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Dette kan innebære at barnet må flytte ut av hjemmet, eller mellom tiltak i barnevernet.

Når et barn har behov for tiltak utenfor hjemmet, kan kommunen anmode Bufetat om plass for barnet i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon. Bufetat bistår deretter barnevernstjenesten med å finne et tiltak tilpasset barnets behov. Denne vurderingen gjøres på bakgrunn av informasjon fra barnevernstjenesten. Tilsvarende vil en flytting mellom tiltak som hovedregel forutsette oppdatering av informasjon og nye vurderinger.

All tilgjengelig informasjon innhentes

Å beslutte å flytte et barn innenfor barnevernet krever en helhetlig vurdering. Disse vurderingene og påfølgende beslutninger krever at all tilgjengelig informasjon innhentes og deles med relevante beslutningstakere. Videre må informasjonen vurderes og vektes for å sikre at barnets beste er ivaretatt.

Det skal alltid ligge en individuell vurdering til grunn for valget av tiltak til det enkelte barnet. Barnets rett til medvirkning etter barnevernsloven § 1-4 skal ivaretas. Barnets synspunkter skal vektes i vurderingene og ses opp mot målsetningen med flytting til nytt tiltak. Barnets synspunkter og hvordan disse vektes må dokumenteres når beslutninger og vedtak fattes.

Oppdatert informasjon

Vurderingene må bygge på oppdatert informasjon om barnet, blant annet:

Innhent barnets og foreldrenes synspunkter og ønsker for flyttingen.

 • Aktuell og tidligere omsorgssituasjon for barnet
 • Særlige hensyn, som for eksempel traumer knyttet til tidligere flyttinger eller
  omsorgssituasjon
 • Beskrivelse av barnets utvikling

Barnets tiltakshistorikk, herunder en oppsummering av barnets tidligere flyttinger.

Det må foretas en fullstendig vurdering av barnets fysiske, emosjonelle, psykologiske og utdannelsesmessige behov, blant annet relatert til:

 • Barnets utvikling (barnehage/skole, følelser og uttrykk, helse, venner og fritid)
 • Familie og miljø (familieforhold, arbeid, bolig, økonomi, nettverk og sosial
  integrering)
 • Omsorg (grunnleggende omsorg, stimulering, veiledning, følelsesmessig
  tilgjengelighet og beskyttelse)
 • Kulturelle og religiøse hensyn

Følgende bør blant annet inngå i dokumentasjonen:

 • Hva er målet med plasseringen?
 • Hvordan vil flyttingen bidra til å oppnå målsettingen (hvilke vurderinger er gjort)
 • Hvor lenge det er planlagt at barnet skal bo i tiltaket?
 • Hvilke planer foreligger for overgang etter endt opphold i tiltaket?

Det er viktig å sikre god informasjonsutveksling og medvirkning for barnet og familien. Dette kan for eksempel gjøres ved å utarbeide en flytteplan sammen med barnet. En slik plan kan bidra til å

 • forberede barnet på hva som skal skje
 • gjøre flyttingen forutsigbar
 • tydeliggjøre kompenserende tiltak for barnet, for eksempel opprettholdelse av fritidsaktiviteter eller kontakt med familie, venner og øvrig nettverk.

Stabilisering og trygghet

Flyttinger medfører brudd i relasjoner og at barnet må tilpasse seg nye omgivelser. Barnevernet må vurdere om det bør settes inn tiltak for å stabilisere barnets situasjon og gi barnet trygghet.

Kompenserende tiltak

Noen ganger er flyttinger uunngåelig. Når et barn må flytte, skal flyttingen så langt det er mulig være nøye planlagt og gjennomføres på en minst mulig belastende måte for barnet og familien.

Eksempler på kompenserende tiltak:

 • Forberedende samtaler: Forberedende samtaler med barnet om flyttingen. Dette inkluderer å forklare hvorfor det skjer, og hva barnet kan forvente.
 • Besøk før flytting: Arrangere besøk til fosterhjemmet eller institusjonen før flyttingen finner sted, slik at barnet kan bli kjent med det nye omsorgsmiljøet.
 • Kontakt og nettverk: Opprettholde barnets kontakt med viktige personer i sitt liv, som venner, tidligere omsorgspersoner, og familie når det er mulig og hensiktsmessig.
 • Hjelp under flytting: Gi støtte og praktisk hjelp under selve flytteprosessen.
 • Samarbeid med skole: Samarbeid med barnets skole for å sikre en jevn overgang og nødvendig støtte.