Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Parent Management Training Oregon (PMTO)- individuell foreldreveiledning

PMTO individuell foreldreveiledning er et behandlingstilbud for foreldre med barn i alderen 3 til 12 år. Tilbudet er for familier som har, eller står i fare for, å utvikle alvorlige atferdsproblemer. Det kan eksempelvis være at samspillet mellom foreldre og barn kjennetegnes av gjensidig negativitet over minimum et halvt år.

Behandlingsmetoden har som mål å forsterke det emosjonelle båndet og tilknytningen mellom foreldre og barn. Det gjøres gjennom å bryte negative fastlåste samspillssirkler og gjenopprette en positiv og trygg relasjon. Formålet er å hjelpe foreldre med å utvikle spesifikke foreldreferdigheter som kan forebygge, redusere eller stoppe atferdsproblemer hos barnet.

Innhold i programmet

I veiledningen arbeider og trener PMTO-terapeuten og foreldrene sammen på å styrke og videreutvikle foreldrepraksis som fremmer samarbeid og trivsel i samspillet med barna. Dette skal også bremse problematferd og konfliktfylt samspill. Veiledningen tar sikte på å redusere barnets atferdsvansker gjennom å støtte foreldrene i å tilby barnet en utviklingsstøttende relasjon tilpasset barnets alder og behov.

PMTO individuell foreldreveiledning har to likestilte hovedmål: ett knyttet til å styrke og utvikle ferdigheter hos foreldrene og ett knyttet til barnets fungering. Styrkingen og utviklingen av foreldreferdigheter er den direkte målsetningen. Reduksjon av atferdsproblemer og utvikling av mestringsferdigheter hos barnet, er et indirekte mål som nås gjennom styrket foreldreferdigheter.

I møtene, som vanligvis varer en time, veksles det mellom dialog om temaet, ferdighetstrening gjennom demonstrasjon og øvelser og refleksjon og bevisstgjøring. Foreldrene får eget materiell som består av huskelapper og idé-ark, samt hjemmeoppgaver som de prøver ut mellom hvert møte. I tillegg har terapeuten en oppfølgende telefonsamtale i løpet av uken hvor utfordringer med hjemmeoppgaven kan problemløses.

Barnet deltar som regel ved oppstart, midtveis og ved avslutning av veiledningen. I tillegg kan barnet involveres mer ved behov.

Temaområder

I programmet kan man jobbe med​:

 • hvordan foreldre kan gi gode og tydelige beskjeder til barnet
 • etablere en god samarbeidsallianse med foreldrene
 • anerkjennelse og oppmuntring
 • positiv involvering
 • mild og forutsigbar grensesetting
 • regulering av følelser
 • problemløsning
 • oppfølging og tilsyn
 • kommunikasjon med barn
 • involvering av barnehage og skole
 • temaer som foreldrene er opptatt av

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Indikativt nivå

PMTO individuell foreldreveiledning er et behandlingstilbud for familier med barn i alderen 3 til 12 år. Behandlingstilbudet er for familier som har, eller står i fare for, å utvikle alvorlige atferdsproblemer og hvor samspillet mellom foreldre og barn kjennetegnes av gjensidig negativitet over minimum et halvt år.

PMTO-behandlingen gis individuelt til familien gjennom ukentlige møter. Antall møter avhenger av familiens behov.

Før oppstart gjennomføres en inntakssamtale hvor familiens ressurser og vansker kartlegges. Hvis PMTO vurderes som relevant, fyller foreldrene ut det standardiserte spørreskjemaet Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI). Det gjøres for å kartlegge omfanget av barnets atferdsvansker og hvor utfordrende foreldrene opplever problemene. I tillegg gjennomføres og filmes en strukturert samspillsituasjon mellom foreldre og barn.

Ukentlige møter. Gjennomsnittlig antall møter er 20-25, men kan variere fra 10 til 40 avhengig av familiens behov.

Foreldre som har omfattende psykiske problemer eller rusproblemer vil ikke kunne nyttiggjøre seg programmet. Hvis foreldrene har omfattende kontekstuelle utfordringer, kan det være krevende for dem å delta i et omfattende endringsarbeid og de vil ha behov for praktisk tilrettelegging og støttende tiltak.

Det teoretiske grunnlaget for PMTO er sosial læringsteori. Teorigrunnlaget er utvidet med en sosial interaksjons-læringsmodell. Hovedvekteni læringsmodellen legges på hvordan kontekstuelle betingelser, foreldrepraksis og samspillsprosesser i familien fremmer eller hemmer barnets utvikling. Nåværende utforming av PMTO er også påvirket av kommunikasjonsteori, kognitiv teori, tilknytningsteori, familieteori, traumeteori, attribusjonsteori og kulturell forståelse

 • Helsestasjonen
 • PP-tjenesten
 • Familievernet
 • Kommunalt og statlig barnevern
 • Psykisk helsevern for barn og unge/BUP

Foreldre kan selv oppsøke tilbudet i kommuner som har PMTO-terapeuter ansatt i helsestasjon, PP-tjeneste, familievern og/eller kommunalt barnevern. PMTO gis i spesialisttjenesten, enten i statlig barnevern eller i psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Da vil det være behov for henvisning enten fra kommunal førstelinjetjeneste eller fastlege.

For å bli PMTO-terapeut, bør kandidaten ha minimum 3 års utdanning fra universitet/høyskole i helse-, sosial eller pedagogiske fag. Det kan eksempelvis være psykolog, helsesøster, spesialpedagog eller barnevernspedagog. I tillegg bør kandidaten ha klinisk erfaring og erfaring med målgruppen.

Kandidaten må arbeide på en arbeidsplass som implementerer PMTO. Det kan eksempelvis være i Bufetat, psykisk helsevern for barn og unge/BUP eller i en TIBIR-kommune på arbeidsplasser som helsestasjon, PP-tjeneste eller barnevern.

For å bli sertifisert som PMTO-terapeut kreves 21 dager opplæring, 24 dager gruppeveiledning og arbeid med fem familier i en periode på ca. 1,5 år. For å bli godkjent, må kandidaten sende inn fire filmer av arbeid med to ulike familier med to PMTO innholdskomponenter. Dette kommer i tillegg til å delta på opplæring og veiledning. Filmene blir vurdert etter observasjonsbaserte kriterier, og kandidaten må oppfylle bestemte krav til å bli sertifisert.

Opplæringen som PMTO-terapeut inngår som en av intervensjonene i den kommunale forebyggingsmodellen Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR). For å bli en TIBIR-kommune, må kommunen inngå en intensjonsavtale med NUBU. Her må det utarbeides en implementeringsplan som blant annet omfatter å utdanne 2-3 PMTO-terapeuter. Noen kommunale barneverntjenester har ansatte som får opplæring som PMTO-terapeut uten at kommunen implementerer hele TIBIR-modellen.

I tillegg gis det opplæring som PMTO-terapeut til ansatte i spesialisttjenester som statlig barnevern, familievern og psykisk helsevern for barn og unge/BUP.

Opplæring, inkludert materiell og veiledning for å bli PMTO-terapeut er gratis. Arbeidsplassen må dekke utgifter til reise- og opphold i forbindelse med kursdager og veiledning. Arbeidsplassen må også tilrettelegge for at den som skal utdannes til PMTO-terapeut har mulighet til å sette av tid til dette. Det innebærer omtrent en 40% stilling i 1,5 år på opplæring, veiledning og arbeid med familier.

Det er NUBU som dekker kostnadene for undervisere og veiledere.

Det er gjennomført en norsk effektstudie av individuell PMTO-behandling som dokumenterer god effekt for barn og foreldre (Ogden & Hagen, 2008). I den norske databasen ungsinn.no er PMTO-individuell behandling evaluert på høyeste evidensnivå, nivå 5, med sterk dokumentasjon.

I tillegg er det gjort norske effektstudier av PMTO-foreldregrupper (Kjøbli, Hukkelberg & Ogden, 2013). Det er også gjort effektstudier av PMTO-foreldregrupper for minoriteter (Bjørknes & Manger, 2013). Begge disse studiene dokumenterer god effekt for barn og foreldre av PMTO.