I Norge er det straffbart å tvinge noen til å inngå ekteskap mot sin vilje. 

Tvang kan innebære:

  • Bruk av vold
  • Frihetsberøvelse
  • Ulike former for psykisk press

Hva er straffbart?

Tvangsekteskap

Straffeloven § 253 omhandler tvangsekteskap. Straffen er fengsel inntil 6 år. Medvirkning kan også straffes.

Det er straffbart å tvinge noen til å inngå ekteskap, uavhengig av om ekteskapet blir inngått i Norge eller utlandet. Det er også straffbart å medvirke til at en person reiser til et annet land for at personen der skal bli tvangsgiftet. Hvis for eksempel en mor eller far truer/presser sin sønn eller datter til å inngå ekteskap på en ferietur til utlandet, så er dette straffbart.

Barneekteskap

Straffeloven § 262, 2. og 3. ledd omhandler barneekteskap. Det er straffbart å inngå ekteskap med noen under 16 år, og straffen er fengsel inntil 3 år. Det er også straffbart å medvirke til at barneekteskap blir inngått. Dette gjelder også hvis ekteskapet er inngått i utlandet og gjerningspersonen har tilknytning til Norge, jamfør straffeloven § 5 første ledd nr. 4.

Seksuallovbrudd

Tvangsekteskap og barneekteskap kan medføre tvungen seksuell omgang som omfattes av straffeloven kapittel 26 om seksuallovbrudd

Andre sentrale lover om tvangsekteskap og barneekteskap

I barneloven § 30a står det at en avtale foreldre eller andre (for eksempel søsken) gjør om ekteskap på vegne av et barn ikke er rettslig bindende.

Ekteskapsloven §1 a bestemmer at den som er under 18 år, ikke kan inngå ekteskap. Fra og med 1. juli 2018 er det ikke lenger mulig å gjøre unntak fra denne regelen.

I ekteskapsloven §1 b står det at kvinner og menn har samme rett til fritt å velge ektefelle. Ekteskap skal bare inngås av egen fri vilje og med eget samtykke.

Reglene om ekteskap inngått i utlandet

Ekteskap som er inngått i utlandet, der minst en av partene er norsk statsborger eller har fast bosted i Norge, vil ikke være gyldig her dersom:

  • en av partene er under 18 år når de gifter seg
  • ekteskapet er inngått uten at begge parter var til stede under vigselen
  • en av partene allerede er gift

Målet er å forhindre at personer som bor i Norge omgår ekteskapslovens krav ved å reise til utlandet for å inngå ekteskap der.