I Norge er det straffbart å tvinge noen til å inngå ekteskap mot sin vilje. 

Tvang kan innebære:

  • Bruk av vold
  • Frihetsberøvelse
  • Ulike former for psykisk press

Straffen for å tvinge noen til å gifte seg er fengsel inntil seks år.

Hva er straffbart?

Det er straffbart å inngå ekteskap med noen under 16 år. Det er også straffbart å medvirke til at slike ekteskap blir inngått. Dette gjelder også hvis ekteskapet er inngått i utlandet og vedkommende har tilknytning til Norge. Straffeloven § 262, 2. og 3. ledd omhandler barneekteskap. Straffen er fengsel inntil 3 år.

Det er straffbart å medvirke til å tvinge noen til å inngå ekteskap, uavhengig av om ekteskapet blir inngått i Norge eller utlandet. Det er også straffbart å forlede eller medvirke til at en person reiser til et annet land, for at personen der skal bli tvangsgiftet. Hvis for eksempel en mor eller far truer/presser sin sønn eller datter til å inngå ekteskap på en ferietur til utlandet, er dette straffbart. Straffeloven § 253 omhandler tvangsekteskap. Straffen er fengsel inntil 6 år.

Tvangsekteskap og barneekteskap kan også medføre tvungen seksuell omgang som omfattes av straffeloven.

Andre sentrale lover om tvangsekteskap og barneekteskap

I barneloven § 30a står det at en avtale foreldre eller andre (for eksempel søsken) gjør om ekteskap på vegne av et barn ikke er rettslig bindende.

I ekteskapsloven §1 a står det at den som er under 18 år, kan ikke inngå ekteskap uten samtykke fra dem eller den som har foreldreansvaret, og tillatelse fra fylkesmannen.

I ekteskapsloven §1 b står det at kvinner og menn har samme rett til fritt å velge ektefelle. Ekteskap skal bare inngås av egen fri vilje og med eget samtykke.

Reglene om ekteskap inngått i utlandet

Ekteskap som er inngått i utlandet, der minst en av partene er norsk statsborger eller bor fast i Norge, vil ikke være gyldig i Norge dersom:

  • en av partene er under 18 år når de gifter seg
  • ekteskapet er inngått uten at begge parter var til stede under vigselen
  • en av partene allerede er gift

Målet med denne loven er å forhindre at personer som bor i Norge omgår ekteskapslovens krav ved å reise til utlandet for å inngå ekteskap der. Det er laget en brosjyre om disse reglene, der all informasjon finnes på engelsk, somali, sorani, arabisk og urdu, i tillegg til norsk.

 

 

 

 

Publisert 29. august 2015.
Oppdatert 29. september 2017.