Det å være avhengig av andre gjør en person ekstra sårbar for andres handlinger eller mangel på handlinger.

I dagens situasjon med korona-viruset betyr det at sårbare voksne kan oppleve mer vold og overgrep enn ellers. Samtidig kan isolasjon og avhengighet til andre gjøre det enda vanskeligere å få meldt fra. Det er derfor viktig at du tar dine og andres bekymringer på alvor.

Er du utsatt for vold eller overgrep?

Det finnes flere steder du kan få hjelp hvis du er utsatt for, eller lurer på om du er utsatt for vold eller overgrep. Du kan for eksempel kontakte:

  • Fastlegen
  • Legevakten
  • Krisesenter

Du kan også varsle politiet på telefonnummer 02800.

Du trenger ikke å være sikker på at det du har opplevd er ulovlig for å melde fra. Det er uansett viktig at du forteller noen om det du har opplevd slik at du kan få hjelp.

Her finner du mer informasjon om tiltak under korona-krisen.

Finn mer informasjon på TryggEst.no

Noen kommuner (se oversikten til høyre) og bydeler har en TryggEst-gruppe som jobber med å hjelpe personer som er utsatt for vold og overgrep. Du kan kontakte TryggEst på telefon. Når du ringer til TryggEst får du snakke med noen som har erfaring med mennesker som har det vanskelig.

Er du bekymret for en sårbar voksen?

Hvis du er bekymret for at en sårbar voksen person er utsatt for vold eller overgrep, er det viktig at du tar bekymringen på alvor og melder fra om dette til politiet eller kommunen. Er du ansatt i kommunen og er bekymret for en sårbar voksen, skal du i samråd med den den gjelder kontakte politiet eller en annen hjelpeinstans.

Noen kommuner (se oversikten til høyre) og bydeler har en TryggEst-gruppe som jobber med å hjelpe personer som er utsatt for vold og overgrep. Hvis din kommune har en TryggEst-gruppe, kan du også kontakte TryggEst.

Finn mer informasjon på TryggEst.no

Når skal jeg kontakte politiet?

I en alvorlig og akutt situasjon

Helsepersonell har plikt til å varsle politiet om vold og overgrep som er spesielt alvorlig og akutt, uansett om den utsatte ønsker det eller ikke.

I en alvorlig og akutt situasjon skal du alltid varsle ansvarlig leder så fort som mulig. Ansvarlig leder kontakter politiet på telefonnummer 112.

Situasjonen er alvorlig og akutt både hvis et overgrep nylig har skjedd eller hvis det kan være i ferd med å skje.

Hvis du ikke kan få kontakt med ansvarlig leder umiddelbart (eller hvis det ikke er hensiktsmessig), skal du selv ta kontakt med ledernivået over eller politiet.

I samråd med politiet skal du deretter kontakte TryggEst for å sikre oppfølging av den utsatte. 

I en alvorlig, men mindre akutt situasjon

En alvorlig, men mindre akutt situasjon kan være hvis det ikke er fare for gjentakelse eller bevisforspillelse, eller hvis den utsatte forteller om å ha vært utsatt for vold eller overgrep tilbake i tid

I en slik situasjon skal du samtale med den utsatte om muligheten vedkommende har til å få hjelp. Dette kan være hjelp både til å anmelde og til å bli ivaretatt. Med vedkommende samtykke kan du, eller din leder, kontakte politiet på telefonnummer 02800, eller TryggEst i din kommune.

Når skal jeg melde fra til TryggEst?

Ved bekymring knyttet til vold og overgrep mot risikoutsatte voksne over 18 år, skal det vurderes om bekymringen skal meldes til TryggEst i din kommune.

Som hovedregel skal du ha innhentet samtykke fra den utsatte før du melder til TryggEst. Samtykke kan gis uttrykkelig eller stilltiende. Stilltiende samtykke anses å foreligge dersom det ut fra pasientens handlemåte og omstendighetene for øvrig er sannsynlig at hun eller han godtar helsehjelpen.

Hvis samtykke ikke foreligger, og avvergeplikten ikke inntrer, kan du drøfte saken anonymt med politi eller TryggEst for å få råd om hva du skal gjøre videre.

I saker der politiet er varslet direkte skal du kontakte TryggEst i samråd med politiet. TryggEst kan, om den utsatte samtykker, bistå med oppfølging. Dersom utøveren også er en risikoutsatt voksen, kan TryggEst bistå med oppfølging av ham eller henne i tillegg.

Hva skjer når jeg kontakter TryggEst?

Når du kontakter TryggEst vil du bli møtt av en person som tar din bekymring på alvor. På bakgrunn av det du forteller vil teamet i TryggEst gjøre en risikovurdering og ta stilling til den videre håndteringen av saken.

Hvis saken er akutt vil den videre håndteringen avtales i samråd med politiet.

Ved mindre akutte saker vil TryggEst-teamet avklare meldingen og innhente ytterligere informasjon.

Dette innebærer blant annet at teamet snakker med den utsatte om hva som har skjedd og hva vedkommende ønsker skal bli utfallet av saken. Videre kan det være aktuelt å snakke med deg som melder og/eller andre som kan belyse det som har skjedd.Ved behov kan også andre instanser involveres.

Etter en totalvurdering av saken vil TryggEst-temaet ofte lage en tiltaksplan for å sikre oppfølgingen av den utsatte.

Du kan kontakte TryggEst med din bekymring også hvis du mistenker forhold som ikke er straffbare. Dette kan gjøres med samtykke, eller drøftes anonymt.

Du kan kontakte TryggEst med din bekymring også hvis du mistenker forhold som ikke er straffbare.

Dersom du ønsker kan du drøfte saken anonymt med TryggEst.

Hva gjør jeg hvis den utsatte ikke vil at jeg skal kontakte TryggEst?

Hvis den utsatte ikke vil at du skal kontakte TryggEst, bør du først forsøke å forklare hvorfor du synes saken bør tas videre, og at det som har skjedd ikke er greit.

Hvordan snakke med den utsatte?

Videre bør du forklare hva som skjer når dere kontakter TryggEst, og at teamet i TryggEst kommer til å legge stor vekt på hva han eller hun ønsker skal bli utfallet av saken.

Hvis du likevel ikke får samtykke til å kontakte TryggEst bør du vurdere om saken er så alvorlig at du har plikt til å varsle etter avvergeplikten eller varslingsplikten. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å vurdere den utsattes samtykkekompetanse. Hvis vedkommende har samtykkekompetanse og avvergeplikt og varslingsplikt ikke er aktuelle, skal den utsattes ønsker respekteres. Informer likevel den utsatte om muligheten for å få hjelp, også i fremtiden.

Hva gjør jeg hvis den utsatte ikke ønsker å anmelde?

For å gi den utsatte et mer objektivt grunnlag å vurdere en eventuell anmeldelse på kan du forklare hva vedkommende har krav på eller rett til.

Hvis personen likevel ikke ønsker å anmelde saken, kan du under gitte vilkår overprøve vedkommende. Dette avhenger av hvor alvorlig forholdet er. Er du i tvil, kan du drøfte det som en anonym sak med politiet eller TryggEst.

Hva gjør jeg hvis min kommune ikke er med i TryggEst?

Hvis din kommune ikke er med i TryggEst-ordningen, skal bekymringen din likevel behandles etter gjeldende regler og prosedyrer i kommunen. Ta kontakt med ansvarlig leder for videre saksgang.