Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

SE MEG - digitale kurs i barnevernet

SE MEG er eit kompetansehevande tiltak for fleire yrkesgrupper. Tilbodet består av fem kurs som tek for seg temaa oppfølging av skule, barns psykiske helse og tryggleik på institusjon. Kursa «Samarbeid mellom skule og barnevern» rettar seg mot skulen, barneverntenesta, fosterheimstenesta og fosterforeldre. Resten av kursa er primært retta mot tilsette på barnevernsinstitusjonar.

Kursa tek opp problemstillingar og dilemma som er aktuelle i arbeidskvardagen. Målet er å gi felles kompetanse gjennom erfaringsdeling og refleksjon på arbeidsplassen.

Jeg er ansatt i Bufetat

Logg inn via ID-porten

Jeg er ikke ansatt i Bufetat

Logg inn via ID-porten