Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Parent Management Training Oregon (PMTO) - foreldregruppe

I PMTO foreldregruppe får deltakere hjelp til å ta i bruk egne ressurser og ferdigheter samt utvikle spesifikke foreldreferdigheter som kan forebygge, redusere eller stoppe atferdsproblemer hos barnet.

Målet med PMTO behandlingen er at foreldrene og barnet gjenoppretter en positiv og trygg relasjon. Gruppesamlingene har som mål å styrke og videreutvikle foreldrepraksis som fremmer samarbeid og trivsel i møte med barna og som bremser konfliktfylt samspill og reduserer barnets atferdsvansker. Foreldrene får hjelp til å ta i bruk egne ressurser og ferdigheter samt utvikle spesifikke foreldreferdigheter som kan forebygge, redusere eller stoppe atferdsproblemer hos barnet.

Innhold i programmet

I foreldregruppen arbeider PMTO-terapeuten og foreldrene sammen om sentrale foreldreferdigheter gjennom dialog, demonstrasjoner, øvelser, refleksjon og hjemmeoppgaver.

Det tilrettelegges for felles problemløsning og deling av nyttige erfaringer. I tillegg benyttes konkrete øvelser for å finne frem til alternative utviklingsstøttende måter å møte og håndtere vanskelige situasjoner med barnet på. Øvelsene er knyttet til temaene for gruppesamlingen og typiske situasjoner som foreldrene opplever som utfordrende i sin hverdag.

Temaområder

I programmet jobber man med​:

 • Hvordan oppmuntre til og legge til rette for samarbeid med barn. Gode virksomme beskjeder og bevisst bruk av oppmerksomhet
 • Ros, anerkjennelse og systematisk bruk av oppmuntring
 • Å sette milde og forutsigbare grenser for barn
 • Følelsesregulering hos både foreldre og barn
 • Tilsyn og oppfølging av barnets aktiviteter
 • Problemløsning og familiemøter
 • Positiv involvering og kommunikasjon
 • Samarbeid med skole og barnehage
 • Tilrettelegging av søskensamarbeid, håndtering av søskenkrangling og raseriutbrudd

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

 • Selektivt nivå
 • Indikativt nivå

PMTO foreldregruppe retter seg mot foreldre til barn i alderen 3 til 12 år hvor barna er i risiko for å utvikle eller har utviklet atferdsproblemer og hvor samspillet mellom foreldre og barn er i ferd med, eller allerede preges av negative samspillssirkler.

Før PMTO foreldregruppe tilbys, gjennomføres en inntakssamtale hvor familiens ressurser og utfordringer kartlegges. Foreldrene fyller ut to skjemaer, ett som kartlegger foreldrenes opplevelse av stress, Parental Stress Scale, og ett standardisert spørreskjema, Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI), som kartlegger omfanget av barnets atferdsvansker og hvor utfordrende foreldrene opplever problemene.

Foreldregruppen veiledes i ukentlige møter i 12 uker. Hvert møte varer 2,5 time. Antall deltakere per gruppe er 12–16 foreldre. Begge foreldrene bør delta om de bor sammen. Eventuelle steforeldre som bor sammen med barnet kan alternativt delta.

Foreldre som har alvorlige psykiske problemer eller rusproblemer vil ikke kunne nyttiggjøre seg programmet. Hvis foreldrene har omfattende kontekstuelle utfordringer, kan det være krevende for dem å delta i et omfattende endringsarbeid og de vil ha behov for praktisk tilrettelegging og støttende tiltak.

Det teoretiske grunnlaget for PMTO er sosial læringsteori. Teorien er utvidet med en sosial interaksjons læringsmodell hvor hovedvekten legges på hvordan kontekstuelle betingelser, foreldrepraksis og samspillsprosesser i familien fremmer eller hemmer barnets utvikling. Nåværende utforming av PMTO er også påvirket av kommunikasjonsteori, kognitiv teori, tilknytningsteori, familieteori, traumeteori, attribusjonsteori og kulturell forståelse.

 • Helsestasjonen
 • PP-tjenesten
 • Familievernet
 • Kommunalt og statlig barnevern
 • BUP

Foreldrene kan selv oppsøke tilbudet i kommuner som har PMTO-terapeuter ansatt i helsestasjon, PP-tjeneste, familievern og/eller kommunalt barnevern. Når PMTO-foreldregruppe gis i spesialisttjenesten enten i statlig barnevern eller i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) er det behov for henvisning enten fra kommunal førstelinjetjeneste eller fastlege.

For å bli gruppeleder i PMTO foreldregruppe kreves opplæring som PMTO-terapeut. For å bli PMTO-terapeut bør kandidaten ha minimum 3 års utdanning fra universitet/høyskole i helse-, sosial eller pedagogiske fag, som for eksempel psykolog, helsesøster, spesialpedagog eller barnevernspedagog. I tillegg anbefales det å velge ut kandidater som har klinisk erfaring og erfaring fra arbeid med målgruppen.

Kommunen må ha to personer til gjennomføre foreldregrupper. Minst en av fagpersonene må være utdannet PMTO-terapeut med påbygningskurs i å drive foreldregrupper. Opplæringen som PMTO-terapeut inngår som en av intervensjonene i den kommunale forebyggingsmodellen Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR). For å bli en TIBIR-kommune må kommunen inngå en intensjonsavtale med NUBU, hvor det utarbeides en implementeringsplan som blant annet omfatter å utdanne 2-3 PMTO-terapeuter. Noen kommunale barneverntjenester har ansatte som får opplæring som PMTO-terapeut uten at kommunen implementerer hele TIBIR-modellen.

Kommunen må ha egnede lokaler til å samle en gruppe på 18 personer (2 gruppeledere og inntil 16 foreldre).

Opplæring, inkludert materiell og veiledning for å bli PMTO-terapeut er gratis. Arbeidsplassen må dekke utgifter til reise- og opphold i forbindelse med kursdager og veiledning. Arbeidsplassen må også tilrettelegge for at den som skal utdannes til PMTO-terapeut har mulighet til bruke omtrent en 40% stilling i 1,5 år på opplæring, veiledning og arbeid med familier. Hvis utdannelsen av PMTO-terapeuter er en del av implementering av programmet TIBIR, vil kommunene også motta gratis implementeringsstøtte.

Det er gjennomført to effektstudier for PMTO i gruppeformat i Norge, begge med godt dokumentert effekt. Den ene er en studie av PMTO-foreldregruppe som helt tilsvarer beskrivelsen her (Kjøbli, Hukkelberg & Ogden, 2013). Den andre er en effektstudie av PMTO i gruppeformat for etniske minoritetsfamilier (Bjørknes & Manger, 2013).

I denne studien ble det gjort en tilpasning hvor gruppen varte 17 ganger og det var med en linkarbeider i tillegg til de to gruppelederne. For ytterligere beskrivelser av evaluerings-grunnlaget i Norge, henvises det til databasen https://ungsinn.no hvor intervensjonen vurderes til dokumentert effekt, nivå 4.

Region øst
Siril Cock Aschjem
mobil: 466 16 368

Sissel Torsvik
mobil: 932 13 644

Region sør
Dag Erik Kristiansen
mobil: 920 72 301

Region vest
Jorid Bjørkås
mobil: 982 34 662

Region midt
Terje Sliper
mobil: 413 36 125

Region nord
Kristin Richardsen
mobil: 481 30 345

Les mer om programeiere:

www.nubu.no
www.pmto.no