Ansatte i skolen eller skolehelsetjenesten har plikt til å handle når en person står i fare for å bli tvangsgiftet eller blir utsatt for æresrelatert vold. Dette gjelder alle offentlig ansatte.

Hvis noens liv eller helse står i fare må du umiddelbart melde fra til politiet.

Kontakt politiet på: 02800, eller nødnummer: 112.

Hvis personen du er bekymret for er under 18 år bør du også ta kontakt med barnevernet.

Finn nærmeste barneverntjeneste.

Lærere, rådgivere, eller andre ansatte som har mistanke om at barn ved skolen er i faresonen, bør så raskt som mulig ta kontakt med en av instansene som har kompetanse på området for å få hjelp og veiledning. For eksempel kan Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gi deg råd om hvordan du bør gå frem i en konkret sak. Hvis det jobber en minoritetsrådgiver på skolen din kan du også ta kontakt med han eller henne.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utarbeidet rutiner i skolens arbeid mot tvangsekteskap og alvorlige begrensninger av unges frihet.

Hva kan jeg gjøre for en elev som er bekymret?

Lærere og skolehelsesøster har et ansvar for at barn og ungdom får riktig hjelp hvis de er redde for tvangsekteskap. Hvis eleven er under 18 år vil en bekymringsmelding til barnevernet være aktuelt. I akutte situasjoner vil barnevernet finne et sikkert sted hvor barnet kan bo.

Dersom personen er over 18 år kan det være nødvendig å sette inn tiltak som midlertidig bolig, hjelp til livsopphold og beskyttelse fra politiet.

Hvis en elev kommer til deg og uttrykker bekymring for å bli giftet bort, er det viktigste du kan gjøre å ta den unge på alvor:

 • Avtal tid for samtale
 • Vær lydhør og la personen snakke ferdig
 • Vær bevisst kulturforskjeller og vis respekt
 • Informer om hvilke lover som gjelder, og de begrensningene som går frem av loven
 • Informer om at du har taushetsplikt, men også plikt til å informere om ulovligheter
 • Informer om hvilken hjelp han eller hun kan få
 • Fortell at du kan hjelpe eleven til å komme i kontakt med instanser som kan hjelpe

Bekymret før utenlandsreise

Hvis en elev skal reise til utlandet, og er bekymret for at han eller hun kan komme til å bli giftet bort eller etterlatt, kan det være en ide å lage en avtale om hva som kan gjøres hvis hun eller han ikke kommer tilbake til avtalt tid. Avtalen kan gå ut på at du kontakter hjelpeapparatet hvis eleven uteblir fra skolen etter skoleferien.

Du bør:

 • Notere ned adresser og telefonnumre til dit eleven skal reise
 • Be om kopi av pass og reisedokumenter

Du kan også vise eleven denne siden om råd før utenlandsreise.

En elev uteblir fra skolen – hva gjør jeg?

Hvert år opplever flere skoler at elever ikke møter opp ved skolestart, eller kommer tilbake fra ferier i utlandet.

Kommunen og skolen har et ansvar for å følge opp elever som uteblir. Utdanningsdirektoratet har utformet en veileder for skoleeier og skoler for hvordan du skal gå frem i slike tilfeller.

Minoritetsrådgivere på utvalgte skoler

Minoritetsrådgivere tjenestegjør ved et utvalg skoler i åtte av landets fylker. De har spesiell kompetanse om problemstillinger knyttet til tvangsekteskap og æresrelatert vold.

Hvis det jobber en minoritetsrådgiver på skolen din, kan du ta kontakt med han eller henne for å få råd hvis du har mistanke om at elev ved skolen står i fare for å bli tvangsgiftet.

Minoritetsrådgiverne jobber med å

 • gi råd og veiledning til enkeltelever
 • heve kompetansen om tvangsekteskap, og tilgrenset problematikk i videregående skole, i ungdomskolen og hos samarbeidspartnere
 • bidra til tettere samarbeid mellom skolen, det offentlige hjelpeapparatet og frivillige organisasjoner
 • bidra til at elever med minoritetsbakgrunn gjennomfører og består videregående opplæring
 • samtaler/dialog med foreldre i enkeltsaker og i grupper

Per juni 2016 jobber minoritetsrådgiverne ved følgende skoler:

 • Oslo kommune: Bjørnholt vgs, Etterstad vgs, Hellerud vgs, Holtet vgs, Oslo handelsgymnasium, Rommen skole, Kuben vgs, Ulsrud vgs, Fyrstikkalleen skole (F21)
 • Akershus fylkeskommune: Rud vgs, Veiledningssenteret Romerike, Ski vgs
 • Skedsmo kommune: Bråtejordet skole
 • Buskerud fylkeskommune: Drammen og Åssiden videregående skoler
 • Drammen kommune: Galterud ungdomsskole
 • Hordaland fylkeskommune: Årstad vgs
 • Stavanger kommune: Ullandhaug ungdomsskole
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune: Byåsen vgs, Tiller videregående skole
 • Trondheim kommune: Rosenborg skole
 • Vest-Agder fylkeskommune: Kvadraturen skolesenter
 • Østfold fylkeskommune: Greåker vgs, Mysen vgs
 • Askim kommune: Askim ungdomsskole
Publisert 31. august 2015.
Oppdatert 08. november 2016.