Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Her er Bufdirs årsrapport for 2023

Bildet viser Bufdirs direktør, Hege Nilssen.

Kapasitetsproblemer i institusjonsbarnevernet og mange brudd på bistandsplikten har satt sitt preg på 2023.

Publisert

Mange barn venter på tilbud om institusjonsplass eller fosterhjem. 2023 har vært et krevende år, med utfordringer knyttet til finansiering av institusjonsplasser og 141 egenrapporterte brudd på bistandsplikten, viser Bufdirs årsrapport.

– Samtidig som vi må anerkjenne at vårt apparat gjennom 2023 ikke har vært dimensjonert for å hjelpe alle raskt nok, vil jeg berømme alle ledere og ansatte som gjør en formidabel innsats og strekker seg langt for å finne gode løsninger for barn, unge og familier som trenger våre tjenester, sier Bufdirs direktør Hege Nilssen.

Jobber med å øke kapasiteten

Bufdir og Bufetat har jobbet systematisk med å øke kapasiteten i institusjonsbarnevernet gjennom inngåelse av flere avtaler med private leverandører, og gjennom å bygge økt kapasitet i det statlige apparatet.

Dette arbeidet tar tid og fortsetter i 2024 og 2025.

Sterkere grep om tverrsektorielt samarbeid

– 2023 har også vært et år der vi gjennom flere enkeltsaker og rapporter har fått belyst hvor viktig, men vanskelig, det er å utforme gode helhetlige, tverrsektorielle tilbud til de barna og ungdommene som strever mest og trenger oss mest, sier Hege Nilssen.

I etatssamarbeidet for utsatte barn og unge er ambisjonen at etatene skal jobbe mer samordnet for å sikre gode og helhetlige tjenester til alle barn og unge.

– Dette krever at vi ser virkemidlene våre i sammenheng – og sammen vurderer hvordan vi setter kommunene i stand til å brukerrette sine tjenester. For å få dette til, må vi som etater jobbe på nye måter, være villige til å endre våre sektorvise virkemidler og utvikle en kultur for å samarbeide på tvers av sektorer, sier Nilssen.

Bufdir har i løpet av 2023 styrket sekretariatsfunksjonen og har tatt sterkere grep for å lede arbeidet.

Kompetansehevning om likestilling

Bufdir har et sektorovergripende ansvar på likestillingsområdet, og vi skal formidle kunnskap og analyse om utviklingen av likestilling og ikke-diskriminering.

I 2023 har Bufdir hatt særlig oppmerksomhet om kommunenes plikter til å jobbe med likestilling, og vi har kartlagt deres behov for kompetansetiltak. I samarbeid med KS har vi utviklet e-læringskurs, filmer og samtalemateriell for ansatte og ledere i kommuner og andre offentlige virksomheter om hvordan de kan jobbe med likestilling, inkludering og mangfold i oppgaver og tjenester.

Stadig flere arbeidsgivere og myndigheter ønsker å jobbe aktivt og forebyggende for å få til mer likestilling og mangfold, og det er stor etterspørsel etter Bufdirs veiledere om aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Om Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er et statlig forvaltningsorgan som ligger under Barne-, og familiedepartementet (BFD).

Hovedoppgavene våre er innen områdene oppvekst, barnevern, familievern, adopsjon, likestilling, ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Bufdir styrer Barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat), som har ansvar for det statlige barne- og familievernet.