Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Circle of Security Parenting (COS P)

COS P er et veiledningsprogram for alle foreldre med barn i alderen 4 måneder til 6 år der målet er å styrke foreldrenes mentaliseringskapasitet og fremme trygg tilknytning i barnet.

Foreldre får gjennom veiledning mulighet til å reflektere over barns behov. Barn utforsker verden, men har behov for å komme tett på for nærhet, trøst og beskyttelse.

Innhold i kurset

Foreldrene i kurset oppfordres til å reflektere rundt hvilke situasjoner som gjør det lett å gi barnet trygghet, hvilke som er vanskelige, og hva som ligger til grunn for dette.Slik får foreldrene økt forståelse av barns behov for tilknytning, emosjonsregulering og reparasjonen, og vil reflektere rundt følelser som sinne, irritasjon, hjelpeløshet og oppgitthet, som ellers lett kan komme i veien for å støtte barnet.

COS-P tilbyr både språklige og visuelle hjelpemidler for å skape refleksjon.

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Universelt, selektivt og indikativt.

COS P er egnet for foreldre til barn imellom 4 måneder og 6 år, men kan også gis til med yngre eller eldre barn dersom kursleder har god kjennskap til den aktuelle aldersgruppen. Deler av kurset kan også gis under svangerskapet og da med kursholder som har spesialkunnskap om svangerskap og barseltid.

Veiledningen kan gis alle foreldre som er interessert i å reflektere over foreldreskapet, men kan også brukes i møte med familier/foreldre og barn i risiko. COS P kan gis til familier med påviste vansker, men man bør da vurdere å forsterke tiltaket med andre tiltak tilpasset familiens problematikk, som familieterapi, DPS behandling, tiltak gjennom PPT eller barnevern, ordinær BUP behandling osv. Tiltaket kan også forsterkes ved å gi COS Intervention Intensive (se tiltaksbeskrivelse).

COS P inneholder ferdiglagde videoklipp som illustrerer sentrale temaer knyttet til barns behov. I tillegg viser programmet hvordan og hvorfor det kan være utfordrende for voksne å imøtekomme barns behov eller atferd. Gjennom hele videomaterialet er det lagt til en kommentatorstemme som sørger for at det faglige innholdet formidles på en forsvarlig måte og at alle kursdeltakerne får det samme budskapet.

Kursholder må være sertifisert i COS P. Det forutsettes tilgang til datamaskin eller TV med nettilgang. Under forhold med dårlig nettilgang kan man anvende USB-minnepinne.

COS P bygger i hovedsak på teorier om barns tilknytning og mentalisering. Programmet inkluderer også kunnskap fra generell utviklingspsykologi og psykobiologi.

Sentrale referanser:

Tilknytningsteori og omfattende forskning på tilknytning, barns hjerne og utvikling. Bl. a: (Bowlby, bl a 1969/1989; Ainsworth, (1969, 1973); Cassidy, 1994; Main & Solomon, 1990; Schore, 2000; Schore & Schore, 2008; Sroufe, 2005; Lyons- Ruth et al, 1999; Belsky & Fearon, 2008.

Forskning på utvikling og samspill. Bl a.: Stern, 1985; Tronick, 1989, 2005; Beebe & Lachmann, 2002; Beebe et al., 2010.

Mentaliseringsteori og forskning: Bl. a. Fonagy et al, 2002; Fonagy, Steele, Steele, 1991; Grienenberger, Kelly, Slade, 2005; Slade, 2005

COS-P tilbys av helsestasjon til foreldre med barn fra 4 måneder til 6 år, Barnehage, PPT; BUP, Barnevern, Familiesentre og DPS. Veiledningen tilbys primært fysisk, men kan også tilbys digitalt.

Rekruttering av foreldre som ønsker veiledning skjer via det ordinære hjelpeapparatet både i første- og andrelinjetjenesten og fra barnehager.

Det kreves deltakelse på fire dagers intensiv opplæring i regi av Tilknytningspsykologene, uten fravær. Deltakere må ha relevant høyskole - eller universitetsutdannelse.

Tilknytningspsykologene har, på vegne av COS International, holdt jevnlige COS P kurs siden 2011. Kursene hodes i dag både digitalt og fysisk. Primært holdes det fysiske kurs i de store byene. Deltakere fra ulike kommuner melder seg på kursene.

Kr 18 000 for deltakelse på fire dagers kurs, sertifisering og tilgang til COS P materiale med støttende nettressurser på COS Internationals medlemsside. COS materialet inneholder: videomateriale, manual, grafisk materiale, arbeidsbok og tilgang til medlemssider med alle brukerressurser som Fidelity Journal, støttefilmer osv. Materialet er tilgjengelig på flere språk. Lisensen har ingen tidsmessig avgrensing.

Ved større gruppepåmeldinger gis det rabatt.

COS P tilbys gratis for foreldre som en del av det offentlige tjenestetilbudet.

Evidensvurdering basert på internasjonale studer:
https://guidebook.eif.org.uk/programme/circle-of-security-parenting

Metastudier basert på internasjonale studer:

Gerdts-Andresen, T. (2021). Circle of Security-Parenting: A Systematic Review of Effectiveness When Using the Parent Training Programme with Multi-Problem Families. Nordic Journal of Social Research, 12(1), 1-26.

Yaholkoski, A., Hurl, K., & Theule, J. (2016) Efficacy of the Circle of Security Intervention: A Meta-analysis. Journal of Infant, Child and Adolescent Psychotherapy, 15, 95-103. https://doi.org/10.1080/15289168.2016.1163161

Norske studier og forskning på programmet:

Alstergren, H.K (2018) Foreldreveiledning gir trygge foreldre. Tilgjengelig fra: https://sykepleien.no/meninger/innspill/2018/03/foreldreveiledning-pa-helsestasjon-gir-tryggere-foreldre

Berntsen, L. S., & Holgersen, H. (2015). Entusiasme og gjenkjennelse. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 52(2).

Glavin, K., Solberg, B., & Marie Sæther, K. (2023). Introducing Norwegian parents to the Circle of Security Parenting program during the postpartum period: A qualitative descriptive study. Public Health Nursing.

Helland, S.S., Rognstad, K., Kjøbli, J., Mellblom, A.C., Backer- Grøndahl, A. (2021). Psykologer i kommunen: En kartlegging av tjenester for barn og unge med psykiske vansker. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 58(6), 484-491

Helle, Jorunn, Mari-Janne Oosterman Boonstra, Kirsten Runeberg Broch, Bernt Ingve Rød, and J. Vøllestad, (2017). "En god sirkel." Tidsskrift for Norsk psykologforening 54, no. 6: 546-57.

Helle, J., Vøllestad, J., Schanche, E., & Hjelen Stige, S. (2022). From seeing difficult behaviour to recognizing legitimate needs–A qualitative study of mothers' experiences of participating in a Circle of Security Parenting program in a public mental health setting. Psychotherapy Research, 1-12.

Hodne C. Et godt verktøy for helsesøstre. Tidsskrift for helsesøstre. 2017;(1):22–7. Tilgjengelig fra:
https://sykepleien.no/sites/default/files/he_2017_1.pdf

Michelet, C., & Klevan, T. (2020). Økt mestring og ro i hverdagen: En kvalitativ studie av foreldres erfaringer med å delta i veiledning i metoden Circle of Security-Parenting. Fokus på familien, 48(4), 252-271.

Sæther, K. M., & Glavin, K. (2021). Et «pålogget» foreldreskap–foreldres erfaringer med foreldreveiledningskurset Circle of Security-Parenting, COS-P. Nordisk sygeplejeforskning, 11(1), 22-34.

Wesseltoft-Rao, N., Holt, T. & Helland, M. S. (2017). Gruppetiltak og kurs for foreldre: Norsk praksis, erfaringer og effektevalueringer. Oslo: Folkehelseinstituttet.

Den norske tiltakshåndboken:

https://tiltakshandboka.no/no/tilstander/tiltak-familieterapi-og-foreldreveiledning/omtale-av-forskningen-paa-familieterapi-og-foreldreveiledning