Mange voksne mennesker er avhengige av hjelp for å klare seg i hverdagen. Når de ikke får den hjelpen de trenger, definerer vi dette som omsorgssvikt eller forsømmelse.

Eksempler på omsorgssvikt

 • Manglende stell og pleie
 • Mangelfull hjelp til hygiene og påkledning
 • Mangel på nødvendig tilsyn
 • Mangelfull ernæring
 • Manglende oppfølging av nødvendig medisinsk behandling og helsetjenester
 • Skader og forgiftninger på grunn av manglende tilsyn
 • Omsorgspersoner tar ikke kontakt med helsepersonell til tross for åpenbar sykdom
 • Ektefelle, samboer eller andre nærpersoner tillater ikke nødvendig hjelp i hjemmet
 • Mangel på nødvendige tiltak ovenfor en risikoutsatt voksen som utsetter andre for vold og overgrep

Tegn på omsorgssvikt

Det er sjelden bare ett tegn eller symptom på omsorgssvikt, men ofte et sammensatt bilde. Hvis du oppdager flere eller gjentatte tegn, er det grunn til bekymring.

Manglende hjelp til personlig hygiene
 • Ustelthet 
 • Dårlig tannhelse
 • Dårlig stell og pleie over tid
 • Bleieutslett
Utilstrekkelig hjelp til ernæring og medisinsk behandling
 • Ubehandlet sykdom
 • Ubehandlede infeksjoner (også parasitter, skabb og lus)
 • Over- eller underernæring
Manglende hjelp til mestring av hverdagen
 • Personen møter ikke opp til avtalt behandling hos lege, tannlege og lignende
 • Personen er alene i situasjoner han eller hun ikke kan forventes å mestre fordi omsorgspersonene er fraværende
 • Feil påkledning

Reaksjoner og symptomer på vold og overgrep

Personer som er utsatt for vold eller overgrep kan ha varierende reaksjoner og symptomer. En del viser ikke tydelige reaksjoner på at de er utsatt for vold eller overgrep i det hele tatt, mens for andre kan symptomer på vold og overgrep komme akutt - eller mer gradvis. 

Eksemplene under er ikke uttømmende. Personen kan også gi andre signaler enn de som beskrives her. Det er også viktig å huske på at det ikke er en nødvendig sammenheng mellom symptomene beskrevet under og at personen lever i en vanskelig livssituasjon. Likevel bør vi skjerpe vår oppmerksomhet rundt vedkommende, dersom han eller hun viser slike symptomer.

Følelsesmessige reaksjoner
 • Endringer i humør
 • Angst, uro, stress eller frykt
 • Agressivitet
 • Mangel på mimikk/apati
 • Søvnproblemer og gjentakende mareritt
Uvanlige reaksjoner på hendelser eller personer
 • Endret atferd når en bestemt person er tilstede
 • Overdreven oppmerksomhet overfor en bestemt person
 • Reagerer uvanlig på smak, lukt, lyd, bevegelser og lignende
 • Virker ukritisk overfor fremmede
Problemer med intimitet og nærhet
 • Unngår intimitet med partner
 • Unngår nærhet med familie og venner
 • Vanskeligere å få kontakt med
 • Manglende følelsesmessig tilknytning til andre personer
Destruktiv eller grenseoverskridende atferd
 • Selvskading
 • Selvmordsforsøk
 • Spisevegring
 • Alkohol- og stoffmisbruk
 • Overdrevent seksualisert atferd/prostitusjon
 • Utsetter andre for vold eller overgrep
Ferdighetstap
 • Reduserte psykomotoriske prestasjoner
 • Går tilbake i utvikling (regresjon)
 • Problemer med konsentrasjon og hukommelse
 • Viser mindre selvstendighet enn tidligere
 • Ufrivillig vannlating og avføring
Endret bruk av sosiale medier
 • Bruk av digitale plattformer som går ut over funksjon i dagliglivet
 • Risikoatferd på nett

Andre typer vold og overgrep

Personer som utsettes for omsorgssvikt, kan også være utsatt for andre typer vold, utnytting og overgrep.

Videre lesning