Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Råd og hjelp for fagpersoner

Offentlige instanser har plikt til å handle når noen blir utsatt for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold.

Her er en oversikt over aktører som du som fagperson kan henvende deg til for råd og hjelp i saker som gjelder negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og ufrivillig opphold i utlandet.

Er du utsatt for negativ sosial kontroll eller æresrelatert vold? Her kan du få hjelp

Drøfting og hjelp

Kompetanseteamet tildeler plasser i det nasjonale bo-og støttetilbudet for personer over 18 år som er utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold eller negativ sosial kontroll. Alle boligene er sikkerhetsvurdert av politiet.

Hjelp til utsatte

Kompetanseteamet kan også gi deg råd og veiledning i din situasjon, og hjelpe deg med å komme i kontakt med andre deler av hjelpeapparatet.

Bistand til fagpersoner

Teamet gir råd og veiledning til tjenesteapparatet, frivillige organisasjoner og privatpersoner i konkrete saker. Kompetanseteamet holder også foredrag og kurs.

Ta kontakt med Kompetanseteamet

Bo- og støttetilbudet er rettet mot unge over 18 år som står i fare for eller har blitt utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold eller negativ sosial kontroll. For å få plass må den utsatte ha behov for beskyttelse og være egnet til å dra nytte av tilbudet. Kompetanseteamet tildeler plass i botilbudet.

Les mer om botilbudet

Familievernet er en tjeneste som gir tilbud om behandling og rådgivning til alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien. Du kan selv ta kontakt med familievernkontoret. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning.

Finn ditt nærmeste familievernkontor.

Familievernet samarbeider med blant annet politi, barnevern og krisesentre i saker som omhandler tvangsekteskap og æresrelatert vold.

Ønsker du noen å dele opplevelser og aktiviteter med? Ønsker du hjelp til å bygge et sosialt nettverk og få kontakt med noen som kan støtte deg? Ønsker du å møte noen i samme situasjon? Det finnes flere organisasjoner som tilbyr ulike former for støtte og nettverk til utsatte for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold.

Film om mentorordning for utsatte for negativ sosial kontroll (YouTube)

Mentorfamilie (Røde Kors)

Røde Kors Mentorfamilie er et tilbud til personer over 18 år som har vært utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller andre former for æresrelatert vold. En mentorfamilie skal tilby et positivt pusterom i hverdagen hvor unge kan føle tilhørighet, dele hverdagsopplevelser og oppleve mestring og trygghet. Mer på rodekors.no.

SAMMEN (Oslo krisesenter)

SAMMEN er et nettverk for unge kvinner som har vært utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og/eller negativ sosial kontroll. Ta kontakt med Oslo krisesenter

Andre aktiviteter

Flere frivillige organisasjoner tilbyr aktiviteter, møteplasser og støttespillere for personer som opplever negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og/eller tvangsekteskap. Les mer om tilbudene:

IMDi har 59 minoritetsrådgivere som er utplassert på ungdoms- og videregående skoler i alle landets fylker. Minoritetsrådgiverne følger opp ungdom som er, eller står i fare for, å bli utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og/eller æresrelatert vold. De skal også styrke kompetansen til skoleansatte og offentlige tjenesteapparat om tematikken.

Se oversikt over hvor minoritetsrådgiverne er utplassert og les mer om ordningen på IMDi.no

IMDis fagteam for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er en veiledningstjeneste rettet mot ansatte på skoler som ikke har minoritetsrådgiver, i flyktningtjenester, NAV, voksenopplæringsinstitusjoner og andre hjelpetjenester.

I tillegg til å gi kompetanseheving om avdekking og forebygging av enkeltsaker, skal fagteamet bidra til å gjøre de øvrige tjenestene på feltet mer kjent.

Les mer om hva fagteamet kan tilby på IMDi.no

E-post: fagteam@imdi.no

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er en nasjonal informasjonstelefon. Røde Kors-telefonen jobber for å forebygge og hjelpe personer som er utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse. Både ansatte i hjelpeapparatet og privatpersoner kan ta kontakt.

Røde kors-telefonen kan gi hjelp og støtte, informasjon om norsk lovverk, hjelpe deg i familiekonflikter, og hjelpe utsatte personer å komme i kontakt med andre i hjelpeapparatet.

Ta kontakt på Røde Kors-telefonen:

 • Telefon 815 55 201 (mandag-fredag kl 9-16)

Røde Kors-telefonen har taushetsplikt, og du kan være anonym når du tar kontakt.

SEIF har lang erfaring i arbeidet med ungdom som er utsatt eller i fare for å bli utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse.

Du kan snakke eller chatte med en person etter normal kontortid.

 • Telefon: 97 30 97 00 (kl 08- 24 alle dager)
 • E-post: seif@seif.no

Skeiv verden er en nasjonal interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bifile, trans-, interkjønn- og queerpersoner (lhbtiq+) med minoritetsbakgrunn. De har lang erfaring med å gi støtte til utsatte for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold.

Ta kontakt med Skeiv verden:

 • Telefon: 950 93 293
 • E-post:post@skeivverden.no

Hjelpekilden er en frivillig organisasjon som bistår mennesker med bakgrunn fra lukkede eller strenge religiøse miljøer. 

 • Hjelpekilden bistår gjennom:
 • Likepersonsarbeid for mennesker i bruddprosesser
 • Rådgivning og kompetanseheving i hjelpeapparatet
 • Informasjonsarbeid overfor offentligheten
 • Dialogarbeid i religiøse grupper/ trossamfunn

Ta kontakt med hjelpekilden:

Norge har integreringsrådgivere som er utplassert ved utvalgte utenriksstasjoner i land hvor større innvandrergrupper i Norge kommer fra, og hvor negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse kan forekomme.

Integreringsrådgiverne gir bistand til personer som er utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold.

Integreringsrådgiverne er for tiden utstasjonert på ambassader i Ankara, Amman, Islamabad og Nairobi.

Les mer om integreringsrådgiverne på IMDi.no

Kontakt Utenriksdepartementet:

 • Telefon: +47 23 95 00 00 (UDs operative senter er døgnåpent)
 • E-post: UDops@mfa.no

Når et barn oppholder seg i et land tilsluttet Haagkonvensjonen 1996, kan norske og utenlandske sentralmyndigheter bruke konvensjonen for å samarbeide om oppfølging og beskyttelse av barnet. Sentralmyndigheten for Haagkonvensjonen 1996 i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) kan kontaktes ved behov for samarbeid mellom norske og utenlandske myndigheter etter konvensjonen. Sentralmyndigheten kan også kontaktes for veiledning om hvilket rettslig handlingsrom barneverntjenesten har når et barn oppholder seg i utlandet, og om muligheter for samarbeid med utenlandske myndigheter når barnet er i et land som ikke er tilsluttet Haagkonvensjonen 1996.

Kontakt:

Du kan snakke med ansatte på krisesenteret som har erfaring med å møte personer som blir utsatt for vold og overgrep, inkludert æresrelatert vold. Du kan også få informasjon om hvilke muligheter og rettigheter du har til å få hjelp, både på krisesenteret og av andre tjenester. Du trenger ikke bo på krisesenteret for å komme til samtale.

Finn krisesenteret nærmest der du befinner deg.

Mange som blir tvunget til å gifte seg blir også utsatt for andre typer psykisk og/eller fysisk vold. Politi og påtalemyndighet har rett og plikt til å ivareta den enkeltes sikkerhet.

Hvis du mistenker at noens liv eller helse står i fare må du kontakte politiettelefon 02 800, eller nødnummer 112

Familievoldskoordinator

Familievoldskoordinatorer finnes i alle politidistrikt. De kan samarbeide med deg som arbeider med saker relatert til tvangsekteskap eller annen vold i familien.

Koordinatoren legger til rette for at den voldsutsatte og de pårørende møtes med forståelse, kunnskap og innsikt fra politiet.

Voldsalarm og besøksforbud

Alle politidistrikt kan tildele voldsalarm ved behov. Det er ingen plikt til å anmelde et forhold for å få tildelt voldsalarm.

Voldsalarm brukes ofte i kombinasjon med et besøksforbud. Den som truer har da forbud mot å forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en annen person. Brudd på besøksforbud er straffbart.

Barnevernet har ansvaret for å beskytte barn og unge under 18 år mot vold og overgrep, inkludert tvangsekteskap og æresrelatert vold. De skal hjelpe og støtte foreldre slik at de kan være gode omsorgspersoner for barna sine. I noen alvorlige tilfeller er det ikke trygt for barn å bo hjemme, da vil barnevernet finne et trygt sted de kan bo.

Her kan du finne barneverntjenesten nærmest der du befinner deg.

Alarmtelefonen

Utsatte kan ringe Alarmtelefonen for barn og unge, på telefonnummer 11611. Alarmtelefonen er en gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er døgnåpen hele året, du kan også ta kontakt på chat, e-post og sms.

Meldeplikt for fagpersoner

Bekymring for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold vil som regel utløse meldeplikten til barnevernstjenesten. Dersom du er bekymret for for negativ sosial kontroll kan dette utgjøre alvorlig omsorgssvikt og utløse meldeplikten.

Barnevernet kan beskytte den unge mot vold gjennom plassering på institusjon eller beredskapshjem, eller gjennom hjelpetiltak i familien.