Til berørte og pårørende

 • Brosjyre om tvangsekteskap til ungdom
  Brosjyren til ungdom inneholder aktuelle case, informasjon om lover og rettigheter, om psykisk press og tvang overfor unge, om regler for ekteskap som inngås i utlandet og om mulige forholdsregler ved utenlandsreiser. Brosjyren gir også en oversikt over hvor man kan søke hjelp, både i Norge og hvis man oppholder seg i utlandet. Utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2011.

  Brosjyren er tilgjengelig på flere språk; engelsk, arabisk, farsi, pashto, somali, sorani, tyrkisk og urdu

 • Brosjyre om ekteskap til foreldre
  Brosjyren til foreldre inneholder aktuelle case, informasjon om lover og rettigheter knyttet til ekteskap i Norge og regler for anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet. Brosjyren legger særlig vekt på foreldres ansvar for god kommunikasjon med barna. Man finner også en liste over instanser hvor foreldre kan få råd og veiledning. Utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2011.

  Brosjyren er tilgjengelig på flere språk; engelsk, arabisk, farsi, pashto, somali, sorani, tyrkisk og urdu

 • Film om tvangsekteskap til foreldre (Bufdir 2015). Animasjonsfilmen er tilgjengelig på språkene: norsk, engelsk, pashto, arabisk og urdu.

Til ansatte i førstelinjen

 • Arbeid mot tvangsekteskap - en veileder (Bufdir, IMDi, UDI, POD 2009). Veilederen er ment som et hjelpemiddel til de som arbeider i førstelinjen med barn og unge, som ansatte i skole og barnevern. Veilederen er skrevet av fagpersoner for å dele erfaringer og gi større kunnskap om temaet slik muligheten for å forebygge overgrep og gi hjelp til unge i fare øker.
 • Veiviser om kjønnslemlestelse (KLL) (NKVTS). Denne siden er laget for deg som møter jenter eller kvinner som er utsatt for eller i risikosonen for kjønnslemlestelse gjennom arbeidet ditt.

Til ansatte i skolen

 • Retten til å ta egne valg (IMDi 2012) Ideer til undervisningsopplegg om tvangsekteskap og nærliggende temaer, oppsummerer erfaringer fra forebyggende arbeid mot tvangsekteskap i skolen.
 • Undervisningsopplegg om vold i nære relasjoner (Vox 2009) Formålet er å gjøre det enklere for lærere å ta opp temaet i undervisningen. Temaet omfatter mishandling av kvinner og barn, seksuelle overgrep, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Til ansatte i barneverntjenesten

Til ansatte i politiet

 • Arbeid mot tvangsekteskap - en veileder Veilderen er basert på erfaringer fra Kompetanseteamet mot tvangsekteskap sitt arbeid i perioden 2004 til 2007. Utarbeidet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i samarbeid med Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet og Utlendingsdirektoratet.
 • Politiets arbeid med vold i nære relasjoner En veiledning fra Politidirektoratet. Kapittel 5 omhandler tvangsekteskap.

Til ansatte i NAV