Mistenker du at en person er utsatt for forhold som kan utgjøre en fare for hans eller hennes sikkerhet, har du plikt til å varsle helsetilsynet. Det kan være straffbart ikke å varsle om alvorlige straffbare handlinger.

Hva er varslingsplikt?

Varslingsplikten er en selvstendig plikt, det vil si at det er ditt eget ansvar som helsepersonell å varsle helsetilsynet om forhold som har medført eller kan medføre fare for en risikoutsatt person.

Når har jeg plikt til å varsle?

Du har plikt til å varsle hvis en persons sikkerhet er i fare. Varslingsplikten gjelder selv om den utsatte nekter deg å melde fra om det som har skjedd.

Det kan være ulike årsaker til at den utsatte ikke ønsker å melde fra, for eksempel at personen

  • har problemer med å kommunisere
  • har et avhengighetsforhold til den mistenkte overgriperen
  • føler seg truet eller manipulert til å tie
  • har liten eller ingen forståelse for at han eller hun er utsatt for overgrep

Hvem skal jeg varsle?

Du skal først og fremst varsle helsetilsynet når du tror en person er utsatt for forhold som kan utgjøre en fare for hans eller hennes sikkerhet.

Du kan også varsle ansvarlig leder, som kan iverksette tiltak for å forebygge, avdekke og avverge overgrep. Det er lederens oppgave å

  • vurdere om politiet og/eller TryggEst skal varsles
  • avklare spørsmålet om varsling til pårørende, verge eller andre som representerer den utsatte

Hvis lederen unnlater å varsle, bør du selv varsle TryggEst hvis du mener at det er grunnlag for bekymring.

Retten til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten har også hjemmel i arbeidsmiljøloven, som også gir varsleren beskyttelse mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver. For annet personell enn helsepersonell vil det være denne bestemmelsen som regulerer retten til å varsle.

Hva er forholdet mellom varslingsplikt og avvergeplikt?

Hvis kriteriene i avvergeplikten ikke er oppfylt, det vil si at du ikke har mulighet til å avverge den straffbare handlingen, er du likevel pliktig til å varsle om handlingen.

Varslingsplikten er en selvstendig plikt, det vil si at det er ditt ansvar som helse- og omsorgsarbeider å varsle helsetilsynet om forhold som har medført eller kan medføre fare for den risikoutsatte.

Hva gjør jeg hvis kommunen eller leder ikke foretar seg noe?

Ved alvorlige straffbare forhold har du et selvstendig ansvar for å varsle helsetilsynet. Det gjelder også hvis din ansvarlige leder ikke gjør noe i saken.

Hvis lederen din ikke varsler helsetilsynet om de straffbare handlingene, er det altså ditt ansvar å gjøre det.

Konsekvensen av ikke å melde fra om eller avverge en straffbar handling, kan være bot eller fengsel inntil 1 år.