Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Busetjing av einslege mindreårige asylsøkjarar

Bufetats ansvar for busetjing

Bufetat, region aust har det nasjonale ansvaret for busetjing. Bufetat skal sørgje for at kommunane buset einslege mindreårige flyktningar som etaten har omsorgsansvaret for, og einslege mindreårige under 15 år som bur privat i asylsøkjarperioden.

Bufetats overordna mål for arbeidet med busetjing er at einslege mindreårige som bur på omsorgssentera og som har fått innvilga opphald i landet, skal bli busette i rett kommune, med rett tiltak og innan tre månader etter vedtak om opphald.

Med rett kommune og rett tiltak meiner ein ein kommune som etter Bufetats vurdering er i stand til å vareta omsorgs- og hjelpebehovet til barnet på ein god måte. For einslege mindreårige vil tilknyting til kommune, nettverk og at kommunen har eigna butiltak/andre tiltak det enkelte barnet treng, ha noko å seie for val av busetjingskommune.

Bufetat skal følgje utviklinga til barnet nøye under opphaldet ved omsorgssenteret og gjennomføre ei kartlegging av situasjonen og behovet til barnet. Dette er grunnlaget for ei etterfølgjande busetjing i ein kommune.

Viss barnet får innvilga opphald som dannar grunnlag for busetjing, skal omsorgssenteret ferdigstille og sende rapporten til Bufetat innan tre veker etter vedtaksdato.

Overgangsrapporten skal innehalde relevant informasjon om barnet og behovet til barnet ved busetjing. Busetjingsrådgivar i Bufetat vil, på grunnlag av opplysningar i overgangsrapporten, og kjennskap til tiltaka i dei aktuelle busetjingskommunane, ta stilling til kva kommune som kan vere aktuell for barnet og spørje aktuell kommune om busetjing.

Viss barnet får innvilga opphald som dannar grunnlag for busetjing, skal omsorgssenteret ferdigstille og sende rapporten til Bufetat innan tre veker etter vedtaksdato.

Overgangsrapporten skal innehalde relevant informasjon om barnet og behovet til barnet ved busetjing. Busetjingsrådgivar i Bufetat vil, på grunnlag av opplysningar i overgangsrapporten, og kjennskap til tiltaka i dei aktuelle busetjingskommunane, ta stilling til kva kommune som kan *vere aktuell for barnet og spørje aktuell kommune om busetjing.

Ved busetjing skal Bufetat og omsorgssentera sørgje for at viktig og nødvendig informasjon om barnet blir overført til kommunen. Overføring av informasjon til kommunen krev ifølgje barnevernslovas § 11-4 ikkje samtykke.

Etter at den endelege avtalen om busetjing av barnet er inngått, skal kommunen ha jamleg kontakt med omsorgssenteret for å sikre ein god overgang frå omsorgssenteret til busetjingskommunen. Ved vurdering av tiltak tilrår *Bufetat at kommunen bruker overgangsrapporten som ein del av vurderingsgrunnlaget.

Ansvaret til kommunen for busetjing

Busetjing av einslege mindreårige flyktningar frå omsorgssenter skal skje gjennom eit samarbeid mellom Bufetat, Imdi, og dessutan aktuelle kommunar. Barnet og representanten/verja skal vere involvert i busetjingsprosessen.

Det er kommunane som har ansvaret for at einslege mindreårige asylsøkjarar får ein stad å bu. Kommunane skal gjennomføre ei vurdering av behovet til den enkelte og på bakgrunn av dette, tilby eigna butiltak. Ansvaret til kommunane er regulert i lov om barneverntenester § 11-8.

Kommunane vel korleis dei vil organisere og løyse oppgåvene når dei skal busetje einslege mindreårige asylsøkjarar. Dette inneber at det er store variasjonar i handteringa frå kommunane av dette arbeidet.

Val av bu- og omsorgsløysing blir gjort etter ei kartlegging av livssituasjonen til barnet og ei vurdering basert på kva behov kvart enkelt barn har knytt til faktorar som alder, modnad, kjønn, meistring, og dessutan fysisk og psykisk helse.

Einslege mindreårige flyktningar har behov for vaksenpersonar rundt seg som kan gi dei tryggleik, omsorg og rettleiing. Dette inneber at kommunen bør vurdere ulike omsorgsløysingar og ha eit differensiert bu- og omsorgstilbod slik at barnet får gode oppvekstvilkår.

Dei aller fleste einslege mindreårige flyktningar frå omsorgssenter, blir plasserte i kommunale, døgnbemanna bufellesskap. Andre aktuelle butiltak kan mellom anna vere kommunal fosterheim (utanom slektsplassering), slektsplassering med godkjenning som fosterheimar, statleg barneverninstitusjon, vertsfamilie og familieheim.

Busetjing av barn som bur privat

Nokon einslege mindreårige har slekt eller andre nære tilknytingspersonar i Noreg som dei ønskjer å bu hos i perioden dei ventar på behandling av asylsøknaden. Det hender at barn flyttar direkte til slekt eller andre, før dei har vore innom eit omsorgssenter. Slik flytting kan skje med eller utan ein avtale med kommunen i forkant av flyttinga.

Opphaldet ved eit omsorgssenter er berre eit tilbod, og omsorgssenteret eller Bufetat har ikkje høve til å halde tilbake eit barn som ikkje ønskjer å nytte seg av dette tilbodet.

Bufetat skal busetje barn som var under 15 år ved framkomst til Noreg, og som bur privat. Kommunen skal ta kontakt med Bufetat eller IMDI dersom dei kjenner til barn som bur privat, men som ikkje er formelt busett i kommunen.

Det er Imdi som buset barn over 15 år ved framkomst til Noreg- dei som bur privat og alle einslege mindreårige som bur saman med følgjeperson i mottak eller kommunen.