Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Godkjenning av vigselsritualer

Bufdir godkjenner vigselsritualer for trossamfunn og livssynssamfunn som ønsker å ha vigselsrett.

Hvordan søke om godkjenning?

Når dere er registrert av statsforvalteren, kan dere søke om godkjenning av vigselsritual. Dere kan søke om å få godkjent flere vigselsritualer.

Krav til vigselsritualet

Vigselsritualet må være i samsvar med norsk lov og alminnelige likestillingsprinsipper. Dette betyr blant annet at:

  • Vigselsritualer med medgift eller mahr ikke vil bli godkjent, fordi avtaler om medgift og/eller mahr ikke er et vilkår for å inngå ekteskap etter ekteskapsloven.
  • Begge parter må bli stilt de samme spørsmålene under vielsen.
  • Det må fremgå at partene erklæres for rette ektefolk, etter ekteskapsloven § 11.

Det er bare det vigselsritualet som er godkjent som kan benyttes.

For å søke, må dere sende inn:

  • En kortfattet søknad om at dere ønsker godkjenning av vigselsritual (det finnes per dags dato ikke søknadsskjema).
  • Kopi av vigselsritualet dere ønsker å få godkjent. Dere må sende inn ritualet i sin helhet.
  • Dokumentasjon på at tros-/livssynssamfunnet er registrert hos statsforvalteren (kopi av statsforvalterens vedtak om godkjenning av søknad om registrering av tros- eller livssynssamfunn).

Søknaden sender dere til Bufdir.

Vi tar kontakt hvis vi trenger ytterligere opplysninger for å kunne behandle søknaden. Hvis søknaden ikke er ferdigbehandlet i løpet av én måned, vil dere få et foreløpig svar fra oss.

Ved spørsmål, ta kontakt med Bufdir på telefon: 46616930

Etter at Bufdir har godkjent vigselsritualet, må dere sende søknad til Statsforvalteren om å få godkjent en eller flere vigslere.

Vigselsretten inntrer først etter at Statsforvalteren har godkjent vigsler(e).

Hvem har vigselsrett?

Den/de som til enhver tid er godkjent som vigsler av Statsforvalteren har vigselsrett, jf. trossamfunnsloven § 9 og forskrift om vigselsrett i tros- og livssynssamfunn § 1.

Vigselsretten opphører hvis tros- eller livssynssamfunnet oppløses eller fratas registreringen etter trossamfunnsloven § 4, se forskrift om vigselsrett i tros- og livssynssamfunn § 2.

Vigselsretten opphører når vigsleren fyller 75 år. Tros- eller livssynssamfunnet kan søke statsforvalteren om dispensasjon fra alderskravet for inntil ett år av gangen.

Tros- eller livssynssamfunnet skal gi melding til Statsforvalteren når vigsleren er uønsket som vigsler av tros- eller livssynssamfunnet, selv ønsker å fratre som vigsler, eller har meldt seg ut av tros- eller livssynssamfunnet. Melding til Statsforvalteren skal gis ved bruk av den digitale løsningen for tros- og livssynssamfunn.

Hvis vigsleren forsømmer plikter fastsatt i eller med hjemmel i ekteskapsloven, skal Statsforvalteren gi vigseleren en skriftlig advarsel og varsle tros- eller livssynssamfunnet. Statsforvalteren kan frata vigsleren vigselsretten hvis tjenesteforsømmelsen gjentas eller er særlig alvorlig.

Hvis vigsleren praktiserer nektingsgrunnene i ekteskapsloven § 13 første og andre ledd slik at kvinner og menn forskjellsbehandles, regnes dette som en tjenesteforsømmelse. Å unnlate å kontrollere om det er utstedt prøvingsattest etter ekteskapsloven § 10 regnes som en særlig alvorlig tjenesteforsømmelse.